Home ที่เที่ยว วัด เที่ยววัดในเชียงใหม่

วัด เที่ยววัดในเชียงใหม่

สำหรับแนวคิดในเรื่องวัดทักษาเมืองนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง  โดยการเปลียนฐานะจาก กู่ สถูปบรรจุอัฐิพระเจ้ากือนา มาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง และทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์  อีกทั่งให้หมื่นด้ามพร้าคต  เสริมสร้างความใหญ่โตและแข็งแรงให้แก่องค์พระเจดีย์เพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเมือง  พร้อมทั้งสถาปนาวัด 8 วัดซ้อนทักษาเมืองเดิม ซึ่งประกอบด้วย

wat