หน้าแรกโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ ซ.พันตน 6 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 81 หมู่2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด ซ.ฮ่างต่ำ 3 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้อย ตำบลบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮ่อง 45 หมู่5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล 123/1 หมู่8 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี หมู่6 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 185 หมู่12 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240    

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่