ประวัติศาสตร์

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ดินแดนล้านนา เมืองเชียงใหม่

ดินแดนล้านนา หมายถึง อาณาบริเวณที่ประกอบด้วยเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติหรือทางวัฒนธรรม ในอดีต รัฐโบราณไม่มีอาณาเขตชัดเจน แต่ในสมัยที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง เคยมีอิทธิพลแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง ไปถึงดินแดนเชียงรุ่ง สิบสองพันนา...

บุคคลสำคัญของเชียงใหม่ (ล้านนา)

เพื่อระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษไทยล้านนา เราจึงรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่นี้แล้วครับ บุคคลสำคัญด้านการเมืองการปกครอง บุคคลสำคัญทางศาสนา ศิลปินล้านนา บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ล้านนา

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่