Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอฝาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ