สถานีรถไฟ (Railway Station)

สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของการคมนาคมในเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 ได้มีการทำพิธีเปิดสถานีรถไฟแห่งนี้ นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพราะการมาของรถไฟเชียงใหม่มิได้หมายความแต่เพียงการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ของผู้คนในเขตภาคเหนืออย่างใหญ่หลวง

             ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การค้าทางเรือหมดบทบาทลงอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้เพราะต้นทุนในการขนส่งทางรถไฟถูกกว่าทางเรือมาก เช่นสิ่งของน้ำหนัก 3 ตัน ขนส่งทางเรือเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท แต่ถ้าขนส่งทางรถไฟเสียเงินเพียง 150 บาท นอกจากนั้นการค้าทางรถไฟยังทำได้ตลอดปีไม่ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลเหมือนกับทางเรือ รวมทั้งยังสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก เกวียนเป็นพาหนะอีกชนิดที่ค่อยๆ หายไปจากถนนในเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากรถไฟบรรทุกรถยนต์ขึ้นมาใช้แทน

             ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตของชุมชนเชียงใหม่ กล่าวคือ ผู้คนเริ่มเพาะปลูกพืชไร่เพื่อส่งขายมากขึ้น แต่ผลที่ได้คือ ชาวนาชาวไร่ส่วนหนึ่งต้องสูญเสียที่ดิน เนื่องมาจากการกู้เงินมาทำไร่ทำนา รวมทั้งต้องพึ่งพิงสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น ทั้งที่สินค้าบางชนิดเคยผลิตใช้เองได้ เช่น ผ้า และบุหรี่ เป็นต้น

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2486 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินพันธมิตรทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟจนพังยับเยิน ทำให้ต้องสร้างสถานีรถไฟหลังใหม่อย่างที่เห็นในทุกวันนี้

รายการอ้างอิง
ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2529). บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อ
และขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือของประเทศไทย
พ.ศ.2464-2523. วิทยานิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุ เนินหาด, พ.ต.ท. (2543). เชียงใหม่สะปะเรื่องตะวา.
เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.
อนุ เนินหาด, พ.ต.ท. (2544). ประวัติชุมชนในเมืองเชียงใหม่.
เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์. (สังคมเชียงใหม่เล่ม 10).

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ นายบุญเสริม สาตราภัย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -