หน้าแรกข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่บุคคลสำคัญของเชียงใหม่ (ล้านนา)

บุคคลสำคัญของเชียงใหม่ (ล้านนา)

เพื่อระลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษไทยล้านนา เราจึงรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่นี้แล้วครับ

บุคคลสำคัญด้านการเมืองการปกครอง

kavila
พระเจ้ากาวิละ (ประวัติ)

พระยาธัมมลังกา
พระยาธัมมลังกา

พระยาคำฝั้น (ประวัติ)
พระยาคำฝั้น (ประวัติ)

พระยาพุทธวงศ์(ประวัติ)
พระยาพุทธวงศ์(ประวัติ)

พระเจ้ามโหตรประเทศ
พระเจ้ามโหตรประเทศ

พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระเจ้าอินทวิชยานนท์

เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์
เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์

พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ)

พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ)
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ)

พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระเจ้าอินทวิชยานนท์

พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระเจ้าอินทวิชยานนท์

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)

เจ้าสุธิวงศ์ (คำตั๋น สิโรรส)
เจ้าสุธิวงศ์ (คำตั๋น สิโรรส)

เจ้าอุปราชบุญทวงศ์
เจ้าอุปราชบุญทวงศ์

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า

เจ้าอุตรการโกศล
เจ้าอุตรการโกศล

แม่เจ้าทิพเนตร
แม่เจ้าทิพเนตร

แม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่
แม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่

หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่
หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่

เจ้าอุบลวรรณา
เจ้าอุบลวรรณา

แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร)
แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร)

แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร)2
แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร)2

เจ้าอุบลวรรณา
เจ้าอุบลวรรณา

เจ้าอุบลวรรณา
เจ้าอุบลวรรณา

เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยแก้ว)
เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยแก้ว)

เจ้าราชวงศ์ (เจ้าน้อยเราแก้ว) เมืองเชียงใหม่
เจ้าราชวงศ์ (เจ้าน้อยเราแก้ว) เมืองเชียงใหม่

เจ้าราชวงศ์เมืองลำปาง
เจ้าราชวงศ์เมืองลำปาง

เจ้าพิริยะเทพวงศ์
เจ้าพิริยะเทพวงศ์

บุคคลสำคัญทางศาสนา

ครูบาศรีวิชัย
ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย
ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย
ครูบาศรีวิชัย

หลวงปู่แหวนสุจิณโณ
หลวงปู่แหวนสุจิณโณ

หลวงปู่เกษม เขมโก
หลวงปู่เกษม เขมโก

หลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าอินตา
หลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าอินตา

หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโญ
หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโญ

ครูบาชัยวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ์)
ครูบาชัยวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ์)

ศิลปินล้านนา

จรัล มโนเพ็ชร
จรัล มโนเพ็ชร

เจริญ มาลาโรจน์
เจริญ มาลาโรจน์

พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร
พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

แสงดา บันสิทธิ์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาการทอผ้า)
แสงดา บันสิทธิ์
(ศิลปินแห่งชาติสาขาการทอผ้า)

จันทร์สม สายธารา
จันทร์สม สายธารา

บัวซอน ถนอมบุญ
บัวซอน ถนอมบุญ

บัวชุม จันทร์ทิพย์
บัวชุม จันทร์ทิพย์

บุญศรี รัตนัง
บุญศรี รัตนัง

ก้อนแก้ว อินต๊ะก๋อน
ก้อนแก้ว อินต๊ะก๋อน

รวีวรรณ บุญชัย
รวีวรรณ บุญชัย

เฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์
เฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์

แสงชัย สิงหวิบูลย์
แสงชัย สิงหวิบูลย์

ยุพา สุขเกษม
ยุพา สุขเกษม

ศิริพงษ์ ศรีโกไสย
ศิริพงษ์ ศรีโกไสย

ดำรงค์ ชัยเพ็ชร์
ดำรงค์ ชัยเพ็ชร์

อินศรี กรรณิกา
อินศรี กรรณิกา

แม่จันทร์พลอย วิจิตรา
แม่จันทร์พลอย วิจิตรา

อินสนธ์ วงศ์สาม
อินสนธ์ วงศ์สาม

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ล้านนา

ชรวย ณ สุนทร
ชรวย ณ สุนทร

นวลฉวี เสนาคำ
นวลฉวี เสนาคำ

สุรินทร์ ชาตนนท์
สุรินทร์ ชาตนนท์

ครูมุกดา อินต๊ะสาร
ครูมุกดา อินต๊ะสาร

คุณนวลสวาท (ลังกาพินธุ์) เปาโรหิตย์
คุณนวลสวาท (ลังกาพินธุ์) เปาโรหิตย์

บุญเสริม สาตราภัย
บุญเสริม สาตราภัย

(ต๋าเต) เลาก๋วย แซ่หมู่
(ต๋าเต) เลาก๋วย แซ่หมู่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -