Home โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง

823

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รหัส สถานบริการ
 อำเภอเบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
1 0534 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง แม่แตง 053-471313
2 11123 แม่แตง,รพช. แม่แตง 053-470701-2
3 5864 แม่แตง บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 03,สอ. แม่แตง 053-471511
4 5865 ขี้เหล็ก บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 06,สอ. แม่แตง 053-372696
5 5866 ช่อแล บ้านช่อแล หมู่ที่ 01,สอ. แม่แตง 053-479245
6 5867 แม่หอพระ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 02,สอ. แม่แตง 053-967232
7 5868 สบเปิง บ้านปางม่วง หมู่ที่ 02,สอ. แม่แตง 053-995042
8 5869 บ้านเป้า บ้านเป้า หมู่ที่ 04,สอ. แม่แตง 053-843422
9 5870 สันป่ายาง บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 03,สอ. แม่แตง 053-374228
10 5871 ป่าแป๋ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 04,สอ. แม่แตง 053-229322
11 5872 เมืองก๋าย บ้านออบ หมู่ที่ 03,สอ. แม่แตง 084-8104278
12 5873 บ้านช้าง บ้านต้นลุง หมู่ที่ 04,สอ. แม่แตง 087-1814007
13 5874 กืดช้าง บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 02,สอ. แม่แตง 084-5318642
14 5875 อินทขิล บ้านปง หมู่ที่ 07,สอ. แม่แตง 053-857603, 857547
15 5876 อินทขิล บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13,สอ. แม่แตง 084-1699597
16 13990 ขี้เหล็ก บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 04,สอ. แม่แตง 053-470202, 842418

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน