Home ตำบล ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลห้วยแก้ว

909

ตำบลห้วยแก้วเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอแม่ออน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านป๊อก หมู่ 2 บ้านแม่เลน หมู่ 3 บ้านแม่กำปอง หมู่ 4 บ้านแม่เตาดิน หมู่ 5 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 6 บ้านปางก๋อง หมู่ 7 บ้านปางจุมปี

 สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา มีที่ราบส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 – 1,000 เมตร

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ป่าเมี่ยง และ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.ออนเหนือ และ ต.สหกรณ์ กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สหกรณ์ กิ่งอ.แม่ออน และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลห้วยแก้ว

หมู่ที่ 1 บ้านป๊อก

บ้านป๊อกหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนพื้นที่สูง ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1500 เมตร สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การไปพักผ่อน ที่นี่มีการดำรงชีวิตแบบพื้นเมืองล้านนา นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะสัมผัสถึงความมีน้ำใจของคนในชุมชนและความเป็นกันเอง

จุดชมวิวผาเวียง    สามารถมองเห็นบริเวณพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดและบริเวณพื้นที่ของตำบลเทพเสด็จนับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและยังมีประตูผา

น้ำตกสองแคว   เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร จะแปลกกว่าน้ำตกทั่วไปคือจะแบ่งเป็นสองทางจึงมีชื่อเรียกว่าน้ำตกสองแคว

น้ำตกย่าจันทร์     เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร

โฮมสเตย์บ้านป๊อก  เป็นโฮมสเตย์ที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวล้านนาไว้ การเข้าพักในโฮมสเตย์ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้านป๊อก ราคา 450 บาท/คน/คืน

ชมการเก็บใบเมี่ยงและกาแฟอาราบิก้าแท้ดื่มชาอะสัมชาพื้นเมืองของบ้านป๊อก

ม่อนป่ากูด   ม่อนป่ากูดเป็นภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1500 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ1 ชั่วโมง สามารถตั้งเต้นพักได้ประมาณ 20 ท่าน อยู่แนวเขตเชียงใหม่ลำปาง

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ลาย

น้ำตกแม่ลาย เป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด 12 ชั้น ระยะทาง จากเส้นทางบ้านป๊อก – แม่ลาย เข้าไปอีก 800 เมตร จะถึงน้ำตกชั้นแรก ระยะทางสะดวกสบายเพราะทางเดินเท้า คอนกรีตตลอดทาง ระหว่างทางมีธรรมชาติที่สวยงามและทางผ่านติดกับสวนกาแฟและต้องเดินผ่านสวนกาแฟ  น้ำตก มีทั้งหมด 12 ชั้น ชั้นที่ 4 ชื่อ น้ำตกขอนหลั่ง มีความสูง 30 เมตร ที่พิเศษกว่าชั้นอื่น ๆ ก็คือจะมีขอนไม้พาดที่น้ำตกมานานกว่า 100 ปี พาดตั้งแต่หัว – หาง น้ำตก และที่น่าแปลกใจก็คือทำไมขอนไม้นั้นซึ่งอายุของขอนไม้น่าจะประมาณ 300 กว่าปีมาแล้วยังไม่มีการผุกร่อนแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีน้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตรอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมาก ระหว่างทางที่เดินขึ้นน้ำตกจะพบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์สังเกตได้จากรอยเท้าสัตว์ป่าที่ออกหากินบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า เก้ง ไก่ป่า นกชนิดต่าง ๆ

หมู่ที่ 3 บ้านแม่กำปอง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Home Stay)

การท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่กำปอง  คณะกรรมการกำหนดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   เป็นการจัดกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  การทำ  Home  Stay มีบริการนำเที่ยวและสถานที่พัก  เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์  มีบริการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนี้

  1. โปรแกรมเพื่อชมวิถีชีวิตชุมชน ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเข้าพักแรม

แบบ  Home  Stay  ที่บ้านของสมาชิก จำนวน  16  หลังคนละ 550 ต่อคนต่อ 1 คืนและอาหารจำนวน 3 มื้อ

  1. โปรแกรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ

บนยอดเขาม่อนล้าน ประกอบด้วยการเดินป่า การพักแรม การเรียนรู้พรรณพืชต่าง ๆ

ม. 7 บ้านจำปี

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านจำปี

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านจำปีเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านติดกับวังปลาซึ่งทางหมู่บ้านมีบริการที่พักและแนะนำเยี่ยมชมสถานที่

ม. 8 บ้านธารทอง

หินมหัศจรรย์

หินมหัศจรรย์บ้านธารทองเป็นหินที่มีขนาด 5 คนโอบ เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันเชื่อกันว่าถ้าใครสามารถดันหินให้ขยับหรือโยกได้จะมีโชคมีเรื่องเล่าว่าสมัยก่อนเคยเอาช้างมาดันหินออกปรากฏว่าช้างกลัวและวิ่งหนีไปต่อมาได้นำรถแบล๊คโฮดันหินออกปรากฏว่ารถเสียกะทันหันเคยมีคนเชื่อกันว่ามีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้หินและแอบลักลอบขุดกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถขุดได้ชาวบ้านจึงนับถือและกราบไหว้กัน

ผาน้ำลอด

เป็นหินขนาดใหญ่ประมาณ 60 คนโอบมีน้ำไหล (ลอด) ใต้หิน เชื่อกันว่าถ้าใครได้ลอดใต้หินแล้วจะรอดพ้นจาก ภยันอันตรายต่าง ๆ

น้ำตกธารทอง

เป็นน้ำตกที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมฝั่งและสามารถมองเห็นได้ตามเส้นทางคมนาคม  เป็นน้ำตกที่ไม่ลึกมากนักเหมาะสำหรับครอบครัวทีต้องการพักผ่อน

น้ำตกวังโจ้

เป็นน้ำตกที่มีความแปลกกว่าน้ำตกอื่น ๆ คือ จะมีร่องหินขนาดใหญ่ส่งน้ำไปลงที่น้ำตก(ภาษาเหนือเรียกว่าโจ้หมายถึงน้ำที่ตกลงมาแรง ๆ ) ทำให้น้ำตกมีความแรงเหมาะสำหรับใครที่ชอบความท้าทายแต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะมีความลึกมากประมาณ 2 – 3 เมตร

สวนหินงาม

อยู่ระหว่างทางบ้านธารทองมีหินขนาดใหญ่ที่มีอายุหลายพันปีมีเนื้อที่ประมาณ 1 – 2 ไร่ เหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนและพักระหว่างเดินทาง

จำนวนประชากรใน ตำบลห้วยแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 835 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 1,252 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 221 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 54 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 40 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 7 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 2 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 519 คน จำนวนผู้พิการ : 18 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป๊อก 1 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  แม่ลาย 2 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  แม่กำปอง 3 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  แม่เตาดิน 4 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  ห้วยแก้ว 5 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  ปางก๋อง 6 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  ปางจุมปี 7 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
  ธารทอง 8 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลห้วยแก้ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า