ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลม่อนปิ่น ในข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในประวัติเมืองฝาง อาทิกบฏพญาผาบ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นกบฏพวกเงี้ยว มีกำลังไพร่พลประมาณ ๕๐๐ คน พญาผาบเป็นอดีตกำนันหรือแคว่น ตำบลม่อนปิ่น เป็นหัวหน้ากบฏ การค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญมีการสำรวจพบเมืองเก่า คูเมือง บริเวณบ้านเวียงหวาย (หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย) ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในสมัยเจ้ามหาวงษ์ เป็นชุมนุมของชาวไทยใหญ่ดังเดิมที่เข้ามาค้าขาย เช่นไม้ ยาสูบ ฝ้าย เป็นต้น

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตการปกครอง มีพื้นที่ ๑๖๘ ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ             ติดกับ           ตำบลโป่งน้ำร้อน

ทิศใต้                  ติดกับ          ตำบลสันทราย

ทิศตะวันออก      ติดกับ          ตำบลเวียง

ทิศตะวันตก         ติดกับ         ประเทศพม่า,อ.แม่อาย

ภูมิประเทศ

พื้นที่ราบสลับเนินเขาอยู่ติดกับป่าไม้เขตวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกสภาพดินเหนียว และดินร่วนปนทราย มีลำน้ำมาวเป็นแม่น้ำสายหลัก

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองพนัง หมู่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม  หมู่ 2 บ้านดอน  หมู่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่4 บ้านเด่น-ป่าฮิ้น  หมู่ 4 บ้านท่าหัด หมู่ 5 บ้านลาน  หมู่ 6 บ้านหัวนา หมู่ 6 บ้านเปียงกอก หมู่7 บ้านสวนชา หมู่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ 8 บ้านแม่มาวหนองบัว  หมู่ 9 บ้านเวียงหวาย หมู่10 บ้านม่วงชุม  หมู่11 บ้านดอยป่าคา  หมู่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้  หมู่ 13 บ้านเด่นชัย  หมู่ 14 บ้านขอบดัง หมู่ 15 บ้านหนองไผ่

จำนวนประชากรใน ตำบลม่อนปิ่น

จำนวนหลังคาเรือน : 3,420 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 16,891 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,478 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,510 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 361 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 123 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 31 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,780 คน จำนวนผู้พิการ : 100 คน

การประกอบอาชีพ

ลักษณะอาชีพของประชากร คือ เกษตรกร เช่น ทำนา ปลูกส้ม หอมหัวใหญ่ กระเทียม ข้าวโพด ฯลฯ รองลงมาคือ รับจ้าง

สภาพสังคม

มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้านลักษณะเชื้อชาติประชากรประกอบด้วย คนไทยพื้นเมือง, ไทยใหญ่ ลาหู่ (มูเซ่อ) และดาราอ้าง (ปะหล่อง) ร้อยละ95 ของประชากรจะนับถือศาสนาพุทธ ระบบสาธาระณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต โทรศัพท์ ชลประทาน ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่มาวขี้เหล็ก 1 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  แม่มาวต้นตุ้ม 2 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ม่อนปิ่นเหนือ 3 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  เด่น-ป่าฮิ้น 4 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ลาน 5 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  หัวนา 6 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  สวนชา 7 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  แม่มาวหนองบัว 8 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  เวียงหวาย 9 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ม่วงชุม 10 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ดอยป่าคา 11 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ม่อนปิ่นใต้ 12 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  เด่นชัย 13 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  ขอบด้ง 14 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
  หนองไผ่ 15 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า