หน้าแรกตำบลตำบลท่าวังตาล

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลท่าวังตาลแบ่ง เป็น 13 หมู่บ้านหมู่1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่2 บ้านป่าเปอะ หมู่ 3 บ้านกลาง หมู่ 4 บ้านป่ากล้วย หมู่ 5 บ้านป่างิ้ว หมู่ 6 บ้านป่าเส้า  หมู่7 บ้านบวกหัวช้าง หมู่8 บ้านบวกครกเหนือ หมู่ 9 บ้านบวกครกใต้ หมู่ 10 บ้านสันป่ากว๋าว หมู่ 11 บ้านช้างค้ำ หมู่ 12 บ้านหางแคว หมู่ 13 บ้านป่ากล้วย

ที่ตั้ง

ตำบลท่าวังตาลมีเนื้อที่ทั้งหมด 13.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,614 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสารภีประมาณ 8 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประชากร

มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,140 คน แยกเป็นชาย 4,705 คน และหญิง 5,435 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,548 ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 723 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551)

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและรับจ้างทั่วไป

สถานบริการการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

การสาธารณสุข

มีสถานีอนามัยตำบล จำนวน 1 แห่ง เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การคมนาคม

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบกลาง (ถนนหลวงชนบทหมายเลข 3029)

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบนอก (ถนนทางหลวงหมายเลข 121)

ถนนสายมหิดล-ถนนสายเกาะกลาง

แหล่งน้ำธรรมชาติ   ลำน้ำ, ลำห้วย 6 สายบึง, หนองและอื่นๆ – สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

ฝาย 1 แห่งบ่อ น้ำตื้น 230 แห่ง บ่อน้ำบาดาล 381 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เจดีย์เหลี่ยม 1 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ป่าเปอะ 2 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  กลาง 3 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ป่ากล้วย 4 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ป่างิ้ว 5 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ป่าเส้า 6 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  บวกหัวช้าง 7 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  บวกครกเหนือ 8 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  บวกครกใต้ 9 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  สันป่ากว๋าว 10 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ช้างค้ำ 11 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  หางแคว 12 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
  ป่ากล้วย 13 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลท่าวังตาล

จำนวนหลังคาเรือน :  – หลังคาเรือน
จำนวนประชากร :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าวังตาล


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเมืองคอง

ตำบลหนองบัว

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลอินทขิล

- Advertisment -