หน้าแรกตำบลตำบลท่ากว้าง

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลท่ากว้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่มาว หมู่2 บ้านนันทาราม  หมู่3 บ้านสันทราย  หมู่4 บ้านห้วยงูนอก  หมู่5 บ้านห้วยงูใน  หมู่6 บ้านต้นส้าน  หมู่7 บ้านสองแคว  หมู่8 บ้านสันต้นดู่  หมู่9 บ้านห้วยงูกลาง หมู่10 บ้านสบมาว  หมู่11 บ้านใหม่  หมู่12 บ้านสันป่าข่า  หมู่13 บ้านสันหนองเขียว  หมู่14 บ้านใหม่เหนือ หมู่15 บ้านท่ากว้าง  หมู่16 บ้านสันทรายเหนือ  หมู่17 บ้านต้นส้านใน

จำนวนประชากรใน ตำบลท่ากว้าง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,464 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 12,013 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,652 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 286 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 431 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 60 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 30 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 4,233 คน จำนวนผู้พิการ : 129 คน

สภาพทางสังคม

1 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 1,009 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 2,806 คน

แบ่งเป็นชาย 1,341 คน เป็น หญิง 1,465 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 551 คน / ตารางกิโลเมตร

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน

– อาชีพทำสวน (ลำไย) , ทำสวน (ผัก)

– อาชีพรับจ้าง

– อาชีพค้าขาย

– อาชีพรับราชการ

– อาชีพช่างไม้ และการทำผลิตภัณฑ์จากไม้

– อื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง

ปั๊มน้ำมันหลอด 1 แห่ง

3 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้น 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

จำนวนนักเรียนโรงเรียน และครูโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ครู 9 คน

นักเรียนชาย 50 คน

นักเรียนหญิง 44 คน

4 สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

5 สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แห่ง

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่ากว้าง 7 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 %

6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสารภี

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลเมืองนะ

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลออนเหนือ

- Advertisment -