ตำบล

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ตำบลบ้านแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการยกฐานะมาจาก สภาตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 ...

ตำบลท่าเดื่อ

ตำบลท่าเดื่อ ตั้งอยู่ในเขตปกครอของอำเภอดอยเต่า ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแปลง3...

ตำบลบงตัน

องค์การบริหารส่วนต้าบลบงตัน เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา 41...

ตำบลสะลวง

เนื้อที่โดยประมาณทั้งตำบล 118.389 ตารางกิโลเมตรหรือ 73,993.125 ไร่มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง ทิศใต้               ...

ตำบลริมเหนือ

ตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ ที่ชื่อริมเหนือ เนื่องจากอยู่ด้านเหนือของแม่น้ำริม ปัจจุบันตำบลริมเหนือ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม  สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลริมเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่ริม ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 3...

ตำบลริมใต้

ตำบลริมใต้ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านน้ำงาม หมู่2...

ตำบลห้วยทราย

ตำบลห้วยทราย มีอายุประมาณ 150 ปี ที่ได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” เพราะมีลำห้วยหลายสาย ซึ่งไหลมาจากป่าไหลลงสู่น้ำแม่ริม ในขณะเดียวกันจะมีทรายจำนวนมากไหลปนมากับน้ำด้วย...

ตำบลเหมืองแก้ว

ตำบลเหมืองแก้ว แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านน้ำต้น หมู่2 บ้านต้นผึ้ง...

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลขี้เหล็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้านแต่เดิมมีต้นไม้ขี้เหล็กหลวงอยู่ที่บ้านขี้เหล็กหลวง มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปเป็นมณฑลกว้างขวางใหญ่โตมาก ก็คงจะถือเอาไม้ขี้เหล็กหลวงต้นนั้นเป็นบุพนิมิตจึงได้ชื่อว่า"บ้านขี้เหล็กหลวง"ต่อมายกเป็นตำบลขี้เหล็กในปัจจุบัน สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลขี้เหล็กมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา...

ตำบลแม่สา

ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  อยู่ทางใต้ของอำเภอแม่ริม  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1 หมู่บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 1 ...

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ "ดอนแก้ว" เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น...

ตำบลแม่แรม

ตำบลแม่แรมลักษณะทางภูมิศาสตร์ตำบลแม่แรม ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอแม่ริม ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 14...

ตำบลสันโป่ง

ตำบลสันโป่งประวัติความเป็นมา ของตำบลสันโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง ตำบลสันโป่ง เดิมมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองอาช้าง...

ตำบลโป่งแยง

ตำบลโป่งแยงองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอแม่ริม และห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม  ระยะทางประมาณ 16  กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่...

ตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองผึ้ง แบ่ง เป็น 7 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่2 บ้านเชียงแสน...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่