บุญเสริม สาตราภัย ผู้ถ่ายภาพล้านนาในอดีต

บุญเสริมรูปภาพเก่าในอดีตเมืองเชียงใหม่ที่เรามักเห็นทั่วไปในเว็บไซต์ต่างๆ จากการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นรูปของสถานที่สำคัญ ประเพณี ถนนหนทาง เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในอดีต น้อยคนนักจะรู้ว่าภาพถ่ายเล่าเรื่องอดีตเหล่านี้ ล้วนแล้วเกิดจากฝีมือการถ่ายภาพของตากล้องรุ่นเก่าแห่งยุค นามว่า บุญเสริม สาตราภัย ท่านได้เก็บภาพในมุมต่างๆ ทั้งทางพื้นดิน และถ่ายภาพมุมสูงทางอากาศ พร้อมกับมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในอดีตเล่าให้ฟัง

ชื่อเสียงของบุญเสริม สาตราภัย เป็นชื่อที่รูจักมักคุนกันในหมู่ นักหนังสือพิมพรุนเกา เมื่อ ราว 50 ปกอน สมัยยุคของหนังสือพิมพคนเมืองเฟองฟูและในฐานะของนักหนังสือพิมพภูมิภาค คนแรกและคนเดียวที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสารคดีระดับประเทศ ซึ่งถาเปรียบในสมัยนี้ คงหนีไมพ้นรางวัล “อิสราอมันตกุล” นักหนังสือพิมพ์ผูยิ่งใหญท่ี่ชีื่อของทานกลายเปนแรง บันดาลใจให้ นักหนังสือพิมพรุนใหมๆ กระตือรือรนในการทํางาน เพียงเพื่ออยางนอยในชีวตนี้สักครั้งหวังวาจะมีโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้บาง

บุญเสริม สาตราภัย เกิดเมื่อ พ.ศ.2471 ที่ อ.เมือง จ.เชี่ยงใหม เปนบุตรของนายเฮือน สาตราภัย ซึ่งไดรับราชการเปนนายไปรษณียคนแรกของเชียงใหม และนางคําใฝ สาตราภัย บุญเสริม สาตราภัยเริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนปรินสรอสาตราภัย (2)แยลวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม จบชั้นประถมศึกษาแล้วไปเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นอกจากการทําหนาที่ เปนนักหนังสือพืมพของหนังสือพิมพคนเมืองแลว  ยามวางเว้นจากภาระหนาที่ บุญเสริม มักจะ ตระเวนไปทั่วเมืองเชียงใหมหามุมถายภาพ ซึ่งตอมาผลงานตางๆ เหลานี้ได้ กลายเป็นอดีตที่ไม สามารถประเมินคาเปนตัวเงินไดและที่ไดมากกวานั้นก็คือ อดีตความเปนมารากเหงาของเราเป็น อยางไร
เรื่องราวของนักถายภาพยุคบุกเบิกเมืองเชี่ยงใหม ยังคงนาสนใจและนําไปสูเรื่องราวของ การคนหาอดีตยิ่งนัก  แมวาในบั้นปลายชวีตของบุญเสริม จะมีสตูดิโอลางอัดภาพ อยูภายในบานไม หลังเล็กๆ ภาพถายในอดีตของเมืองเชียงใหมจะตกทอดมาอยูกับบุญเสริม และมีบางสวนที่ถูกเก็บ ไวในหอจดหมายเหตุเพื่อใชเปนเอกสารอางอิง ดานประวัติศาสตร บางภาพคุณบุญเสริมขอก็อปป จากหอจดหมายเหตุจังหวัดเชียงใหม สาตราภัย (1)“บุญเสริมเลายอนถึงอดีตที่มาของภาพถายเชียงใหมที่ไดมาจาก มิสเตอรเอ็ม.ทานะกะ “หลังจากที่มิสเตอรทานากะเดินทางกลับญี่ปุน เนื่องจากเขามาปลอมตัวเปน สายใหกับทหารญี่ปุนชวงสงครมโลกโดยเขามาเปดรานถายรูปบังหนาจากนั้นก็จะตระเวนออกไปถายภาพของเชียงใหมเพื่อส่งไปใหทหารญี่ปุนจนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนบุก เชียงใหมมิสเตอรทานากะก็แตงชุดทหารออกมาตอนรับทหารญี่ปุน เมื่อสงครมสงบมิสเตอรทานากะด็ได้เดินทางกลับญี่ปุนสวนรานถายรูปก็ตกเปนของลูกหลานซึ่งตอมาผลงานถายภาพทั้งหมด ก็ตกเปนของผม” นอกจากจะเปนผู้เดียวที่่ถือสิทธิ์การเปนเจาของภาพถายต่างๆ  เหลานี้ แลวยังเคยมีการนํา ภาพถายเกามาทำเปนหนังสือ “ลานนาไทยในอดีต” และ “อดีตลานนา” ซึ่งรวบรวมภาพถายอันทรงคุณคาทางประวัติศาตรของเชียงใหมในรอบ 100 ปไวอยางละเอียดสมบูรณที่สุด

ผลงานการถ่ายภาพแบ่งตามหมวดหมู่

ที่มาของขอมูล “ เลาเรื่องเชียงใหมจากภาพเกากับบุญเสริม สาตราภัย.” 2544. เชียงใหมนิวส
ติดตามประวัติอย่างละเอียดได้ที่ ที่มหาลัยเชียงใหม่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า