ภาพล้านนาในอดีต

สาตราภัย (1)ก่อนอื่นท็อปเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุด, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดทำโครงการรวมภาพล้านนาในอดีต  ซึ่งภาพถ่ายทั้งหมดเป็นสมบัติของ คุณบุญเสริม  สาตราภัย ท่านได้ให้ภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับล้านนาและภาคเหนือ และให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา รู้สึกรัก ชื่นชม และหวงแหนความเป็นท้องถิ่นล้านนา ท็อปเชียงใหม่จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนแหล่งความรู้นี้…
หนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือที่พร้อมให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย และสังคมภาคเหนือดังนั้นในปีงบประมาณ 2551 สำนักหอสมุดและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันจัดทำ
และเผยแพร่ข้อมูล “ภาพล้านนาในอดีต” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีต (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) ซึ่งถ่ายภาพโดย คุณบุญเสริม สาตราภัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีต โดยเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันและคำอธิบายภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ชีวประวัติของนายบุญเสริม สาตราภัย ที่ควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลสำคัญด้านการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของล้านนาและนักเล่าอดีตล้านนาจากภาพถ่าย ให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางบนเว็บไซต์
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  5. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความรักและหวงแหนความเป็น
    ล้านนาของผู้คนในภาคเหนือ

ดูภาพในอดีตตามหมวดหมู่ต่างๆ

ภาพเก่าในอดีต (19)
ขบวนเกวียน (Caravan of Carts)
ภาพเก่าในอดีต (30)
ตาก-แม่สอด (Mae Sod)
ภาพเก่าในอดีต (26)
ภาพบุคคล (Persons)
ภาพเก่าในอดีต (29)
ย่านวัดเกต (Wat Ket Area)
ภาพเก่าในอดีต (27)
ล่องแพ (Bamboo Rafting)
ภาพเก่าในอดีต (31)
ลัดดาแลนด์ (Ladda Land)
ภาพเก่าในอดีต (28)
อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (Kawira Monument)
ภาพเก่าในอดีต (6)
คลอง (Canal)
ภาพเก่าในอดีต (18)
งานฤดูหนาวเชียงใหม่ (Winter Fair)
ภาพเก่าในอดีต (1)
เจ้านายฝ่ายเหนือ (North Royality Family)
ภาพเก่าในอดีต (32)
แจ่ง (City Corner)
ภาพเก่าในอดีต (10)
ตลาด (Market)
ภาพเก่าในอดีต (11)
ถนน (Road)
ภาพเก่าในอดีต (20)
ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ (View of Chiang Mai)
ภาพเก่าในอดีต (17)
น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ (Flood in Chiang Mai)
ภาพเก่าในอดีต (1)
อุโมงค์ขุนตาน (Khuntan Tunnel)
ภาพเก่าในอดีต (4)
โบสถ์ (Church)
ภาพเก่าในอดีต (8)
ประตูเมือง (Gate)
ภาพเก่าในอดีต (35)
เผ่าตองเหลือง หรือมลาบรี (Mlabri)
ภาพเก่าในอดีต (24)
ฝิ่น (Opium)
ภาพเก่าในอดีต (22)
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (Phu Ping Palace)
ภาพเก่าในอดีต (12)
พระราชกรณียกิจ (Royal Activities)
ภาพเก่าในอดีต (23)
พิธีทำบุญเมือง (City Life Prolonging Ceremony)
ภาพเก่าในอดีต (5)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
ภาพเก่าในอดีต (33)
เมืองเชียงราย (Chiang Rai)
ภาพเก่าในอดีต (34)
แม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son)
ภาพเก่าในอดีต (36)
ย่านช้างคลานและถนนเจริญประเทศ (Chang Klan Area and Charoen Pratet Road)
ภาพเก่าในอดีต (13)
ริมฝั่งแม่น้ำปิง (Ping Riverside)
ภาพเก่าในอดีต (14)
โรงเรียน (School)
ภาพเก่าในอดีต (9)
โรงแรม (Hotel)
ภาพเก่าในอดีต (15)
วัดและสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา (Temple and Buddhist Architectures)
ภาพเก่าในอดีต (16)
สงกรานต์เชียงใหม่ (Chiang Mai’s Songkran Festival)
ภาพเก่าในอดีต (7)
สถานที่ราชการ (Government Building)
ภาพเก่าในอดีต (21)
สถานีรถไฟ (Railway Station)
ภาพเก่าในอดีต (2)
สะพาน (Bridge)
ภาพเก่าในอดีต (25)
อาคันตุกะ (City Guests)
ภาพเก่าในอดีต (3)
อาคารเก่า (Building)

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ นายบุญเสริม สาตราภัย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน