Tag Archives: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ