ตำบลโหล่งขอด

ตำบลโหล่งขอด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย บ้านทุ่งแดง บ้านป่าแต้ง บ้านนาเม็ง บ้านแม่บอน บ้านป่าห้า บ้านหลวง บ้านแม่สาย บ้านฮ่างตำ บ้านแม่สายนาเลา รวม 9 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลโหล่งขอด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาล้อมลอบ ซึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่คือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมด เหมาะแก่การเพาะปลูก

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.สลวงเหนือ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลโหล่งขอด

จำนวนหลังคาเรือน : 1,483 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,015 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 605 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 55 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 84 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 9 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 16 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,230 คน จำนวนผู้พิการ : 37 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม การเลี้ยงโค ทำสวน การทอผ้า

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง

2.วัดคีรีบรรพต

3.น้ำตกตาดเหมย

4.การผลิตใบชาบ้านป่าเมี่ยง

5.กุหลาบพันปีบ้านแม่สาย

6.น้ำตกห้วยถ้ำ

ตำบลโหล่งขอด แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านทุ่งแดง หมู่2 บ้านป่าแต้ง  หมู่3 บ้านนาเม็ง หมู่4 บ้านแม่บอน หมู่5 บ้านป่าห้า หมู่6 บ้านหลวง  หมู่7 บ้านแม่สาย  หมู่8 บ้านฮ่างต่ำ  หมู่9 บ้านแม่สายนาเลา

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลโหล่งขอด


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า