หน้าแรกตำบลตำบลแม่โป่ง

ตำบลแม่โป่ง

ตำบลแม่โป่ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ หมู่ 3 บ้านป่าป้อง หมู่ 3 บ้านห้วยบอน หมู่ 4 บ้านแม่โป่งหลวง หมู่ 5 บ้านพระนอนแม่โป่ง หมู่ 6 บ้านห้วยอ่าง หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 9 บ้านป่าไม้แดง-แม่โป่ง หมู่10 บ้านห้วยบ่อทอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่โป่ง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอดอยสะเก็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 37,551 ไร่ พื้นเพเดิมของชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นคนใจท้องถิ่น การตั้งถิ่นฐานตั้งอยู่ตามแนวยาวของถนนมีถนน รพช. และถนนชลประทานเขื่อนแม่กวง เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ อำเภอได้สะดวก เป็นตำบลที่มีพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ในเขตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และเป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่โป่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลแม่โป่ง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขา อยู่ในชั้นความสูงประมาณ 340 เมตร มีลำห้วยไหลผ่านมีแหล่งน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว คลองชลประทานแม่กวง ตำบลแม่โป่งได้รับน้ำเต็มพื้นที่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าเมี่ยง และ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ตลาดขี้เหล็ก 1 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าไผ่ 2 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ห้วยบอน 3 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่โป่งหลวง 4 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  พระนอนแม่โปง 5 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ห้วยอ่าง 6 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ต้นผึ้ง 7 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่ฮ่องใคร้ 8 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าไม้แดง-แม่โป่ง 9 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ห้วยบ่อทอง 10 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,278 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,826 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. วัดดอยจอมแจ้ง
  2. วัดกัญน์จนิธยาราม (ป่าไผ่)
  3. วัดใหม่มงคลชัย (ห้วยบอน)
  4. วัดพระนอนแม่โป่ง
  5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  6. วัดดอยปล่อยนก
  7. วัดแม่ฮ่องไคร้

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลออนเหนือ

ตำบลกองแขก

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลหางดง

ตำบลทุ่งปี้

- Advertisment -