หน้าแรกตำบลตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลแม่แฝกใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองมะจับ หมู่ 1 บ้านแม่แฝก หมู่ 2 บ้านโป่ง หมู่2 บ้านสบแฝก หมู่3 บ้านห้วยแก้ว หมู่3 บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่4 บ้านร่มหลวง หมู่ 4 บ้านขัวมุง  หมู่ 5 บ้านศรีงาม  หมู่5 บ้านห้วยบง หมู่6 บ้านแม่แต หมู่6 บ้านแพะเจดีย์ หมู่7 บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ 7 บ้านวังขุมเงิน หมู่8 บ้านหนองแสะ หมู่9 บ้านพระธาตุ หมู่9 บ้านกลางพัฒนา หมู่10 บ้านศรีงามพัฒนา  หมู่ 10 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ หมู่11 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่11 บ้านเจดีย์พัฒนา หมู่12 บ้านหนองไหว หมู่12 บ้านป่าป๋อ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่แฝก 1 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  สบแฝก 2 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  เจดีย์แม่ครัว 3 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  ขัวมุง 4 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  ห้วยบง 5 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  แพะเจดีย์ 6 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  วังขุมเงิน 7 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  แพะห้วยบง 8 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  กลางพัฒนา 9 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  แพะแม่แฝกใหม่ 10 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  เจดีย์พัฒนา 11 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  ป่าป๋อ 12 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  พระธาตุเจดีย์ 13 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
  เจดีย์เจริญ 14 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่แฝกใหม่ แต่เดิมอยู่รวมกับตำบลแม่แฝก และเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ใหญ่เกินไป จึงได้แบ่งออกเป็นสองตำบล คือ ตำบลแม่แฝก และตำบลแม่แฝกใหม่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์บางส่วน ประชาชนในตำบลจะรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือไว้อย่างมั่นคง ราษฎรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพื้นเมือง

สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ฝนตกชุก ติดกับแม่น้ำปิง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ป่าสงวนมีสันเขาแบ่งปันแนวเขตกับ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีแม่น้ำปิงเป็นแนวแบ่งเขต

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่แฝกใหม่

จำนวนหลังคาเรือน : 4,016 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 12,770 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,463 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 424 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 352 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 49 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 74 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,682 คน จำนวนผู้พิการ : 252 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าไหน่

ตำบลออนกลาง

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลป่าลาน

ตำบลแม่สา

ตำบลหนองควาย

- Advertisment -