หน้าแรกตำบลตำบลแม่นาจร

ตำบลแม่นาจร

ตำบลแม่นาจร เดิมตำบลแม่นาจรแยกมาจากตำบลแม่ศึก ปกครองโดยนายหมู่แก้ว อินทร ตำแหน่งกำนัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2531 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มี 8 หมู่บ้าน ปัจจุบัน นายพรหมมินทร์ หนักแน่น เป็นกำนันตำบลแม่นาจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน และการปกครองได้ขยายมี 18 หมู่บ้าน

 สภาพทั่วไปของตำบล

พื้นที่ตำบลแม่นาจรมีสภาพเป็นป่าเขาและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำแจ่ม, แม่น้ำขุนแม่นาย และแม่น้ำแม่หยอดเป็นสายหลัก

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจ่มหลวง และ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล  จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,452 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,750 หลังคาเรือน เป็น 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสบแม่รวม  หมู่ 1 บ้านขุนแม่รวม  หมู่ 2 บ้านแม่ชา  หมู่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ หมู่3 บ้านแม่ตะละใต้  หมู่ 4 บ้านแม่มุ หมู่ 5 บ้านแม่นาจร  หมู่ 5 บ้านห้วยเขียดแห้ง  หมู่ 6 บ้านแม่วาก หมู่ 7 บ้านสบวาก หมู่8 บ้านห้วยผา  หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ หมู่ 10 บ้านแม่เอาะ,ห้วยเสือ,ห้วยมะคะ หมู่ 11 บ้านแม่ขอ,สบขอ หมู่ 12 บ้านแม่หอย หมู่ 13 บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ 14 บ้านพัฒนาสันติ หมู่15 บ้านแม่สะงะ หมู่ 16 บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ 17 บ้านห้วยขมิ้น  หมู่ 18 บ้านขุนแม่วาก หมู่ 19 บ้านห้วยหอย

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่นาจร

จำนวนหลังคาเรือน : 3,013 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 13,295 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,192 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,345 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 96 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 141 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 30 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,971 คน จำนวนผู้พิการ : 92 คน

 ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. สถานีอนามัย 3 แห่ง
  2. โบสถ์ 17 แห่ง
  3. ศาลเจ้า 4 แห่ง
  4. วัด 7 แห่ง
  5. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
  6. ล่องแพ

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลฟ้าฮ่าม

- Advertisment -