หน้าแรกตำบลตำบลแม่นะ

ตำบลแม่นะ

ตำบลแม่นะ มีฐานเป็นตำบลหนึ่งใน อ.เชียงดาว ตำบลแม่นะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 บ้านแม่นะ หมู่ที่ 3 บ้านจอมคีรี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยะ หมู่ที่ 6 บ้านสบคาบ หมู่ที่ 7 บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 8 บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 9 บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งปันเต๊า หมู่ที่ 11 บ้านแม่แมะ หมู่ที่ 12 บ้านปางโฮ้ง หมู่ที่ 13 บ้านแม่ซ้าย

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลแม่นะเป็นพื้นที่ราบลุ่มหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านที่อยู่บริเวณหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ตามธรรมชาติ ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาวประมาณ 3 – 12 กม. ส่วนอีก 4 หมู่บ้าน อยู่ห่างจาก อบต.แม่นะไปอีก 11 – 25 กม. การเดินทานโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่บริเวณบนภูเขาที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน ระยะทางห่างจาก อ.เชียงดาว ประมาณ 14 – 27 กม. ปัจจุบันประชากร ต.แม่นะ ประกอบด้วยชนหลายเผ่า และมาจากหลายแห่ง เพราะ ต.แม่นะเป็นตำบลที่เขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ หลายแห่ง เช่น ติดเขตพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงหใม่ และตำบลต่าง ๆ ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยชนเผ่าไทยใหญ่ ลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง และคนพื้นเมือง เป็นต้น

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ เขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ เขตวนอุทยานแห่งชาติ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่นะ

จำนวนหลังคาเรือน : 2,739 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,837 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,344 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 263 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 322 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 26 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 23 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,972 คน จำนวนผู้พิการ : 78 คน

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ตะมาน
  2. โรงเรียนทั้งหมด 9 แห่ง
  3. วัด 11 แห่ง
  4. อบต.แม่นะ
  5. น้ำตกแม่นะ
  6. อุทยานแห่งชาติ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าบง 1 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่นะ 2 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  จอมคีรี 3 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยโจ้ 4 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ยะ 5 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  สบคาบ 6 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  สบอ้อ 7 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่อ้อใน 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางมะโอ 9 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แก่งปันเต๊า 10 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่แมะ 11 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  ปางโฮ้ง 12 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ซ้าย 13 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูล อบต. แม่นะ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเชิงดอย

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลแม่วิน

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลดอยหล่อ

- Advertisment -