หน้าแรกตำบลตำบลแม่คะ

ตำบลแม่คะ

ตำบลแม่คะ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่สูนหลวง หมู่ 1 บ้านแม่คะ หมู่ 2 บ้านปางสัก หมู่ 2 บ้านสันป่าก่อ หมู่ 3 บ้านแม่สูนน้อย  หมู่3 บ้านป่าแงะ ,หมู่4 บ้านใหม่สันป่าแดง หมู่4 บ้านหนองบัวคำ  หมู่5 บ้านร้องอ้อ  หมู่5 บ้านห้วยไคร้ หมู่ 6 บ้านต้นส้าน  หมู่ 6 บ้านเหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านหนองยาว  หมู่7 บ้านโป่งนก  หมู่8 บ้านนิคม หมู่ 8 บ้านธิ  หมู่9 บ้านสันดินแดง หมู่9 บ้านปางปอย  หมู่10 บ้านสันมะเฟือง หมู่10 บ้านหนองฮ่าง  หมู่11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ 11 บ้านแม่ป่าไผ่  หมู่12 บ้านโป่งถืบ  หมู่12 บ้านสันมะม่วง  หมู่12 บ้านไร่  หมู่13 บ้านหนองบวกช้าง  หมู่15 บ้านโป่งใน

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่คะ

จำนวนหลังคาเรือน : 6,331 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 29,719 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,459 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,268 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 613 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 137 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 60 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 6,178 คน จำนวนผู้พิการ : 131 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สบข่า 1 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  ดงป่าลัน 2 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  สันม่วง 3 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  ห้วยโจ้ 4 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  แม่ข่า 5 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  หล่ายฝาง 6 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  สันต้นเปา 7 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  เด่นห้วยเดื่อเวียงไชย 8 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  สันป่าไหน่ 9 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่หล่ายฝาง 10 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  หนองอ้อม 11 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  ดงมิตรภาพ 12 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
  ห้วยโจ้เหนือ 13 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าบง

ตำบลบ้านแม

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลเมืองนะ

ตำบลริมใต้

ตำบลแม่แฝกใหม่

- Advertisment -