หน้าแรกตำบลตำบลแช่ช้าง

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลแช่ช้างนานมาแล้วมีพ่อค้าไม้ได้นำไม้สักล่องซุงมาตามน้ำแม่ออน ผ่านมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง และมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ พ่อค้าไม้ได้นำช้างจำนวนมากมาชักลากไม้สักที่บริเวณดังกล่าวนี้ และสองฝั่งลำน้ำบริเวณนี้มีต้นไผ่ปลูกเรียงราย เต็มไปหมดสองฝั่งออน ช้างที่ลากซุงได้นอนแช่น้ำและกินต้นไผ่เป็นอาหารอย่างมีความสุข ช่าวบ้านผ่านไปพบเห็นทุก ๆ วัน จึงได้ขนานนามเรียก “แช่ช้าง” จนถึงทุกวันนี้

“คำขวัญตำบลแช่ช้าง”

โคนมเฟื่อง          เนืองแน่น         แดนกุหลาบ

แสนปลื้มปลาบ     ทิวทัศน์           จัดเหมาะสม

เห็นดอยงู            คู่ดอยยาว         คราวได้ชม

น่ารื่นรมย์             ทุกอย่าง          แช่ช้างเรา

อาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน และมีคลองชลประทานตัดผ่านในเขตพื้นที่ 2 สาย จึงทำให้มีน้ำใช้พอสมควร  สภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบด้วย ชลประทานแม่กวง และน้ำแม่ออน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ          เทศบาลตำบลสันกำแพง  ตำบลทรายมูล และตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง โดยใช้

ลำน้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลห้วยยาบ กิ่งอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยใช้เหมืองฮ่องอีแจ้เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง โดยใช้แนวคันนาเป็นแนวแบ่งเขต

เขตการปกครอง

ตำบลแช่ช้าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

จำนวนประชากรใน ตำบลแช่ช้าง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,145 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 11,257 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,837 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 438 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 160 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 57 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 28 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,776 คน จำนวนผู้พิการ : 49 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ดอยยาว 1 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ม่วงชุม 2 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าเปา 3 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ดงขี้เหล็ก 4 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ดอนปิน 5 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าไผ่น้ำโจ้ 6 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าไผ่กลาง 7 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าไผ่ใต้ 8 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  หัวฝาย 9 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  แม่ซ้อโค้งงาม 10 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่

พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล
พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล (ชื่อพระราชทาน) ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พระเจ้าตนหลวง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๒๘ เมตร โดยมีท่านเจ้าคุณสุเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ มีครูบาอินถา ( พระครูมหาพุทธาภิบาล ) เป็นประธานการก่อสร้างและควบคุม การก่อสร้างสำเร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพัสถานที่ตั้ง

วัดป่าเปา

วัดป่าเปา เลขที่ 39 หมู่ 3 บ้านป่าเปา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 43 ตารางวา โฉนดเลขที่ 57944
ทิศเหนือ ติดทางสาธารณะ
ทิศตะวันตก ติดทางสาธารณะ
ทิศใต้ ติดโรงเรียนวัดป่าเปา
ทิศตะวันตก ติดทุ่งนา
ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 4 ตารางวา เอกสารสิทธิ์ โฉนดเลขที่ 57945

ประวัติความเป็นมา
วัดป่าเปา สร้างเมื่อ พ.ศ.2440 เดิมศรัทธาชาวบ้านบ้านป่าเปา , บวกแหย่ง เป็นศรัทธาของวัดป่าเป้าชัยชนะมงคล และบ้านม่วงชุมเป็นศรัทธาของวัดดอนมูล ได้พร้อมใจกันไปอาราธนานิมนต์ ท่านครูบาศรีวิชัย วัดป่าเป้า และท่านครูบาญาณรังสี จากวัดดอนปินมาเป็นประธาน สร้างวัดขึ้น ที่ริมเหมืองเปา โดยตั้งอยู่ในดงต้นเปา (ต้นเปาป๋ม) ต่อมาการสัญจรไปมาลำบาก จึงพร้อมใจกันย้ายวัดไปตั้งห่างจากที่เดิมไปทางทิศตะวันตกอีก 300 เมตร และต่อมาได้ทำการย้ายวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือที่ตั้งวัดในปัจจุบันห่างจากที่เดิม 150 เมตร และได้ก่อสร้างพระวิหาร พระพุทธรูปเจ้าไว้เป็นที่สักการบูชา เดิมท่านครูบาญาณรังสี ได้มอบพระพุทธรูปยืนเป็นไม้มาไว้เป็นของดั้งเดิมของวัด ปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด

สิ่งก่อสร้างภายในวัด
1. วิหาร
2.พระเจดีย์
3.กุฏิสงฆ์
4.ศาลาบาตร
5.ศาลาอเนกประสงค์

ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด
1.พระประธานในวิหารที่สวยงามที่สุด
2.พระเจดีย์ นธ์ ๒๕๐๙ สิ้นค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน ๘๘๙,๙๐๐ บาท ( แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานกรุณาทรงเจิมพระเนตร ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “ พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล ”
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสร็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีทรงนมัสการพระพุทธรูป ทรงตัดลูกนิมิต พระอุโบสถ และทรงพระราชทานมูลทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างหอสมุดรวมใจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา เสด็จแทนพระองค์เปิดหอสมุดรวมใจ การก่อสร้างหอสมุดรวมใจ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ้นเงิน ๑๐๘,๕๕๐ บาท ( หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ นายชำนาญ นางปิยดา น.ส.จิริดาวัลย์ จันทพิทักษ์ ได้สร้างฉัตรเฉลิมพระเกียรติ ถวายสักการะพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนคร มงคล เป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล ฉัตรมีความสูง ๙ เมตร ๙ ชั้น ชั้นที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ชั้นที่ ๙ ฉลุลายเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ๙ องค์ ยอดฉัตรบรรจุพระบรมธาตุ ๗๒ องค์ ฐานของฉัตรสูง ๓๐ เมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแช่ช้าง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลบวกค้าง
บทความถัดไปตำบลออนใต้
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา