หน้าแรกตำบลตำบลแจ่มหลวง

ตำบลแจ่มหลวง

ตำบลแจ่มหลวง  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  แต่เดิมตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลบ้านจันทร์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  และได้แยกออกจากตำบลบ้านจันทร์  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2538   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   7 หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7  โดยมีกำนันคนแรก คือ นายมีสุจี  สุริยะชัยพันธ์   มีประชากร 2  ชนเผ่า คือ  ชนเผ่ากะเหรี่ยง (ปกาเก่อญอ) ประมาณ ร้อยละ  95  และชนเผ่าลีซอ (ลีซู)  ประมาณ  ร้อยละ  5
สภาตำบลแจ่มหลวง  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ.   2537   เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  ได้กำหนดให้พื้นที่ตำบล  ตามกฎลักษณะ  ปกครองท้องที่  ส่วนที่  อยู่นอกเขตเทศบาล  และสุขาภิบาล  มีสภาตำบลเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่  บริหารงานในตำบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ซึ่งทำให้มีอำนาจ ในการ ก่อนิติสัมพันธ์  กับบุคคลอื่นและมีความสามารถในการจัดทำโครงการและงบประมาณได้ด้วยตนเอง  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ  265.88  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณจำนวน  166,175  ไร่     โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง คนแรก คือ  นายศรีแก้ว  คีรีรังสี

สถานที่น่าสนใจ

น้ำตกขุนห้วยแม่ละอุป
น้ำตกขุนห้วยแม่ละอุป เป็นน้ำตกตามลำห้วยขุนแม่ละอุป ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 16 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกยังไม่มีการพัฒนา ทำให้ยังไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปท่องเที่ยวนัก
น้ำตกโป่งสะแยง
น้ำตกโป่งสะแยงอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านจากขุนแม่รวมเข้าหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งน้ำตกโป่งสะแยงเป็นน้ำที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 15 เมตร ซึ่งในแต่ละปีจะมีการไปเที่ยวชมมากในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วยเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ความโดดเด่นของน้ำตกอยู่ที่ความสูงของน้ำตกและความชุ่มชื่นบริเวณน้ำตก ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความชุ่มชื่นจึงเหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงอากาศร้อน ๆ โดยเฉพาะเดือนเมษายน และน้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนไม่ไกลคือ ประมาณ 900 เมตร แต่ทางเข้าน้ำตกยังยากต่อการเขาไป เพราะยังขาดการพัฒนาทางเข้า ฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาทางเข้าจะทำให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติเป็นอย่างดี
ถ้ำเหล่อถู่เด
ถ้ำเหล่อถู่เด เป็นถ้ำที่ความลึก อยู่ติดกับถนนสายหลัก คือถนนสายบ้านขุนแม่รวมไปบ้านวัดจันทร์ ในถ้ำมีหินย้อยที่สวยงามและถ้ำแห่งน้ำยังไม่มีผู้ใดสามารถเข้าสำรวจจนสุดความลึกของถ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่น่าสนใจอีกถ้ำหนึ่งที่จะพัฒนาในเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาและให้ความเห็นใจเท่าใดนัก
ถ้ำเหล่อปูโพ,เส่อวิโข่ 
ถ้ำเหล่อปูโพ,เส่อวิโข่ เป็นถ้ำที่ความลึกและมีค้างคาวจำนวนมาก และมีหินย้อยบ้างแต่จะไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าใดนัก ผู้คนที่เข้าไปส่วนใหญ่เข้าไปเพื่อไปเก็บเอามูลค้างคาวและไปจับค้างคาวเท่านั้น ไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อชมความงามของถ้ำ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากเหมือนกัน

ดอยโป่งกา 
ดอยโป่งกา เป็นดอยที่ชาวขุนแม่รวมให้การเคารพนับถือและถือว่าเป็นดอยที่ศักดิสิทธิ์เพราะในแต่ละปีชาวบ้านจะขึ้นไปบนยอดดอยทำพิธีสวดมนต์เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งดอยโป่งกาเป็นดอยที่มีความสูงชันมาก ถ้าอยู่บนยอดดอยสามารถมองเห็นหมู่บ้านใกล้เคียงหลาย ๆ บ้าน เช่น บ้านป่ากล้วย บ้านขุนแม่หยอด บ้านห้วยขี้เปอะ บ้านปางอุ๋ง บ้านปางเกี๊ยะ ตำบลแม่ศึก บ้านห้วยผา ตำบลแม่นาจร และเป็นที่มีทิวทัศน์สวยงาม และจุดเด่นอีกอย่างคือบนยอดดอยมีกุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ระยะทางในการไปสู่ดอยโป่งกาจากหมู่บ้านประมาณ 2.5 กิโลเมตร ต้องเดินขึ้นไป ซึ่งชาวบ้านได้ปรับปรุงทางขึ้นเป็นขั้นบันได และในแต่ละปีจะมีการขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

สภาพทั่วไป

1.1.   ที่ตั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง    ตั้งอยู่หมู่ที่  6   บ้านแจ่มหลวง  ตำบลแจ่มหลวง  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่   ตั้งอยู่ขึ้นไปทางทิศเหนือของตัวอำเภอแม่แจ่ม ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ประมาณ 100 กิโลเมตร   ( เส้นทางจากตัวอำเภอแม่แจ่ม ผ่านตำบลแม่นาจร ตำบลบ้านจันทร์ เข้าตำบลแจ่มหลวง )           และประมาณ 250 กิโลเมตร ( เส้นทางจากตัวอำเภอแม่แจ่มถึงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสะเมิง ตำบลบ่อแก้ว ตำบลแม่แดด เข้าตำบลแจ่มหลวง )

1.2.   เนื้อที่

 ตำบลแจ่มหลวง  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ประมาณ  265.88  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณจำนวน 166,175 ไร่

1.3.   ภูมิประเทศ

ตำบลแจ่มหลวง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และลำห้วย โดยภูเขาสูงประมาณ  800-1,200เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง   ป่าดิบแล้ง สภาพอากาศจะมีความเย็นตลอดทั้งปี โดยทั่วไปพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  และเป็นที่ลุ่มประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่โดยรวม  จำนวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน

 – จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1-7

 – จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน   –   ได้แก่หมู่ที่  –

1.4.   ท้องถิ่นอื่นในตำบล

– จำนวนเทศบาล                 –     แห่ง

1.5.   ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  3,550  คน แยกเป็นชาย  1,861 คน  หญิง  1,689 คน  แยกเป็น

                (1) หมู่ที่ 1  บ้านขุนแม่รวม  มีประชากรทั้งสิ้น  905  คน  เป็นชาย  476  คน เป็นหญิง  429  คน

                (2) หมู่ที่ 2  บ้านกิ่วโป่ง  มีประชากรทั้งสิ้น  460  คน  เป็นชาย  250  คน เป็นหญิง  210  คน

                (3) หมู่ที่ 3  บ้านแม่ละอุป  มีประชากรทั้งสิ้น  506  คน  เป็นชาย  262  คน เป็นหญิง 244  คน

                (4) หมู่ที่ 4  บ้านห้วยยา  มีประชากรทั้งสิ้น  339  คน  เป็นชาย  187  คน เป็นหญิง  152  คน

               (5) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเขียดแห้ง  มีประชากรทั้งสิ้น  419  คน  เป็นชาย 188  คน   เป็นหญิง   231  คน

                (6) หมู่ที่ 6  บ้านแจ่มหลวง  มีประชากรทั้งสิ้น  602  คน  เป็นชาย  334  คน เป็นหญิง  268  คน

(7) หมู่ที่ 7  บ้านเสาแดง  มีประชากรทั้งสิ้น  319  คน  เป็นชาย  164  คน เป็นหญิง  155  คน

– มีความหนาแน่นเฉลี่ย   13.35 คน / ตารางกิโลเมตร

– จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   839   ครัวเรือน

ขอบคุณข้อมูลตำบลแจ่มหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันกลาง

ตำบลหางดง

ตำบลแม่งอน

ตำบลปงตำ

ตำบลออนใต้

- Advertisment -