หน้าแรกตำบลตำบลเวียง

ตำบลเวียง

ตำบลเวียง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองตุ้ม  หมู่ 2 บ้านป่าบง  หมู่3 บ้านหนองอึ่ง หนองโฮ่ง,เตาดิน  หมู่4 บ้านสวนดอก  หมู่ 5 บ้านต้นหนุน  หมู่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  หมู่ 7 บ้านศรีดอนชัย  หมู่8 บ้านแม่ใจ  หมู่9 บ้านสันป่าไหน่  หมู่ 10 บ้านสันป่ายาง,ห้วยเฮี่ยน  หมู่11 บ้านท่าสะแล  หมู่13 บ้านห้วยปอน  หมู่ 14 บ้านเสาหิน  หมู่16 บ้านปางผึ้ง  หมู่ 17 บ้านใหม่คลองน้อย

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองตุ้ม 1 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ป่าบง 2 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  หนองอึ่ง,หนองโฮ่ง,เตาดิน 3 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  สวนดอก 4 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ต้นหนุน 5 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  สันทรายคองน้อย 6 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ศรีดอนชัย 7 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  แม่ใจ 8 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  สันป่าไหน่ 9 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  สันป่ายาง,ห้วยเฮี่ยน 10 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ท่าสะแล 11 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  โป่งถืบ 12 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ห้วยบอน 13 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  เสาหิน 14 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  โป่งใน 15 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ปางผึ้ง 16 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่คลองน้อย 17 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ศรีดอนชัย 18 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  ใหม่ชยาราม 19 เวียง ฝาง เชียงใหม่
  สระนิคม 20 เวียง ฝาง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเวียง

จำนวนหลังคาเรือน : 5,373 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 17,775 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,807 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 646 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 120 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 44 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 56 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,987 คน จำนวนผู้พิการ : 150 คน

 ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

มีการตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างหนาแน่น ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองรวมทั้งถนนและซอยภายในชุมชนศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษารวมทั้งตลาดสด ซึ่งมีอาคารพาณิชย์กระจาย ตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักภายในชุมชนไปจนสุดเขตเทศบาล โดยมีพื้นที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็น ถนนซอยของชุมชน การขยายตัวของชุมชนจะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือจะมีการเกาะตัวของชุมชนต่อเนื่องออกไปถึงบริเวณนองเขตเทศบาล ส่วนตอนใต้จะมีการขยายตัวเฉพาะบริเวณสองฝั่งถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เนื่องจากยังไม่มีโครงข่ายระบบถนนเกิดขึ้น กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขาย การพาณิชย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการให้กับชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝางมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยในลักษณะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเวียง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเวียง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลอมก๋อย

ตำบลป่าไหน่

- Advertisment -