หน้าแรกตำบลตำบลเวียง

ตำบลเวียง

ตำบลเวียง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านช่างคำ หมู่2 บ้านขามสุ่ม  หมู่3 บ้านป่าเสี้ยว หมู่4 บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ 6 บ้านแม่กอย

ภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ราบของอำเภอพร้าว ในเขตทั้งหมดของ ตำบลเวียง และตำบลทุ่งหลวง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง ของเมืองโบราณ

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ในแต่ละปีลักษณะอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะอากาศโดยรวมของภูมิภาค

ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล (ศาลหลักเมือง) และสืบชาตาเมืองพร้าว

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีแข่งกลองหลวง

คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร

เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม

น้อมนำบูชาหลวงพ่อดาบส

จำนวนประชากรใน ตำบลเวียง

จำนวนหลังคาเรือน :  1,198                             หลังคาเรือน

จำนวนประชากร :     3,048        คน              จำนวนผู้สูงอายุ :        455           คน

จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :         61             คน

 จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :          128           คน

จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :             6              คน

จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :             7              คน

จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :      1,002        คน

จำนวนผู้พิการ :                        25             คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเวียง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลหนองตอง

ตำบลป่าลาน

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลสันกำแพง

- Advertisment -