หน้าแรกตำบลตำบลเมืองงาย

ตำบลเมืองงาย

ตำบลเมืองงายเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงดาว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ (สันป่าไหน่) หมู่ 2 บ้านเมืองงายใต้ หมู่ 3 บ้านใหม่ หมู่ 4 บ้านแม่ข้อน หมู่ 5 บ้านสบงาย หมู่ 6 บ้านหนองขะแตะ หมู่ 7 บ้านขุนแขะ หมู่ 8 บ้านสหกรณ์ หมู่ 9 บ้านม่วงง้ม (แม่ขาใต้) หมู่ 10 บ้านสัน หมู่ 11 บ้านหนองบัว

สภาพทั่วไปของตำบล

มีเนื้อที่ประมาณ 148 ตร.กม. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเชียงดาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เมืองงาย 1 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  เมืองงาย 2 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  ใหม่ 3 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ข้อน 4 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  สบงาย 5 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองขะแตะ 6 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  ขุนข้อน 7 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  สหกรณ์ 8 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  ม่วงโง้ม 9 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  สัน 10 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองบัว 11 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองงาย

จำนวนหลังคาเรือน : 2,226 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,801 คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลเมืองงาย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลข่วงเปา

ตำบลป่าแดด

- Advertisment -