หน้าแรกตำบลตำบลเมืองคอง

ตำบลเมืองคอง

ตำบลเมืองคอง ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านใหม่ หมู่2 บ้านวังมะริว หมู่3 บ้านหนองบัว  หมู่4 บ้านหลวง  หมู่5 บ้านน้ำรู  หมู่ 6 บ้านแม่แพลม

คำขวัญ

ป่าเขียวขจี คนมีน้ำใจ ไปเที่ยวถ้ำ ขี่ช้างล่องแพ แหล่งแพร่ปลามอญ นครเมรัย

ตำบลเมืองคองเป็นตำบลที่มีระบอบการเกษตรแบบผสมผสาน มีการพัฒนาด้านการพานิชยกรรมหัตถกรรม อุสาหกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยว และการสื่อสารบนพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่กระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประสานความร่วมมือจากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งตำบลเมืองคองตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงเชิงเขาพื้นที่ทำกินอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ถนนเข้าสู่ตำบลเป็นถนน คสล. ใช้การได้ได้สะดวกไม่ลำบากในการคมนาคม การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรับวิทยาการใหม่ ๆ จากสังคมอื่นมากยิ่งขึ้น

เนื้อที่ตำบลเมืองคองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 269.4 ตารางเมตร (262,852.53 ไร่)

ภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต. เมืองงาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านใหม่          หมู่ 4 บ้านหลวง หมู่ 2 บ้านวังมะริว  หมู่ 5 บ้านน้ำรู หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 6 บ้านแม่แพลม

จำนวนประชากร

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองมีทั้งสิ้น 4,401 คน แบ่งเป็นชาย 2,270 คน และหญิง 2,131 คน มีครัวเรือนจำนวน 1,239 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 15 คน / ตารางกิโลเมตร (70 คน/ ไร่)

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพประชาชนตำบลเมืองคอง จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ การปลูกข้าว ถั่วเหลือง พริก กระเทียม มะม่วง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายเองในอำเภอเชียงดาวหรือจังหวัดเชียงใหม่บางทีมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน ส่วนด้านการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภค ได้แก่ โค กระบือ หมู ไก่ ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ใหม่ 1 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
  วังมะริว 2 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
  หนองบัว 3 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
  หลวง 4 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
  น้ำรู 5 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่แพลม 6 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองคอง

จำนวนหลังคาเรือน : 933 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,434 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 450 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 362 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 123 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 60 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 901 คน จำนวนผู้พิการ : 52 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่นะ

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลป่าแดด

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลหนองบัว

- Advertisment -