หน้าแรกตำบลตำบลเทพเสด็จ

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลเทพเสด็จ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านปางปง หมู่2 บ้านปางน้ำโค้ง หมู่3 บ้านป่าป่าน หมู่4 บ้านแม่ตอนหลวง หมู่5 บ้านพงษ์ทอง หมู่6 บ้านดง หมู่7 บ้านปางไฮ หมู่8 บ้านปางกำแพงหิน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเทพเสด็จ เดิมที่ยังไม่ได้แยกมาเป็นตำบล การปกครองขึ้นอยู่กับตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมตำบลป่าเมี่ยง มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ในปี 2534 ตำบลเทพเสด็จ ได้แยกตัวมามีจำนวน 7 หมู่บ้าน ในขณะนั้น ต่อมาในปัจจุบันมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน สาเหตุที่ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลเทพเสด็จ” เพราะว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา ตั้งอยู่ในเขตโครงการหลวง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเยี่ยมโครงการหลวงถึง 2 ครั้ง ทางคณะกรรมการสภาตำบลป่าเมี่ยง จึงมีมติตั้งชื่อว่า “ตำบลเทพเสด็จ” ภายหลังที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้ สภาตำบลเทพเสด็จ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

สภาพทั่วไปของตำบล

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 75,625 ไร่ หรือประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบเขา และมีพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 520 – 1,950 เมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 1690 คน แบ่งเป็นชาย 885 คน หญิง805 คนและจำนวนหลังคาเรือน 709 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551)

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำกาแฟสด ทำชา เมี่ยง

อาชีพเสริม หมอนชาหอม ชาหอมสมุนไพร ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านโฮมสเตย์ ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

 1. อบต.เทพเสด็จ
 2. วัดกิ่วต่ำ
 3. วัดบ้านน้ำโค้ง
 4. วัดบ้านป่าป่าน
 5. วัดแม่ตอน
 6. วัดบ้านพงษ์ทอง
 7. วัดบ้านดง
 8. วัดบ้านปางไฮ
 9. วัดกำแพงหิน
 10. ดอยลังกา
 11. น้ำตกตาดหมอก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปางบง 1 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  น้ำโค้ง 2 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าป่าน 3 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่ตอนหลวง 4 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  พงษ์ทอง 5 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ดง 6 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ปางไฮ 7 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ปางกำแพงหิน 8 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลนาเกียน

ตำบลป่าบง

ตำบลป่าแดด

ตำบลสันพระเนตร

- Advertisment -