หน้าแรกตำบลตำบลออนใต้

ตำบลออนใต้

ตำบลออนใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มาตราที่ 40 และมาตราที่ 41(672)    ให้สภาตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตำบลออนใต้ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่4 บ้านป่าแงะ หมู่6 บ้านแม่ผาแหน หมู่7 บ้านป่าตึง หมู่8 บ้านปง หมู่9 บ้านป่าห้า หมู่10 บ้านแพะ หมู่11 บ้านป่าเปางาม

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลออนใต้ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอ       สันกำแพงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28,966 ไร่ หรือ 46.34 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลร้องวัวแดง โดยใช้น้ำแม่ออนเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต      ติดต่อกับ ตำบลทาเหนือ โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ ตำบลออนกลาง โดยใช้คันนาเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ ตำบลแช่ช้าง โดยใช้เหมืองลึกเป็นแนวแบ่งเขต

จำนวนประชากรใน ตำบลออนใต้

จำนวนหลังคาเรือน : 1,210 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,104 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 541 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 188 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 339 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 17 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 999 คน จำนวนผู้พิการ : 13 คน

 

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลออนใต้

พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

ตั้งอยู่ในวัดป่าตึง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา โดยอาจารย์ไกรศรี   นิมมนานเหมินทร์ ได้ทำการสำรวจเตาเผา เมื่อ พ.ศ. 2495 มีจำนวนถึง 83 เตา จึงได้ทำการเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2503 ในชื่อ “เตาสันกำแพง”

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณห้วยลาน บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 และวันที่ 5 มีนาคม 2530 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลาน และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำดอยโตน และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ เพื่อส่งน้ำให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมของราษฎร ปัจจุบันมีพื้นที่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ ประมาณ 12,500 ไร่ อยู่บริเวณลุ่มน้ำห้วยลาน ห้วยป่าไร่ และดอยโตน จุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,015 เมตร จุดต่ำสุดอยู่ที่ 478 เมตร ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,129 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลาดจากทิศใต้ ไปสู่ทิศเหนือ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน

หนองพญาพรหม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านป่าเหียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนแบบสบายๆ มีสถานที่ออกกำลังกายตลอดเส้นทางรอบๆ หนองน้ำ

พระธาตุดอยโง้ม (ภูสองเมือง)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านปง พระธาตุดอยโง้ม (ภูสองเมือง) เป็นสถานที่ประดิษฐานกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไหทย ตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กับตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

บ่อคำน้ำทิพย์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านป่าแงะ บ่อคำน้ำทิพย์นี้ เชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าน้ำจะมีสีทองอร่าม ซึ่งแปลกกว่าบ่อน้ำที่อื่นๆ และยังมีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า หากใครได้ดื่มน้ำจากบ่อคำน้ำทิพย์แห่งนี้แล้ว        จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย

สถานโบราณวัดเชียงแสน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านป่าตึง ตามหลักฐานที่ค้นพบ ณ วัดแห่งนี้ ทำให้สันนิษฐานว่า ชาวอำเภอสันกำแพงอพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงราย) มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ำออน เมื่อพระเจ้าศรีธัมมังกูรมหาจักรรดิราชหรือพระเจ้ายอดเชียงราย ได้เสวยเป็นกษัตริย์ครองนครเชียงใหม่ ได้โปรดให้ราชมนตรีนายหนึ่ง ชื่อ เจ้าอติชวญาณบวรสิทธิ เป็น “หมื่นดาบเรือน” ในปีวอก สัมฤทธิศก (เปลิกสัน) จุลศักราช 850 เดือน 7 ขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ หมื่นดาบเรือนได้มีจิตศรัทธาชักชวนบรรดาทายก ทายิกาทั้งหลาย มาประชุมกันเพื่อสร้างวิหารพระเจดีย์ หอพระไตรปิฏก และปลูกไม้มหาโพธิ์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “สาลกัลญาณมหันตาราม” วัดนี้ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า “วัดเชียงแสน” ปัจจุบันหลักศิลาดังกล่าว ตั้งแสดงอยู่ในพิธิภัณฑ์เครื่องถ้วย

สันกำแพง (วัดป่าตึง)

ป่าชุมชนบ้านแพะ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแพะ เป็นป่าซับน้ำที่มีความชุมชื้นตลอดปี เป็นสถานที่ดูงานด้านป่าชุมชนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลออนใต้


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลออนเหนือ

ตำบลสะลวง

- Advertisment -