หน้าแรกตำบลตำบลหารแก้ว

ตำบลหารแก้ว

ตำบลหารแก้ว เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอ มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสันป่าสัก หมู่2 บ้านหารแก้ว หมู่3 บ้านทุ่งอ้อ หมู่4 บ้านป่าแงะ หมู่5 บ้านไร่ หมู่6 บ้านกวน หมู่7 บ้านวัวลาย

แต่เดิมตำบลหารแก้ว ขึ้นอยู่กับอำเภอสันป่าตอง มีนายจันทร์แก้วพุทธวงค์เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อกิ่งอำเภอ หางดงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในปลายปีพ.ศ. 2489 ก็ได้รับการแยกตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอหางดง แบ่งการ ปกครองเป็น 7 หมู่บ้านซึ่งในขณะนั้นมีนาย อริยะ อินเสาร์ เป็นกำนัน ปัจจุบันแบ่งเป็น 9 หมู่บ้านโดยมีการแยกหมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 สำหรับราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองอยู่กันมานานไม่มีผู้ใดทราบว่าแต่เดิมอพยพกันมาจากใด

ด้านศิลปวัฒนธรรมมีการทำเครื่องปั้นดินเผาสืบต่อกันมาเป็นอาชีพเสริมจนถึงปัจจุบันมีพระวิหารโบราณวัดทุ่งอ้อ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันสำคัญและ เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐานหรือศิลาจารึก บ่งบอกสันนิษฐานจากกรมศิลปากร ว่าน่าจะสร้างในสมัยที่สร้างเมือง เชียงใหม่ยุคแรกๆซึ่งมีอายุถึง 500-600 ปี โดยดูจากหลักฐานคือ บันได ขึ้นพระวิหาร จะมีหางวัดหรือตัวเหงาอยู่หน้าพระวิหารซึ่งแตกต่างไปจาก        พระวิหารโบราณทั่วๆ ไปที่พอจะเป็นหลักฐานยืนยันการตั้งถิ่นฐานได้        เป็น อย่างดีและจากการสันนิษฐานจากหลักฐานอื่นๆ จากบริเวณ ใกล้เคียง ตำบลหารแก้วที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อ ทำมาหากินในสมัยที่อาณาจักรหริภูญไชย ของพระนางจามเทวีกำลังรุ่งเรืองในประมาณปี พ.ศ. 1224

 สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลหารแก้ว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ มีระบบชลประทาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หางดง, ต.หนองแก๋ว และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหารแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,723 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 5,987 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,102 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 163 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 415 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 31 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 52 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,936 คน จำนวนผู้พิการ : 90 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันป่าสัก 1 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ขันแก้ว 2 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ทุ่งอ้อหลวง 3 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ป่าแงะ 4 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ไร่ 5 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  กวน 6 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  วัวลาย 7 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ต้นแก 8 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
  ป่าเหียง 9 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหารแก้ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลวัดเกต

ตำบลสันมหาพน

ตำบลแม่สาว

ตำบลหางดง

- Advertisment -