ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลหนองแก๋วอยู่เขตการปกครองของอำเภอหางดง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านละโว้ หมู่2 บ้านสันปูเลย หมู่3 บ้านเหมืองง่า หมู่4 บ้านบวก หมู่5 บานร้องแหย่ง หมู่6 บ้านยังปวน หมู่7 บ้านสันทราย หมู่8 บ้านหนองแก๋ว ประชากรเป็นคนเมือง ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

 สภาพทั่วไปของตำบล

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ในเขตชลประทาน มีพื้นที่ประมาณ 15.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,625 ไร่ มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำแพร่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองแก๋ว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,810 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,053 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 920 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 251 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 157 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 42 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,926 คน จำนวนผู้พิการ : 53 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ละโว้ 1 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  สันปูเลย 2 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  เหมืองง่า 3 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  บวก 4 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  ร้องแหย่ง 5 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  ยังปวน 6 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  สันทราย 7 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  หนองแก๋ว 8 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
  สันทรายพัฒนา 9 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลหนองแก๋ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า