หน้าแรกตำบลตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองผึ้ง

ตำบลหนองผึ้ง แบ่ง เป็น 7 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองผึ้งเหนือ หมู่2 บ้านเชียงแสน หมู่3 บ้านดอนจืน หมู่4 บ้านหนองผึ้งใต้หมู่5 บ้านป่าแคโยง หมู่6 บ้านกองทราย  หมู่8 บ้านสันคือ รหัสไปรษณีย์ 50140

ประวัติ 

ในอดียพื้นที่บริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่โดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก และมีผึ้งมาสร้างรังผึ้งอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ ต้นยาง ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลหนองผึ้ง   ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้ตำบลหนองผึ้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

รหัสไปรษณีย์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองผึ้งเหนือ 1 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  เชียงแสน 2 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  ดอนจืน 3 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  หนองผึ้งใต้ 4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  ป่าแคโยง 5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  กองทราย 6 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  ป่าเก็ตถี่ 7 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
  สันคือ 8 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองผึ้ง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,577 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,928 คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนปิ่น

ตำบลแม่ปูคา

ตำบลป่าไผ่

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลป่าแดด

- Advertisment -