Home ตำบล ตำบลสารภี

ตำบลสารภี

1783

ตำบลสารภีแบ่งเป็น 9  หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าแดด หมู่ 2 บ้านสารภี หมู่ 3 บ้านสารภี หมู่ 4 บ้านช่างเคิ่ง หมู่ 5 บ้านปากกอง หมู่ 6 บ้านปากกอง หมู่ 7 บ้านสันกับตองใต้ หมู่ 7 บ้านแม่สะลาบ หมู่ 8 บ้านสันกับตองเหนือ

คำขวัญ 

ประตูสู่เชียงใหม่ ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน ศาลหลักเมืองเลื่องลือนาม งามล้ำค่าสารภี

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา สภาพเดิมทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13.8 – 38.0 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.6 – 35.7 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12.5 – 34.3 องศาเซลเซียส

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าแดด 1 สารภี สารภี เชียงใหม่
  สารภี 2 สารภี สารภี เชียงใหม่
  สารภี 3 สารภี สารภี เชียงใหม่
  ช่างเคิ่ง 4 สารภี สารภี เชียงใหม่
  ปากกอง 5 สารภี สารภี เชียงใหม่
  ปากกอง 6 สารภี สารภี เชียงใหม่
  สันกับตองใต้ 7 สารภี สารภี เชียงใหม่
  สันกับตองเหนือ 8 สารภี สารภี เชียงใหม่
  ร่องกอก 9 สารภี สารภี เชียงใหม่
  ปากกอง 10 สารภี สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสารภี

จำนวนหลังคาเรือน : 1,879 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 6,139 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,021 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 181 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 245 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 12 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 19 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,645 คน จำนวนผู้พิการ : 106 คน

 ขอบคุณข้อมู้ลเทศบาลตำบลสารภี


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า