หน้าแรกตำบลตำบลสันโป่ง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลสันโป่งประวัติความเป็นมา ของตำบลสันโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง ตำบลสันโป่ง เดิมมี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองอาช้าง บ้านป่าติ้ว บ้านสันโป่ง และบ้านหม้อ มีพ่อหมื่นอาจนรกิจบ้านหนองอาบช้างเป็นกำนันตำบลสันโป่ง หมู่บ้านส่วนใหญ่ อยู่ติดถนนหลวง (เชียงใหม่ – ฝาง) ชาวบ้านเรียกว่า บ้านสายบน ต่อมาทางราชการได้นำตำบลบ้านดง ซึ่งมี บ้านดง บ้านวังหมุ้น บ้านน้ำหลง และบ้านร้องเกิด ซึ่งขณะนั้นมีพ่อหมื่นผดุงดง เป็นกำนันประจำตำบลบ้านง มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีพ่อหมื่นอาจนรกิจเป็นกำนันตำบลสันโป่ง ปัจจุบัน ตำบลสันโป่งได้แยกออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายเดชาวัต เอสันเทียะ เป็นกำนันประจำตำบลสันโป่ง ที่ทำการเทศบาลตำบลสันโป่ง ตั้งอยู่ เลขที่ 200 หมู่ 3 บ้านสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
จำนวนประชากรใน ตำบลสันโป่ง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,474 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,888 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,642 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 360 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 212 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 49 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 25 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,923 คน จำนวนผู้พิการ : 60 คน

ที่ตั้งของตำบลสันโป่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอแม่ริม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 11 กิโลเมตร ตำบลสันโป่งทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขี้เหล็ก ทางทิศใต้ ติดต่อกับตำบลริมเหนือ ทางทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสันทราย และทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย ตำบลสันโป่งมีเนื้อที่ประมาณ 36.745 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,472 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำปิงไหลผ่านทางทิศตะวันออก มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านกลางพื้นที่ของตำบล คือทางหลวงจัดงหวัดหมายเลข 107 คือถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง อาชีพหลักของประชากรในตำบลได้แก่ อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรเช่นทำไร่ ทำนา ทำสวน ทำการค้าขาย และรับราชการ อาชีพเสริมส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหัตถกรรม เช่น ผ้าทอมือ ปักผ้า ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เย็บเสื้อผ้า และพื้นที่ทีใช้ในการทำการเกษตรรวมทั้งหมดมีประมาณ 5,764 ไร่ การคมนาคมและด้านสาธารณูปโภค การติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) และถนน รพช. และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล รพช. กรมโยธาธิการ และโครงการพัฒนาจังหวัดตามเสนอของสมาชิกผู้แทนราษฏร ทางด้านการโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง และมีโทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าว เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลมีลำน้ำลำห้วย 1 แห่ง มีบึง หนองอีก 3 แห่ง ส่วนแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีบ่อน้ำตื้น 1,118 แห่ง บ่อโยก 10 แห่ง การประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง ลักษณะภูมิอากาศ ในฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อนจัดระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศงเซลเซียส ในฤดูฝน มีฝนตกชุกเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นภูเขา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีระดับน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาว มีอากาศหนาวพอประมาณแต่ไม่ถึงกับหนาวจัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส ด้า นประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด 9,366 คน แยกเป็นชาย 4,475 คน เป็นหญิง 4,891 คนสถานที่สำคัญทางศาสนา มีพระบรมธาติวัดจอมแตง อยู่ในท้องที่ตำบลสันโป่งห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 4 กิโลเมตร มีพระบรมธาติ บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ มีงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางด้านการสาธารณสุข มีสถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยประจำตำบล ด้านการบริการเรื่องโทรศัพท์ ให้บริการโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ด้านการไฟฟ้า อยู่ในความดูแลของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ด้านการประปา อยู่ในความดูแลของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 1.ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา จากหมู่ 10 บ้านน้ำหลง ตำบลสันโป่ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จากหมู่ 6 บ้านหม้อ ตำบลสันโป่ง ผลิตภัณฑ์ที่นอนจากนุ่น โดยหมู่ 5 บ้านดง ตำบลสันโป่ง 2.ประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โดยหมู่ 1 บ้านหนองอาบช้าง ตำบลสันโป่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยหมู่ 3 บ้านสันโป่ง ตำบลสันโป่ง

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองอาบช้าง 1 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  ป่าติ้ว 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  สันโป่ง 3 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  วังหมุ้น 4 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  ดงใต้ 5 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  หม้อ 6 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  ร้องเกิด 7 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  ใหม่ 8 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  เด่น 9 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  น้ำหลง 10 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
  ใหม่จอมแตง 11 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันโป่ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลโป่งแยง
บทความถัดไปตำบลแม่แรม
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลสองแคว

ตำบลแม่ทะลบ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา