หน้าแรกตำบลตำบลสันกำแพง

ตำบลสันกำแพง

เทศบาลตำบลสันกำแพง  แต่เดิมก็คือ  สุขาภิบาลสันกำแพง  มีฐานะเป็น นิติบุคคลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม 2499 และต่อมาเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2537  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำสุขาภิบาลได้โดยมีประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  แต่เนื่องจากสุขาภิบาลมีโครงสร้างการบริหารงานขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ที่มีเจตนารมณ์แบ่งแยกโครงสร้างการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกัน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา  ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตาม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006  (เชียงใหม่ – สันกำแพง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร    ศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสาย  เชียงใหม่ – สันกำแพง

อาณาเขต

ด้านเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของทางไปตำบลห้วยทราย   ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางไปตำบลแม่ปูคาไปทางทิศเหนือ  600  เมตร และจากหลักเขตที่  1   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟากใต้ของทางไปบ้านม่วงม้าตรงที่บรรจบกับทางสาย      คำซาว –  บ้านร้อง  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง        ฟากเหนือของทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง ตรงที่อยู่ห่างจากลำเหมืองแม่ออน ไปทางทิศ       ตะวันออก  150  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 และจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  1,000  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับฟากใต้ของทางหลวงสาย เชียงใหม่ –      สันกำแพง  ไปทางทิศตะวันตก  ถึงจุดที่อยู่ในแนวตั้งฉากจากหลักกิโลเมตรที่ 11,500  ของทางหลวงสายเชียงใหม่  –  สันกำแพง  ไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง  1,000   เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  5

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นตั้งฉากกับ  หลักเขตที่  4  และหลักเขตที่  5  ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลแม่ปูคาซึ่งเป็นหลักเขตที่  6  จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่  1

เทศบาลตำบลสันกำแพง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย   3  ตำบล  22  หมู่บ้าน และ 1  ชุมชน ดังต่อไปนี้

ตำบลสันกำแพง        รวม     12    หมู่บ้าน    1  ชุมชน   ประกอบด้วย

 1. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1          8.  บ้านสันใต้ตอนล่าง     หมู่ที่  8
 2. บ้านป่าเหว หมู่ที่ 2          9.  บ้านสันใต้ตอนบน     หมู่ที่  9
 3. บ้านเหล่า หมู่ที่  3         10. บ้านสันไร่             หมู่ที่  10
 4. บ้านต้นโชค หมู่ที่  4       11. บ้านน้อย              หมู่ที่  11
 5. บ้านสันเหนือ หมู่ที่  5      12.  บ้านออก            หมู่ที่  14
 6. บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6       13. ชุมชนสันกำแพงปาร์ควิลล์
 7. บ้านกาด หมู่ที่  7

ตำบลทรายมูล    รวม    7   หมู่บ้าน     ประกอบด้วย

 1. บ้านดอนมูล หมู่ที่  1                   5.  บ้านหัวทุ่ง   หมู่ที่  5
 2. บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ที่  2                6.  บ้านสันก้างปลา   หมู่ที่  6
 3. บ้านป่าเป้า หมู่ที่  3                    7.  บ้านทรายมูล   หมู่ที่  7
 4. บ้านสันโค้งเก่า หมู่ที่  4

ตำบลแช่ช้าง     รวม    3   หมู่บ้าน    ประกอบด้วย

 1. บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่  6
 2. บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่  7
 3. บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่  8

ประชากร

สถิติ ณ เดือนกันยายน 2552  มีประชากรทั้งสิ้น 17,859  คน แยกเป็น

ชาย  8,321  คน

หญิง  9,538  คน

จำนวนครัวเรือน  7,681   ครัวเรือน (ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2553)

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย     788   คน/ตารางกิโลเมตร

การคมนาคมขนส่ง   และการจราจร       การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลสันกำแแพงกับจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที  เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตลอดสาย โดยทางรถยนต์มีทางหลวงสายเชียงใหม่ – สันกำแพง เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่าง  หมู่บ้านสามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงและภายในชุมชนได้สะดวก ปริมาณการจราจรจะมีความหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงบริเวณที่ประกอบการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ยานพาหนะส่วนใหญ่   ได้แก่  รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก  รถยนต์ส่วนบุคคล   และรถจักรยานยนต์   ถนนมีสภาพผิว  การจราจรดี  ทำให้การจราจรจึงไม่ประสบปัญหาการติดขัดมากนัก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าเส้า 1 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าเหว 2 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  เหล่า 3 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  ต้นโจ้ก 4 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันเหนือ 5 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  ตลาด 6 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันเหนือ 7 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันใต้ 8 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันใต้ 9 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันไร่ 10 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  น้อย 11 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันต้นบง 12 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าสักขวาง 13 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
  ออน 14 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่

 ขอบคุณเทศบาลตำบลสันกำแพง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสบเปิง

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลหางดง

ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลแม่ทา

- Advertisment -