หน้าแรกตำบลตำบลสบโขง

ตำบลสบโขง

ตำบลสบโขงที่ตั้ง

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง พื้นที่อยู่ห่างจากที่ตั้งของจังหวัดระยะทาง
ประมาณ  187  กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภออมก๋อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ   17  กิโลเมตร

เนื้อที่

มีพื้นที่ทั้งหมด  387.4  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  242,125  ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่่เป็นภูเขาสูงชัน
และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ป่าตำบลสบโขงยังคงสภาพความสมบูรณ์ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำพื้นที่อยู่
สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ    1,200  เมตร

ภูมิประเทศ
อาณาเขต               ทิศเหนือ                  ติดต่อตำบลนาเกียนและตำบลอมก๋อย
อาณาเขต               ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
อาณาเขต               ทิศตะวันออก            ติดต่อกับตำบลยางเปียง
อาณาเขต               ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู
ฤดูหนาว   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 4 – 5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย  16 – 20  องศาเซลเซียส ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย 17 – 20  องศาเซลเซียส ฤดูฝน   ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
มีระดับน้ำฝนเฉลี่ย 1,700 – 2,000 มม./ปี

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลสบโขงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
หมู่ 1                       บ้านแม่หลองใต้
หมู่ 2                       บ้านแม่หลองน้อย
หมู่ 3                       บ้านแม่หลองหลวง
หมู่ 4                       บ้านขุนตื่น
หมู่ 5                       บ้านขุนอมแฮด
หมู่ 6                       บ้านอูแจะ
หมู่ 7                       บ้านห้วยยาว
หมู่ 8                       บ้านตะกอคะ
หมู่ 9                       บ้านแม่เงา
หมู่ 10                     บ้านโอโลคี
หมู่ 11                     บ้านพะเบี้ยว
หมู่ 12                     บ้านห้วยน้ำผึ้ง

อาชีพ
ประชากรตำบลสบโขงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อยังชีพ   คือการปลูกข้าวไร่ และข้าวนาปีมีบ้างเป็นส่วนน้อย เพราะพื้นที่ทั้งหมดของตำบลสบโขงเป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเขตป่าสงวน  ซึ่งในปีปัจจุบันได้มีโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับประชากรในตำบลสบโขง  จำนวน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  2  บ้านแม่หลองน้อย  หมู่ที่  3  บ้านแม่หลองหลวง และหมู่ที่ 11 บ้านพะเบี้ยว ซึ่งมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  ดังต่อไปนี้   ไม้ผล  ได้แก่  พลับ,  อะโวคาโด,  เสาวรส,   และกาแฟ   พืชผักเมืองหนาว    พืชอื่นๆ  เช่น  สตรอเบอรี่    และพืชไร่  ได้แก่  ถั่วแดง    งานหัตถกรรม  เช่น   เครื่องจักรสานของชาวเขาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์   ได้แก่  กระบือ  โค   สุกร

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ทรอโกร 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
แม่หลองน้อย 2 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
แม่หลองหลวง 3 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
ขุนตื่น 4 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
สบอมแฮด 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
อูแจะ 6 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
ห้วยยาว 7 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
ตะกอคะ 8 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
แม่เงา 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
โอโลคี 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
พะเบี้ยว 11 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
ห้วยผึ้ง 12 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสบโขง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,680 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,698 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 384 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 625 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 4 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 48 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 1 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 565 คน จำนวนผู้พิการ : 60 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสบโขง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลป่าแดด

ตำบลแม่อาย

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลข่วงเปา

ตำบลดอยแก้ว

- Advertisment -