หน้าแรกตำบลตำบลสบเปิง

ตำบลสบเปิง

ตำบลสบเปิงแบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านปางฮ่าง  หมู่ 2 บ้านปางม่วง  หมู่ 3 บ้านสบเปิง หมู่ 4 บ้านต้นงุ้น  หมู่ 5 บ้านไร่ หมู่ 6 บ้านท่าข้าม หมู่ 7 บ้านต้นลาน หมู่ 8 บ้านดอนเจียง หมู่ 9 บ้านแม่แลบ หมู่ 10 บ้านแม่หลอด หมู่11 บ้านผาหมอน  หมู่ 12 บ้านร้อง หมู่ 13 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหญ่

ตำบลสบเปิง  ในอดีตกว่า 100 ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองและชาวเขาหลายเผ่า เช่น ไทยใหญ่, ม้ง ปากะญอ และคนเมือง โดยเฉพาะชนเผ่าไทยใหญ่หรือเงี้ยวมีมากกว่าเผ่าอื่น ได้ประกอบอาชีพตัดไม้ หาของป่า และล่าสัตว์ เพาะปลูกข้าวไว้บริโภคในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเวลานี้พื้นที่ผืนนี้ล้วนแต่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ขนาดใหญ่และสัตว์ป่านานาพันธุ์ ต่อมาได้มีชนพื้นเมืองจากแหล่งอื่นได้อพยพเข้ามาในรูปต่าง ๆ มีการแต่งงานผสมผสานกลมกลืนชาติพันธุ์กันไป ชื่อตำบลมาจากการมาพบกันของลำห้วยแม่เปิงและลำน้ำฮาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปางฮ่าง 1 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ปางม่วง 2 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  สบเปิง 3 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ต้นงุ้น 4 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ไร่ 5 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ท่าข้าม 6 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ต้นลาน 7 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ดอนเจียง 8 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  แม่แลบ 9 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  แม่หลอด 10 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ผาหมอน 11 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  ร้อง 12 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
  สหกรณ์ทุ่งใหญ่ 13 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสบเปิง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,732 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,793 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 738 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 417 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 36 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 29 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,378 คน จำนวนผู้พิการ : 20 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลสบเปิง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลชมภู

ตำบลหนองตอง

ตำบลเมืองก๋าย

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลสารภี

ตำบลขัวมุง

- Advertisment -