หน้าแรกตำบลตำบลยางเปียง

ตำบลยางเปียง

ตำบลยางเปียง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน  หมู่1 บ้านหลวง  หมู่2 บ้านยางเปียง  หมู่3 บ้านแม่ลาน  หมู่4 บ้านห้วยปู หมู่4 บ้านอมแพม  หมู่5 บ้านห้วยโก้ง  หมู่5 บ้านสบอมแฮด  หมู่6 บ้านห้วยตอง  หมู่7 บ้านยางครก หมู่8 บ้านโป่ง  หมู่9 บ้านนาไคร้ หมู่10 บ้านสบลาน  หมู่10 บ้านแม่ระอานอก หมู่11 บ้านปิตุดี หมู่12 บ้านแม้วกองซาง  หมู่13 บ้านดอย  หมู่14 บ้านแม่แฮหลวง  หมู่15 บ้านขุนหาด  หมู่16 บ้านยางเปียงใต้ หมู่17 บ้านหลังป่าข่า

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หลวง 1 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางเปียง 2 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ลาน 3 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยปู 4 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยโก้ง 5 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยตอง 6 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางครก 7 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  โป่ง 8 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  นาไคร้ 9 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  สบลาน 10 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ปิตุดี 11 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  แม้วกองซาง 12 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ดอย 13 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่แฮหลวง 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ขุนหาด 15 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  ยางเปียงใต้ 16 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
  หลังป่าข่า 17 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลยางเปียง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,099 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,010 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 409 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 356 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 79 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 72 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 8 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 761 คน จำนวนผู้พิการ : 62 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสบเปิง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลทรายมูล

- Advertisment -