หน้าแรกตำบลตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลฟ้าฮ่าม

ตำบลฟ้าฮ่าม

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่  ๒๐๐  หมู่ที่  ๓  ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔  ๖๑๘๔, ๐ ๕๓๘๕ ๒๑๑๓

อาณาเขต

ทิศเหนือ                           ติดตำบลสันผีเสื้อ

ทิศใต้                              ติดเทศบาลนครเชียงใหม่

ทิศตะวันตก                        ติดแม่น้ำปิง

ทิศตะวันออก                      ติดลำน้ำคาว

เนื้อที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓  ตารางกิโลเมตร  (๑,๗๘๕  ไร่)

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ  มีแม่น้ำปิงและลำน้ำคาวไหลผ่าน

ภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนหมู่บ้าน

๗ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  บ้านท่ากระดาษ บ้านลังกา บ้านไร่ บ้านแม่คาว บ้านป่าแก  บ้านท่ากระดาษริมเหมือง  และบ้านสันทรายต้นกอก

จำนวนหมู่บ้านในเขต  เทศบาล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  1 , 6  และหมู่ที่  7

จำนวนหมู่บ้านในเขต  เทศบาลเต็มบางส่วน  4  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 , 3 , 4  และหมู่ที่  5

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลฟ้าฮ่าม

วัดสันทรายต้นกอก เดิมชื่อ วัดสลีปิงชัยแก้วกว้าง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดสันทรายต้นกอกเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านและเป็นเอกลักษณ์ของวัด ชมความงามของพระวิหารพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะล้านนา ผสมผสานแบบพม่า อีกทั้งเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมล้านนาให้กับอนุชนรุ่นหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  ต. ฟ้าฮ่าม  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่   ๕๐๐๐๐

วัดท่ากระดาษ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันลือชื่อ เป็นศิลปกรรมแบบไทลื้อที่หาดูได้ยากลายผนังเป็นลายทอผ้าแบบล้านนา นอกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองพระแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในตำบลอยู่ด้านหน้าพระวิหาร พร้อมทั้งชมถาวรวัตถุที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ต. ฟ้าฮ่าม  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

วัดลังกา  เป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา พ.ศ. ๑๙๔๗  พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ เสาเป็นไม้สักขนาดสูงใหญ่คนโอปไม่ถึง ประดับประดาด้วยลวดลายปิดทองล่องชาด   ชมความงามภาพเขียนพุทธประวัติพระเวชสันดรชาดก  และทศชาติหอระฆัง  สร้างเป็นห้องสมุดประชาชนในชั้นล่าง ชั้นที่ ๒ เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลาน ชั้นที่ ๓  เป็นหอระฆัง  ชั้นที่ ๔  เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

วัดขะจาว ตามตำนานมาจากคำว่า “แควจาว” เนื่องจากหลังวัดติดน้ำแม่ปิงมีเกาะอยู่ตรงกลางน้ำแม่ปิงแยกเป็นสองแคว ในวัดจะมีต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ ๑๐ คน โอบไม่ถึง แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ กุฏิแบบโบราณเสาก่อด้วยอิฐถือปูนหาชมได้ยากยิ่ง ด้านหน้าจะมีดงหอเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อหาญเสือที่ชาวบ้านเคารพบูชา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ต. ฟ้าฮ่าม  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่   ๕๐๐๐๐

ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสลีปิงจัยแก้วกว้าง การตีกลองสะบัดชัย  หัตถกรรมพื้นบ้าน การละเล่นบะข่างโว้ฯลฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5324-1209  , 08-9433-7395

เรือนำเที่ยวเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดขะจาว  หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเหมาลำไม่เกิน 5 คน อัตรา 500 บาท และ 5 คนขึ้นไป อัตราคนละ 100 บาท ติดต่อได้ที่  0 5385 2113 , 0 5324 6184  ต่อ 0,118

ประชากร

จำนวนประชากรใน ตำบลฟ้าฮ่าม

จำนวนหลังคาเรือน :  – หลังคาเรือน
จำนวนประชากร :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

ตำบลฟ้าฮ่าม  มีประชากรตามทะเบียนราษฎรคิดเป็น  50% ของประชากรในพื้นที่ เนื่องจากตำบลฟ้าฮ่ามมีพื้นที่ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่  และเป็นแหล่งการจ้างงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคารทั้งยังมีหอพัก คอนโดและบ้านเช่า จำนวนมาก และมีการก่อสร้างอาคารต่าง  ๆ  เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่ามคิดเป็น  50%  ของพื้นที่ทำให้มีการ หมุนเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี และหนาแน่นเป็นบางแห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา    

การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล           1          แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน            10          แห่ง

โรงพยาบาลเอกชน                  1         แห่ง

(โรงพยาบาลเทพปัญญา)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การคมนาคม

อาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก   ซึ่งมีทั้งถนนแอสฟัลท์ติก  ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง ถนนสายหลักมี  4  สาย

ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข 11     เชียงใหม่ – ลำปาง

ทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 1001 เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด

ทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 1019 เชียงใหม่ -ดอยสะเก็ดถนนวงแหวน  ฌ 3

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลหายยา
บทความถัดไปตำบลศรีภูมิ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลแม่แวน

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา