หน้าแรกตำบลตำบลป่าแดด

ตำบลป่าแดด

สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด มีพื้นที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 15,625 ไร่ ตำบลป่าแดดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มตามฝั่งซ้าย (ตะวันตก) ของแม่น้ำปิง และมีส่วนที่ติดลำน้ำแม่ปิงเป็นแนวทางยาวตลอดประมาณ 6.5 กิโลเมตร มักเกิดน้ำท่วมบริเวณฝั่งแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรร และมีอาคารร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลาง จำนวนประชากรรวมในตำบลป่าแดด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,459 คน แยกเป็นชาย 7,599 คน เป็นหญิง 8,860 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557)

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด  เลขที่ 170/1 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์หมายเลข 0-5381-2584 ต่อ 0 , 14 โทรสารหมายเลข 0-5344-7325

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลท่าวังตาล ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน….แม่ข่าน้อย  น้อยแต่ชื่อ

แม่…….เลื่องลือล้นหลายร้านขายของ

ข่า……..นั้นคือแม่น้ำตามลำคลอง

น้อย……ชื่อก้อง ดังฟ้าแม่ข่าน้อย

บ้านแม่ข่าน้อยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ กล่าวคือ มีคลองแม่ข่าน้อยไหลผ่าน มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อตำบลช้างคลาน ทิศใต้ติดหมู่บ้านอมรนิเวศน์ ทิศตะวันออกติดต่อตำบลหนองหอย ทิศตะวันตกติดบ้านป่าพร้าวนอกหมู่ที่ 2 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ มีน้ำไหลผ่านอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้าง และรับราชการ
ปัจจุบันมี นายประเสริฐ มณีวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านป่าพร้าวนอก

 คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..ป่าพร้าวนอก   ขอบอกชี้

ป่า……บ้านนี้ อยู่ใต้เมืองเชียงใหม่

พร้าว…..พร้อมเพรียง พร้อมอยู่เคียงคู่ใจ

นอก…..หรือใน จัดสรร เพื่อนกันเอง

บ้านป่าพร้าวนอกตั้งขึ้นในปี 2515 เดิมหมู่บ้านแยกตัวมาจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อเขตเทศบาลฯและตำบลช้างคลาน ทิศใต้ติดบ้านป่าแดดเหนือหมู่ที่ 3 ทิศตะวันออกติดแม่น้ำปิงเขตติดต่ออำเภอหนองหอย ทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ข่าน้อยหมู่ที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 6 แห่ง
ปัจจุบันมี นายนวล อุ่นใจ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดดเหนือ

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..ป่าแดดเหนือ   เชื้อสายเจ้า

ป่า……..บรรเทา ดับร้อน แต่ก่อนเก่า

แดด……ยังมี ป่าไม้ ให้ร่มเงา

เหนือ…..บ้านท้าว  พญาวงค์  คงสร้างมา

บ้านป่าแดดเหนือเป็นที่ตั้งของ อบต. ป่าแดด มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับบ้านป่าพร้าวนอกหมู่ 2 ทิศใต้ติดบ้านป่าแดดกลางหมู่ที่ 13 ทิศตะวันออกเลียบติดกับลำน้ำปิง และทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ข่าน้อยหมู่ที่ 1 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และค้าขาย
ปัจจุบันมี นายไกร ปัญญาวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้า

หมู่ที่ 4 บ้านดอนชัย

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

หมู่…….บ้านดอนชัย  ในอดีต

บ้าน……อยู่ติด   ใต้ฝาย แม่ข่าหวาก

ดอน……สันเหมือง เคียงคู่ดูไม่ยาก

ชัย………สามารถ โดดเด่น  เป็นดอนชัย

หมู่บ้านดอนชัย มีทิศเหนือติดต่อกับบ้านป่าแดดใต้หมู่ที่ 7 ทิศใต้ติดต่อกับบ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ 5 ทิศตะวันออกเลียบติดกับลำน้ำปิงเขตติดต่อบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และติดเขตอำเภอหางดง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อาชีพดั้งเดิมของประชากรคือการทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา แต่ปัจจุบันพื้นที่กลายเป็นที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมด มีบ้านจัดสรรจำนวน 2 แห่ง
ปัจจุบันมี นายบุญเลิศ  ใจคำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..ท่าใหม่อิ   ริเริ่มกว่า

ท่า…..ตกปลาหาเลี้ยงชีพสมัยเก่า

ใหม่…..นั้นคือ คนรุ่นใหม่สมัยเรา

อิ…….คือเจ้า ของท่า อย่าหลงลืม

ท่าใหม่ หมายถึงท่าเรือสมัยใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2392 ทิศเหนือ ติดต่อบ้านดอนชัย ทิศใต้ติดต่อบ้านบ่อน้ำเย็น ทิศตะวันออกติดแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดกับตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวน ทำนา มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ เขื่อนและฝายกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง เหมือง 4 แห่ง คลองส่งน้ำและบ่อบาดาล พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีบ้านจัดสรรจำนวน 1 แห่ง
ปัจจุบันมี นายสมบัติ  ใจอ้าย ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลป่าแดด

หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..วังสิงห์คำน้อมนำจิต

วัง……..ชีวิตรุ่งเรือง เมืองน้องพี่

สิงห์…..คือสัญลักษณ์   ด้วยภักดี

คำ…….นามนี้ เหนือคำ เชิญมาเยือน

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2417 อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับบ้านน้ำบ่อเย็นหมู่ที่ 11 ทิศใต้ติดต่อตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง ทิศตะวันออกเลียบติดแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกเป็นเขตติดต่ออำเภอหางดง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เดิมประชากรประกอบอาชีพทำนา ทำสวน แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น มีหมู่บ้านจัดสรร 2 แห่ง
ปัจจุบันมี นายนรา  เต๋จ๊ะ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดดใต้

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..ป่าแดดใต้  ในวันนี้

ป่า……..แดดมีสีทอง งามผ่องใส

แดด……สาดส่อง ประชาธิปไตย

ใต้………ร่วมใจพัฒนา ป่าเจริญ

บ้านป่าแดดใต้เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวมาจากบ้านป่าแดดกลางหมู่ที่ 13 เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อาณาเขตทิศเหนือติดต่อบ้านป่าแดดกลางหมู่ที่ 13 ทิศใต้ติดต่อบ้านดอนชัยหมู่ที่ 4 ทิศตะวันออกเลียบติดฝั่งแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดต่อบ้านแม่ข่าใต้หมู่ที่ 9 เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรกรรม ปัจจุบันใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นหมู่บ้านจัดสรรเกือบหมด ประชากรจึงหันมาประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย เพราะไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม
ปัจจุบันมี นายอาทิตย์  อินต๊ะหมื่น  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

หมู่…….บ้านเกาะกลาง  ตำนานเก่า

บ้าน…..ชาวบ้าน เขาเล่า เขากล่าวขาน

เกาะ…..กลางน้ำ แม่ปิง ริมลำธาร

กลาง….สถาน โบราณ กุมกามเวียง

บ้านเกาะกลางตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของตำบลป่าแดดอยู่เลียบติดกับลำน้ำปิง เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่โดยแยกออกมาจากตำบลวังตาล อำเภอสารภี ทิศเหนือติดต่อเขตตำบลหนองหอย ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อเขตอำเภอสารภี ทิศตะวันตกเลียบติดกับแม่น้ำปิง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง มีบ้านหมู่จัดสรรจำนวน 1 แห่ง
ปัจจุบันมี นางยุพิน  ตนมิตร ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่าใต้

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…..แม่ข่าใต้ น้ำไหลผ่าน

แม่…หลวงบ้าน ปกป้อง  คุ้มครองอยู่

ข่า…..ลำคลองสองฝั่ง ยังน่าดู

ใต้…..เชิดชู แม่ข่าใต้ ให้เจริญ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2498 โดยแยกออกจากบ้านแม่ข่าน้อยหมู่ที่ 1 ที่ชื่อบ้านแม่ข่าใต้เพราะมีพื้นที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าในทางทิศใต้ซึ่งเป็นเขตติดต่อตำบลแม่เหียะ ทิศเหนือติดกับบ้านแม่ข่าน้อย ทิศตะวันออกติดบ้านป่าแดดกลางและป่าแดดใต้ ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านอมรนิเวศน์และบ้านร้องเรือคำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ประชากรประกอบอาชีพรับจ้างและรับราชการ
ปัจจุบันมี นางมรกต  แก้วคำมา  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 10 บ้านอมรนิเวศน์

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน……..อมรนิเวศน์  เขตชานเมือง

อมร……..เคียงคู่ใจ ในจัดสรร

นิ………..มิตเป็นรังรัก   รังผูกพันธ์

เวศน์ ……. สร้างสรร ให้อยู่ คู่เวียงพิงค์

บ้านอมรนิเวศน์ เป็นหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ที่ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของหมู่บ้านจัดสรรย่อยอีก 4 แห่ง แรกเริ่มแยกตัวออกมาจากบ้านแม่ข่าน้อยหมู่ที่ 1 ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับบ้านแม่ข่าน้อย ทิศใต้ติดกับบ้านร้องเรือคำ ทิศตะวันตกติดต่อเขตตำบลสุเทพ เดิมพื้นที่เป็นทุ่งนาและป่า ปัจจุบันกลายเป็นบ้านจัดสรร โรงงาน และร้านค้า
ปัจจุบันมี นายโสพิศ  อดิเรก  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน…….น้ำบ่อเย็น เป็นหมู่บ้าน

น้ำ………..ตำนาน เย็นใส อยู่ในบ่อ

บ่อ……….ศักดิ์สิทธิ์  โบราณ  มานานพอ

เย็น………น้ำบ่อ รักษาไข้ ให้บรรเทา

บ้านน้ำบ่อเย็น แยกออกมาจากบ้านวังสิงห์คำหมู่ที่ 6 ในปี พ .ศ. 2540 เขตทิศเหนือติดกับบ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ 5 ทิศใต้ติดบ้านวังสิงห์คำหมู่ที่ 6 ทิศตะวันออกหน้าหมู่บ้านอยู่เลียบติดแม่น้ำปิงซึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอสารภี ทิศตะวันตกติดลำเหมืองแม่ข่า มีหมู่บ้านจัดสรร 1 แห่ง
ปัจจุบันมี นายศรีหมื่น  ทาคำ  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านร้องเรือคำ

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน……….ร้องเรือคำ เลิศล้ำค่า

ร้อง………..เรียกมา ว่าเป็น ร่องเรือเก่า

เรือ…………พ่อขุน บรรทุกทอง เต็มสำเภา

คำ………….ของเก่า อยู่ในร่อง ร้องเรือคำ

ร้องเรือคำ เป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากบ้านแม่ข่าใต้หมู่ที่ 9 ในปี พ. ศ.2540 โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับหมู่บ้านอมรนิเวศน์หมู่ที่ 10 ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับเขตตำบลแม่เหียะ ทิศตะวันออกติดกับบ้านแม่ข่าใต้หมู่ที่ 9 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร มีร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมทำเครื่องประดับ และโรงงานเย็บผ้า มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง
ปัจจุบันมี นายศุภกรณ์  มอญแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 13 บ้านป่าแดดกลาง

คำขวัญของหมู่บ้านคือ

บ้าน……….ป่าแดดกลางอยู่กลางป่า

ป่า…………แยกมาตั้งใหม่ ให้เหตุผล

แดด………จะร้อนหรือเย็น เป็นที่คน

กลาง……..ชุมชน ผู้ใหญ่ ใจเป็นกลาง

แยกตัวออกมาจากบ้านป่าแดดเหนือหมู่ที่ 3 ในปี พ.ศ .2541 มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับบ้านป่าแดดเหนือหมู่ที่ 3 ทิศใต้ติดกับบ้านป่าแดดใต้หมู่ที่ 7 ทิศตะวันออกเลียบติดกับลำน้ำปิง ทิศตะวันตกติดกับบ้านแม่ข่าน้อยหมู่ที่ 1 และแม่ข่าใต้หมู่ที่ 9
ปัจจุบันมี นายอุทัย  โปทะจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

โครงสร้างพื้นฐานในตำบลป่าแดด

การคมนาคม
เนื่องจากตำบลป่าแดด มีพื้นที่ติดต่อกับหลายอำเภอ และมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นเขตแดนพื้นที่ จึงมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ แต่ที่ราษฎรใช้เป็นหลักในการสัญจรติดต่อ มีเส้นทางดังนี้

  1. ถนนสายพนังกั้นน้ำปิง ติดต่อเขตอำเภอหางดง อำเภอสารภี และอำเภอเมืองเชียงใหม่
    2. ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด ติดต่อเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง
    3. ถนนสายอ้อมเมือง (สายมหิดล) ติดต่อเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

โรงเรียน
– โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 2 แห่ง    คือ
1. โรงเรียนวัดป่าแดด
2. โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ  (โรงเรียนขยายโอกาส)
– มีโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง    คือ  โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก
– มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าแดดจำนวน 1 แห่ง    คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าแดด ( หมู่ที่ 4 )

วัด
– วัดศาสนาพุทธจำนวน 7 แห่ง  ได้แก่
1. วัดป่าแดด(หมู่ที่ 13)
2. วัดป่าพร้าวนอก(หมู่ที่ 2)
3. วัดวังสิงห์คำ(หมู่ที่ 6)
4. วัดท่าใหม่อิ(หมู่ที่ 5)
5. วัดเกาะกลาง(หมู่ที่ 8)
6. วัดดอนชัย(หมู่ที่ 4) และ
7. วัดต้นตาลโตน(หมู่ที่ 12)
– มีสำนักสงฆ์  1 แห่ง คือ  สำนักสงฆ์อารามเทพนิมิตร (หมู่ที่ 1)
– วัดจีน 1 แห่ง   คือ  ศาลแม่กวนอิม  (หมู่ที่ 2)
– มีโบสถ์คริสต์จำนวน 1 แห่ง  โบสถ์ คริสตจักร แมคเคน  (หมู่ที่ 8)
– มีฌาปนสถานจำนวน1 แห่ง  ฌาปนสถานท่าวังตาล (หมู่ที่ 3)
– และมีสุสานอิสลามจำนวน 1 แห่ง     (หมู่ที่ 3)
– ด้านการสาธารณสุขมี สถานีอนามัยประจำตำบล1 แห่ง  คือ  สถานีอนามัยตำบลป่าแดด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านวังสิงห์คำ

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลป่าแดด


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลช้างคลาน
บทความถัดไปตำบลสันผีเสื้อ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลท่าศาลา

ตำบลปงตำ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา