หน้าแรกตำบลตำบลบ้านทับ

ตำบลบ้านทับ

ตำบลบ้านทับทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แจ่ม ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา เป็นตำบลที่เริ่มก่อตั้งอำเภอ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่ขี้มูก หมู่2 บ้านมืดหลอง หมู่3 บ้านแม่ลอง หมู่4 บ้านแม่ป็อก หมู่ 5 บ้านสบลอง หมู่ 6 บ้านทุ่งแก หมู่ 7 บ้านแม่แอบ หมู่ 8 บ้านอมแรด หมู่ 9 บ้านกิ่วสะแวก หมู่ 10 บ้านกองก๋าย,ถวน หมู่11 บ้านอมสูง หมู่ 12 บ้านขุนปอน ห้วยวอก หมู่ 13 บ้านแม่ขี้มูกน้อย

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านทับ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,293 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,518 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 581 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 620 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 92 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 85 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,109 คน จำนวนผู้พิการ : 21 คน

ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขาและภูเขาสูง

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.บอสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

หัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50270

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ขี้มูก 1 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  มืดหลอง 2 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ลอง 3 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ป็อก 4 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  สบลอง 5 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ทุ่งแก 6 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่แอบ 7 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  อมแรด 8 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  กิ่วสะแวก 9 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  กองก๋าย,ถวน 10 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  อมสูง 11 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ขุนปอน-ห้วยวอก 12 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ขี้มูกน้อย 13 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านทับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลฮอด

ตำบลนาเกียน

ตำบลบงตัน

ตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสะเมิงใต้

- Advertisment -