ตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง  เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2515  ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับฎีกา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9  ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  เชียงใหม่ – ฮอด  ห่างจากตัวอำเภอสันป่าตอง  ประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  30  กิโลเมตร  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  มีเนื้อที่ประมาณ  23.84  ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองแท่น  เลขที่  222  ม.2  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือติดต่ออาณาเขต เทศบาลตำบลยุหว่า  และ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออกติดต่ออาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตกติดต่ออาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ติดต่ออาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
เขตการปกครอง 4 ตำบล  15  หมู่บ้าน  รวมพื้นที่ทั้งหมด 23.84  ตารางกิโลเมตร

ตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก (บางส่าวน)
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแท่น
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว
หมู่ที่ 4 บ้านต้นกอก
หมู่ที่ 6 บ้านพระเจ้าทองทิพย์
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก
หมู่ที่ 11 บ้านท้องฝาย
ตำบลมะขามหลวง
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งฟ้าบด
หมู่ที่ 8 บ้านแท่นทองข่วงมื่น
ตำบลมะขุนหวาน
หมู่ที่ 3  บ้านพระบาทยั้งหวีด
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงพี่น้อง
หมู่ที่ 8  บ้านพระเจ้าสององค์
ตำบลท่าวังพร้าว
หมู่ที่ 1  บ้านต้นแหนหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแป้ง
หมู่ที่ 3 ทุ่งหลุก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปวงสนุก 1 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองแท่น 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งเสี้ยว 3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ต้นกอก 4 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่ากาน 5 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  พระเจ้าทองทิพย์ 6 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันห่าว 7 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ใหม่สามหลัง 8 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าสัก 9 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันกอเก็ด 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท้องฝาย 11 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านกลาง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,614 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,656 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,480 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 206 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 619 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 34 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 24 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,959 คน จำนวนผู้พิการ : 123 คน

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านกลาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า