หน้าแรกตำบลตำบลบ่อสลี

ตำบลบ่อสลี

ตำบลบ่อสลีตำบลบ่อสลีที่ท่องเที่ยวของบ่สลีมีอุทยานแห่งชาติแม่โถ น้ำตกแม่ลิด สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แวน

คำขวัญตำบลบ่อสลี  บ่อสลีรวมเผ่าชน      มิ่งมงคลวัดศักดิ์สิทธิ ผู้คนล้วนเป็นมิตร      งามวิจิตรประเพณี

ที่ตั้ง ตำบลบ่อสลี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอฮอด ประมาณ 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 160 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 24.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,090 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของตำบลบ่อสลี จะเป็นพื้นที่ราบ ที่ราบลุ่ม และที่ราบสูง มีน้ำท่วมบางครั้งในฤดูฝน และมีลำห้วยหลายสายที่ใช้ในการทำเกษตรของหมู่บ้านที่มีลำห้วยไหลผ่าน แต่เนื่องจากในฤดูแล้งน้ำในลำห้วยเหล่านี้จะแห้งแล้งไม่เพียงพอกับการทำการเกษตรในฤดูแล้ว เพราะพื้นที่ทำการเกษตรมีมาก อ่างเก็บน้ำมีจำนวนน้อย

อุทยานแห่งชาติแม่โถ (Mae Tho National Park Thailand)

ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ห่างจากตัวอำเภอฮอด ประมาณ 70 กม.อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีป่าสน มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีทิทัศน์ที่สวยงาม มีการส่งเสริมปลูกพืชเมืองหนาวจากโครงการหลวง มีต้นไม้ทรงปลูก (ต้นสนคู่) มีวิถีชิวิตชาวบ้านแม่โถเป็นชาวเขาเผ่าม้ง และเผ่ากระเหรี่ยง มีสัญลักษณ์สถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จทรงงานมาก่อน สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือ/ใต้ อยู่แนวเดียวกับเทือกเขาดอยอินทนนท์ มีความสูงตั้งแต่ 400 -1,699 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้น แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสำหรับการเดินทาง เข้าไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศจะมีความหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี สูงสุด 27๐C และต่ำสุดประมาณ 8๐C ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th

น้ำตกแม่ลิด

ข้อมูลทั่วไป ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอฮอด ประมาณ 75 กม น้ำตกสูงประมาณ 30 เมตร มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีน้ำตกตลอดปี

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แวน

ข้อมูลทั่วไป เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ ขนาดประมาณ 10ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ห่างจากตัว อำเภอฮอด ประมาณ 70 กม. มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตทางการเกษตร มีแพบริการนักท่องเที่ยว และมีห้องน้ำบริการฟรี

อาณาเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

พื้นที่ของอบต.บ่อสลีมีเนื้อที่ประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 30,041 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดกับ        ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้        ติดกับ        ตำบลกองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก             ติดกับ        ตำบลบ่อหลวง           อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก               ติดกับ        ตำบลป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เขตการปกครอง ตำบลบ่อสลี มีพื้นที่การปกครองครอบคลุม จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่โถ หมู่ที่ 2 บ้านอมลอง หมู่ที่ 3 บ้านแม่แวน หมู่ที่ 4 บ้านกองลอย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6  บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 7 บ้านกองปะ หมู่ที่ 8  บ้านใหม่ทุ่งสน หมู่ที่ 9 บ้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 10 บ้านดอกแดง

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก ที่สำคัญของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่

อาชีพทำสวน ส่วนใหญ่ทำสวนมะเขือเทศ ฟักทอง

อาชีพทำไร่ ได้แก่ ทำไร่หอมแดง กระเทียม พริก ถั่วเหลือง

อาชีพทำนา ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวไร่

-อาชีพทำพืชผักสวนครัว จะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โค กระบือ

อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพ ทอผ้า จักสาน

จำนวนประชากรใน ตำบลบ่อสลี

จำนวนหลังคาเรือน : 1,963 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,476 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 812 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 791 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 134 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 98 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 13 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,549 คน จำนวนผู้พิการ : 56 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่โถ 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  แม่อมลอง 2 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  แม่แวน 3 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  กองลอย 4 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  ทุ่ง 5 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  บ่อสลี 6 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  กองปะ 7 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  ใหม่ทุ่งสน 8 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  แม่โถหลวง 9 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
  ดอกแดง 10 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อสลี


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองบัว

ตำบลต้นเปา

ตำบลบ่อหลวง

- Advertisment -