ตำบลบงตัน

องค์การบริหารส่วนต้าบลบงตัน เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ตามมาตรา 40 และมาตรา

41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 11

พฤษภาคม พ.ศ.2540 และได้เปิดประชุมสภาฯ (ครั้งแรก) ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนต้าบลบงตัน ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแผนที่ในระบบ WGS

84 พิกัด X : 465157 พิกัด Y : 1992223 ห่างจากที่ท้าการอ้าเภอดอยเต่าไปทางทิศเหนือประมาณ 12

กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 115 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต้าบลบงตัน มี

พื้นที่ประมาณ 41.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,018.75 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

วัดในตำบลบงตัน

วัดท่าเดื่อ ตำบลบงตัน

วัดบ้านโท้ง ตำบลบงตัน

วัดบ้านน้อย ตำบลบงตัน

วัดบ้านบงตัน ตำบลบงตัน

วัดหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน

ตำบลบงตัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านน้อย บ้านโห้ง บ้านหนองปู บ้านหนองผักบุ้ง บ้านบงตัน บ้านห้วยริน

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
จำนวนประชากรใน ตำบลบงตัน

จำนวนหลังคาเรือน : 1,212 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,515 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 667 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 399 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 483 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 13 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,148 คน จำนวนผู้พิการ : 69 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  น้อย 1 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  โท้ง 2 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  หนองปู 3 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  หนองผักบุ้ง 4 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  บงตัน 5 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  ห้วยริน 6 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
  เด่นป่าตัน 7 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบงตัน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า