Home ตำบล ตำบลท่าผา

ตำบลท่าผา

1216

ตำบลท่าผาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสามสบ หมู่2 บ้านผานัง หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านป่าแดด หมู่5 บ้านทับ หมู่6 บ้านยางหลวง หมู่7 บ้านห้วยไห หมู่8 บ้านแม่ยางส้าน หมู่9 บ้านนาเรือน หมู่10 บ้านไร่

ชุมชนดั้งเดิมเรียกว่า บ้านท่าผาเพราะมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 1 ก้อนคล้ายหน้าผา ต่อมาได้มีการแยกไปอาศัยแถบบริเวณใกล้เคียงกลายเป็นหมู่บ้านต่างๆ ผนวกกับชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงอีกสองหมู่บ้านตั้งชื่อตำบลตามชื่อเดิมเมื่อปีตำบลว่า “ตำบลท่าผา”

สภาพทั่วไปของตำบล

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช่างเคิ่ง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.กองแขก จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านทับ จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลท่าผา

จำนวนหลังคาเรือน : 1,537 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,113 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 796 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 352 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 195 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 15 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,446 คน จำนวนผู้พิการ : 160 คน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน

ตำบลท่าผา ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสามสบ หมู่ 2 บ้านผานัง  หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านป่าแดด  หมู่5 บ้านทับ หมู่6 บ้านยางหลวง หมู่ 7 บ้านห้วยไห หมู่ 8 บ้านแม่ยางส้วน หมู่ 9 บ้านนาเรือน หมู่10 บ้านไร่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สามสบ 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ผานัง 2 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  เหล่า 3 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ป่าแดด 4 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ทับ 5 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ยางหลวง 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ห้วยไห 7 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ยางส้าน 8 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  นาเรือน 9 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ไร่ 10 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าผา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน