หน้าแรกตำบลตำบลท่าผา

ตำบลท่าผา

ตำบลท่าผาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสามสบ หมู่2 บ้านผานัง หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านป่าแดด หมู่5 บ้านทับ หมู่6 บ้านยางหลวง หมู่7 บ้านห้วยไห หมู่8 บ้านแม่ยางส้าน หมู่9 บ้านนาเรือน หมู่10 บ้านไร่

ชุมชนดั้งเดิมเรียกว่า บ้านท่าผาเพราะมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 1 ก้อนคล้ายหน้าผา ต่อมาได้มีการแยกไปอาศัยแถบบริเวณใกล้เคียงกลายเป็นหมู่บ้านต่างๆ ผนวกกับชุมชนเผ่ากะเหรี่ยงอีกสองหมู่บ้านตั้งชื่อตำบลตามชื่อเดิมเมื่อปีตำบลว่า “ตำบลท่าผา”

สภาพทั่วไปของตำบล

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช่างเคิ่ง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.กองแขก จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านทับ จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลท่าผา

จำนวนหลังคาเรือน : 1,537 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,113 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 796 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 352 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 195 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 15 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,446 คน จำนวนผู้พิการ : 160 คน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน

ตำบลท่าผา ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสามสบ หมู่ 2 บ้านผานัง  หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านป่าแดด  หมู่5 บ้านทับ หมู่6 บ้านยางหลวง หมู่ 7 บ้านห้วยไห หมู่ 8 บ้านแม่ยางส้วน หมู่ 9 บ้านนาเรือน หมู่10 บ้านไร่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สามสบ 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ผานัง 2 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  เหล่า 3 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ป่าแดด 4 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ทับ 5 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ยางหลวง 6 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ห้วยไห 7 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ยางส้าน 8 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  นาเรือน 9 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ไร่ 10 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าผา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหางดง

ตำบลปิงโค้ง

ตำบลเมืองนะ

ตำบลสบแม่ข่า

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลแม่ทะลบ

- Advertisment -