ตำบลต้นเปา

ตำบลต้นเปา (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต้นเปา) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลฯ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 หน้า 3137 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2538 ตำบลต้นเปา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ บ้านต้นเปา บ้านหนองโค้ง บ้านบ่อสร้าง บ้านบวกเป็ด บ้านสันพระเจ้างาม บ้านต้นผึ้ง บ้านสันมะฮกฟ้า บ้านสันป่าค่า บ้านแม่โฮม บ้านสันช้างมูบ

ร้านค้าและอาคารพาณิชย์บริเวณบ้านบ่อสร้าง และศูนย์รวมสินค้าหัตถกรรม

สภาพทั่วไปของตำบล

ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต้นเปาอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร

ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-สันกำแพง) มีพื้นที่ประมาณ 15.36 ตารางกิโลเมตร

ในตำบลต้นเปาทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณที่ราบ มีร้านค้า อาคารพาณิชย์

ตามแนวถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง กิโลเมตรที่ 7-8 และบริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา ถนนสาย

บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ต

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสันกำแพง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรใน ตำบลต้นเปา

จำนวนหลังคาเรือน : 4,977 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 14,379 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,391 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 363 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 277 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 44 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 53 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,385 คน จำนวนผู้พิการ : 159 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพทำหัตถกรรมต่างๆ ทำการค้าขาย และทำการเพาะปลูก

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1) สถานที่ทางราชการ เช่น อบต. เป็นต้น

2) ร้านค้า และโรงงานต่างๆ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นจำนวนมาก

รหัสไปรษณีย์ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ต้นเปา 1 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  หนองโค้ง 2 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  บ่อสร้าง 3 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  บวกเป็ด 4 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  ส้นพระเจ้างาม 5 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  ต้นผึ้ง 6 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  สันมะฮกฟ้า 7 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  สันป่าค่า 8 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  แม่โฮม 9 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
  สันช้างมูบ 10 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลต้นเปา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า