Home ตำบล ตำบลดอนเปา

ตำบลดอนเปา

1092

ที่เที่ยวที่น่าสนใจ 

1. อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50360

ประวัติความเป็นมา
ตำบลดอนเปา แต่เดิมเป็นตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง แยกเป็นตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เมื่อปี พ.ศ.2535 ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่นอกเขตเทศบาล (พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา) จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านทุ่งสาลา หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 6 บ้านห้วยเนียม หมู่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 8 บ้านริมขาน หมู่ 9 บ้านสันปูเลย หมู่ 10 บ้านห้วยแก้ว อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านสันโป่ง หมู่ 4 บ้านดอนเปา และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านป่าติ้ว

พื้นที่
มีเนื้อที่ทั้งหมด 111.378 ตร.กม. มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและบางส่วนเป็นภูเขา

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านทุ่งศาลา , หมู่2 บ้านเหล่าป่าฝาง , หมู่3 บ้านสันโป่ง , หมู่4 บ้านดอนเปา , หมู่5 บ้านป่าขี้ติ้ว , หมู่6 บ้านห้วยเนียม , หมู่9 บ้านป่าสันปูเลย , หมู่10 บ้านห้วยแก้ว

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม จักสาน ทอผ้า

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,713 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.61 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 370 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.46 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่ตำบลดอนเปา จากสี่แยกสนามบินใช้เส้นทางเชียงใหม่ – ฮอด ถึงทางแยกเข้าสู่อำเภอแม่วาง มีระยะทางประมาณ 23 กม. เข้าสุ่อำเภอแม่วาง ถนนบ้านกาด – แม่วิน จากทางแยกเข้าสู่ตำบล ระยะทาง 10 กม. รวมระยะทางทั้งหมด 33 กม.

สินค้าที่น่าสนใจ

1 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ทำมาจากกระดาษสมุดโทรศัพท์ โดยมีการเสริมโครงเหล็กและลวด สวยงาม สามารถใช้งานได้จริง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
2 กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าทอ) กระเป๋าผ้า (กระเป๋าผ้าทอ)
3 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
4 สาหร่ายสไปรูลิน่า สาหร่ายสไปรูลิน่า


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า