ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งสืบค้น ข้อมูลโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามเขตพื้นการศึกษาทั้งหมด 6เขตสำหรับระดับประถมศึกษา และอีก1เขต (สพม34) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)