ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งสืบค้น ข้อมูลโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามเขตพื้นที่การศีกษาทั้งหมด 6 เขต  สำหรับระดับประถมศีกษา และอีก 1 เขต (สพม34) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

━ สพม. เขต 34

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131012 รหัส Smis 8 หลัก : 50022009 รหัส Obec 6 หลัก : 131012 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANSAI WITTAYAKOM ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131018 รหัส Smis 8 หลัก : 50042004 รหัส Obec 6 หลัก : 131018 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สารภีพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sarapeepittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420355 รหัส Smis 8 หลัก : 58022002 รหัส Obec 6 หลัก : 420355 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สบเมยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sobmoeiwittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131008 รหัส Smis 8 หลัก : 50022008 รหัส Obec 6 หลัก : 131008 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พร้าววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phrao Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131021 รหัส Smis 8 หลัก : 50042005 รหัส Obec 6 หลัก : 131021 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกาดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANKADWITTAYAKOM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420356 รหัส Smis 8 หลัก : 58022003 รหัส Obec 6 หลัก : 420356 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เฉลิมรัชวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chalermrushwittayakom school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131004 รหัส Smis 8 หลัก : 50022007 รหัส Obec 6 หลัก : 131004 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สะเมิงพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samoengpittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131023 รหัส Smis 8 หลัก : 50042006 รหัส Obec 6 หลัก : 131023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สองแคววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Songkwaewittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420358 รหัส Smis 8 หลัก : 58022004 รหัส Obec 6 หลัก : 420358 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelanoi Daroonsik ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131001 รหัส Smis 8 หลัก : 50022004 รหัส Obec 6 หลัก : 131001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ริมวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maerimwittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131024 รหัส Smis 8 หลัก : 50042007 รหัส Obec 6 หลัก : 131024 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santisuk ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131000 รหัส Smis 8 หลัก : 50022003 รหัส Obec 6 หลัก : 131000 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่ายางวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanpayangwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมทอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130991 รหัส Smis 8 หลัก : 50052001 รหัส Obec 6 หลัก : 130991 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จอมทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chomthong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130999 รหัส Smis 8 หลัก : 50022002 รหัส Obec 6 หลัก : 130999 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หอพระวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maehoprawittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่แจ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130992 รหัส Smis 8 หลัก : 50052002 รหัส Obec 6 หลัก : 130992 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แจ่ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maechaem ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่แตง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130998 รหัส Smis 8 หลัก : 50022001 รหัส Obec 6 หลัก : 130998 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แตง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetang School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131014 รหัส Smis 8 หลัก : 50052004 รหัส Obec 6 หลัก : 131014 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฮอดพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hotpittakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131022 รหัส Smis 8 หลัก : 50012011 รหัส Obec 6 หลัก : 131022 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ออนวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEONWITTAYALAI SCHOOL ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนท่าศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130001 รหัส Smis 8 หลัก : 50010008 รหัส Obec 6 หลัก : 130001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thasala ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130007 รหัส Smis 8 หลัก : 50010025 รหัส Obec 6 หลัก : 130007 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชิงดอยสุเทพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban choengdoi...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130141 รหัส Smis 8 หลัก : 50010050 รหัส Obec 6 หลัก : 130141 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หวาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maewan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130550 รหัส Smis 8 หลัก : 50010083 รหัส Obec 6 หลัก : 130550 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันมะฮกฟ้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsanmahokfa ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโห้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130569 รหัส Smis 8 หลัก : 50010112 รหัส Obec 6 หลัก : 130569 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบ้านโห้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watbanhong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130002 รหัส Smis 8 หลัก : 50010009 รหัส Obec 6 หลัก : 130002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดดอนจั่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watdonchan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสวนดอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนดอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130008 รหัส Smis 8 หลัก : 50010026 รหัส Obec 6 หลัก : 130008 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสวนดอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsuandok ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130142 รหัส Smis 8 หลัก : 50010051 รหัส Obec 6 หลัก : 130142 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งกุ่ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkoom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันป่าค่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันป่าค่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130551 รหัส Smis 8 หลัก : 50010084 รหัส Obec 6 หลัก : 130551 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันป่าค่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpaka ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนออนใต้วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออนใต้วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130571 รหัส Smis 8 หลัก : 50010114 รหัส Obec 6 หลัก : 130571 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ออนใต้วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ontaiwittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130028 รหัส Smis 8 หลัก : 50010011 รหัส Obec 6 หลัก : 130028 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดป่าแดด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watpadad ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130009 รหัส Smis 8 หลัก : 50010027 รหัส Obec 6 หลัก : 130009 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnoi ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่คือวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่คือวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130161 รหัส Smis 8 หลัก : 50010053 รหัส Obec 6 หลัก : 130161 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่คือวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130564 รหัส Smis 8 หลัก : 50010085 รหัส Obec 6 หลัก : 130564 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดทรายมูลรัตนศึกษา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wadsaimoonratanasuksa ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตะไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130954 รหัส Smis 8 หลัก : 50010115 รหัส Obec 6 หลัก : 130954 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตะไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetakrai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130029 รหัส Smis 8 หลัก : 50010012 รหัส Obec 6 หลัก : 130029 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดวังสิงห์คำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watwangsingkham ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130003 รหัส Smis 8 หลัก : 50010029 รหัส Obec 6 หลัก : 130003 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดหนองป่าครั่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watnongpakhrang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130173 รหัส Smis 8 หลัก : 50010056 รหัส Obec 6 หลัก : 130173 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตลาดขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantaladkelek ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยไร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130403 รหัส Smis 8 หลัก : 50020010 รหัส Obec 6 หลัก : 130403 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat huayrai...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130383 รหัส Smis 8 หลัก : 50020039 รหัส Obec 6 หลัก : 130383 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดทุ่งหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wuttungluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองออน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองออน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130357 รหัส Smis 8 หลัก : 50020068 รหัส Obec 6 หลัก : 130357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดหนองออน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watnong-on ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130453 รหัส Smis 8 หลัก : 50020098 รหัส Obec 6 หลัก : 130453 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : มูลนิธิมหาราช 5 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดปางเติม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางเติม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130539 รหัส Smis 8 หลัก : 50020127 รหัส Obec 6 หลัก : 130539 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดปางเติม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watpangturm ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสหกรณ์ดำริ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130250 รหัส Smis 8 หลัก : 50020154 รหัส Obec 6 หลัก : 130250 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สหกรณ์ดำริ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sahakorndumri ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองปิด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130256 รหัส Smis 8 หลัก : 50020182 รหัส Obec 6 หลัก : 130256 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองปิด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBannongpid ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหลักปัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักปัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130591 รหัส Smis 8 หลัก : 50020218 รหัส Obec 6 หลัก : 130591 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลักปัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLAKPAN ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130409 รหัส Smis 8 หลัก : 50020011 รหัส Obec 6 หลัก : 130409 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดช่อแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonwatcholae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดนาเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130377 รหัส Smis 8 หลัก : 50020041 รหัส Obec 6 หลัก : 130377 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดนาเม็ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watnameng ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130358 รหัส Smis 8 หลัก : 50020069 รหัส Obec 6 หลัก : 130358 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันป่าตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANPATHONG SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130459 รหัส Smis 8 หลัก : 50020101 รหัส Obec 6 หลัก : 130459 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสะลวงนอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansaluangnok ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130541 รหัส Smis 8 หลัก : 50020129 รหัส Obec 6 หลัก : 130541 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watpangtrum sakabankunsap ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130244 รหัส Smis 8 หลัก : 50020156 รหัส Obec 6 หลัก : 130244 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong Community...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130257 รหัส Smis 8 หลัก : 50020183 รหัส Obec 6 หลัก : 130257 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamakiang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าก้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130593 รหัส Smis 8 หลัก : 50020220 รหัส Obec 6 หลัก : 130593 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าก้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านป่าก้าง ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางไม้แดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130408 รหัส Smis 8 หลัก : 50020014 รหัส Obec 6 หลัก : 130408 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางไม้แดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmaidang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130374 รหัส Smis 8 หลัก : 50020044 รหัส Obec 6 หลัก : 130374 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphung ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130201 รหัส Smis 8 หลัก : 50030050 รหัส Obec 6 หลัก : 130201 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonphueng School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130110 รหัส Smis 8 หลัก : 50030015 รหัส Obec 6 หลัก : 130110 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งข้าวพวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungkaophong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านรินหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรินหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130132 รหัส Smis 8 หลัก : 50030034 รหัส Obec 6 หลัก : 130132 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรินหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rinluang school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130203 รหัส Smis 8 หลัก : 50030061 รหัส Obec 6 หลัก : 130203 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWIENGWAI ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130189 รหัส Smis 8 หลัก : 50030086 รหัส Obec 6 หลัก : 130189 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันป่าแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanpadang ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130467 รหัส Smis 8 หลัก : 50030108 รหัส Obec 6 หลัก : 130467 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดห้วยน้ำเย็น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaynamyen ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130479 รหัส Smis 8 หลัก : 50030130 รหัส Obec 6 หลัก : 130479 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองขี้นกยาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkeenokyang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130493 รหัส Smis 8 หลัก : 50030157 รหัส Obec 6 หลัก : 130493 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นหมื้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : suntonmue school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอ่าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130882 รหัส Smis 8 หลัก : 50030183 รหัส Obec 6 หลัก : 130882 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านอ่าย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยบง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130890 รหัส Smis 8 หลัก : 50030171 รหัส Obec 6 หลัก : 130890 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYBONG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130117 รหัส Smis 8 หลัก : 50030016 รหัส Obec 6 หลัก : 130117 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านออน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130104 รหัส Smis 8 หลัก : 50030035 รหัส Obec 6 หลัก : 130104 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannawai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันม่วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130218 รหัส Smis 8 หลัก : 50030063 รหัส Obec 6 หลัก : 130218 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanmuang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางสัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสัก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130184 รหัส Smis 8 หลัก : 50030087 รหัส Obec 6 หลัก : 130184 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางสัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangsak ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130469 รหัส Smis 8 หลัก : 50030110 รหัส Obec 6 หลัก : 130469 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thaidanu School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130484 รหัส Smis 8 หลัก : 50030133 รหัส Obec 6 หลัก : 130484 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศึกษานารีอนุสรณ์ 1...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130874 รหัส Smis 8 หลัก : 50030158 รหัส Obec 6 หลัก : 130874 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเปียงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpiangluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130884 รหัส Smis 8 หลัก : 50030185 รหัส Obec 6 หลัก : 130884 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำตับเตา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Tumtubtao ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 4

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างกระดาษ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130684 รหัส Smis 8 หลัก : 50040004 รหัส Obec 6 หลัก : 130684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดช่างกระดาษ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watchangkradas school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดโรงวัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงวัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130668 รหัส Smis 8 หลัก : 50040036 รหัส Obec 6 หลัก : 130668 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดโรงวัว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watrongwua ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังศรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังศรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130737 รหัส Smis 8 หลัก : 50040068 รหัส Obec 6 หลัก : 130737 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังศรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banwangsri ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130701 รหัส Smis 8 หลัก : 50040105 รหัส Obec 6 หลัก : 130701 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบวกครกเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATBUAKKROGNUA SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130922 รหัส Smis 8 หลัก : 50040134 รหัส Obec 6 หลัก : 130922 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสารภีวิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsarapeewittayakarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังขามป้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขามป้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130978 รหัส Smis 8 หลัก : 50040153 รหัส Obec 6 หลัก : 130978 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดวังขามป้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wangkampom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130687 รหัส Smis 8 หลัก : 50040007 รหัส Obec 6 หลัก : 130687 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่กุ้งหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekungloung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดกู่คำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่คำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130650 รหัส Smis 8 หลัก : 50040041 รหัส Obec 6 หลัก : 130650 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดกู่คำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watkukham ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าตาล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130760 รหัส Smis 8 หลัก : 50040069 รหัส Obec 6 หลัก : 130760 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตาล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpatan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130711 รหัส Smis 8 หลัก : 50040106 รหัส Obec 6 หลัก : 130711 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดศรีคำชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choomchonewatsrikumchomepoo ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130910 รหัส Smis 8 หลัก : 50040136 รหัส Obec 6 หลัก : 130910 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130979 รหัส Smis 8 หลัก : 50040154 รหัส Obec 6 หลัก : 130979 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DONGPAWAI ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดรัตนาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130688 รหัส Smis 8 หลัก : 50040008 รหัส Obec 6 หลัก : 130688 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดรัตนาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watrattanaram ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130656 รหัส Smis 8 หลัก : 50040043 รหัส Obec 6 หลัก : 130656 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kiewlaelongpasitvittaya school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันผักหวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130757 รหัส Smis 8 หลัก : 50040070 รหัส Obec 6 หลัก : 130757 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันผักหวาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SanphakWan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเทพาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130712 รหัส Smis 8 หลัก : 50040107 รหัส Obec 6 หลัก : 130712 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเทพาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : taparam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130908 รหัส Smis 8 หลัก : 50040137 รหัส Obec 6 หลัก : 130908 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ปางเติม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipangterm ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130958 รหัส Smis 8 หลัก : 50040155 รหัส Obec 6 หลัก : 130958 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กรป.กลางอุปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : krp klang...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130776 รหัส Smis 8 หลัก : 50050213 รหัส Obec 6 หลัก : 130776 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกิ่วลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วลม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130811 รหัส Smis 8 หลัก : 50050141 รหัส Obec 6 หลัก : 130811 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วลม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Kewlom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดงดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130828 รหัส Smis 8 หลัก : 50050161 รหัส Obec 6 หลัก : 130828 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandongdam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130851 รหัส Smis 8 หลัก : 50050178 รหัส Obec 6 หลัก : 130851 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแอ่นจัดสรร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Annjadsan ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านมูเซอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูเซอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130788 รหัส Smis 8 หลัก : 50050197 รหัส Obec 6 หลัก : 130788 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมูเซอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban musoe ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130981 รหัส Smis 8 หลัก : 50050216 รหัส Obec 6 หลัก : 130981 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยโค้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanhuaykhong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130862 รหัส Smis 8 หลัก : 50050182 รหัส Obec 6 หลัก : 130862 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วสูง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banngiewsoong School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สะนาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะนาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130812 รหัส Smis 8 หลัก : 50050142 รหัส Obec 6 หลัก : 130812 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สะนาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaesanam School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130866 รหัส Smis 8 หลัก : 50050162 รหัส Obec 6 หลัก : 130866 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansantisook School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังหม้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหม้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130849 รหัส Smis 8 หลัก : 50050179 รหัส Obec 6 หลัก : 130849 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังหม้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangmoe ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130766 รหัส Smis 8 หลัก : 50050198 รหัส Obec 6 หลัก : 130766 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยปูลิง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaypooling School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนตื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนตื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130794 รหัส Smis 8 หลัก : 50050217 รหัส Obec 6 หลัก : 130794 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนตื่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khuntuenschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130857 รหัส Smis 8 หลัก : 50050181 รหัส Obec 6 หลัก : 130857 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโปง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130813 รหัส Smis 8 หลัก : 50050143 รหัส Obec 6 หลัก : 130813 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลายเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaelainua School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130867 รหัส Smis 8 หลัก : 50050163 รหัส Obec 6 หลัก : 130867 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130856 รหัส Smis 8 หลัก : 50050180 รหัส Obec 6 หลัก : 130856 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกาะหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankoaluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130768 รหัส Smis 8 หลัก : 50050199 รหัส Obec 6 หลัก : 130768 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไม้หก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huaymaihok ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130792 รหัส Smis 8 หลัก : 50050218 รหัส Obec 6 หลัก : 130792 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หลองน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAELONGNOI ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 6

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบนนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130064 รหัส Smis 8 หลัก : 50050006 รหัส Obec 6 หลัก : 130064 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบนนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbonna ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแตะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแตะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130058 รหัส Smis 8 หลัก : 50050031 รหัส Obec 6 หลัก : 130058 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแตะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhuntae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแขก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแขก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130287 รหัส Smis 8 หลัก : 50050052 รหัส Obec 6 หลัก : 130287 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองแขก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankongkhaek ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130323 รหัส Smis 8 หลัก : 50050071 รหัส Obec 6 หลัก : 130323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chum chon...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130314 รหัส Smis 8 หลัก : 50050090 รหัส Obec 6 หลัก : 130314 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หงานหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmeanganluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130295 รหัส Smis 8 หลัก : 50050109 รหัส Obec 6 หลัก : 130295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maehoi...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแปะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแปะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130065 รหัส Smis 8 หลัก : 50050007 รหัส Obec 6 หลัก : 130065 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแปะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunpae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130034 รหัส Smis 8 หลัก : 50050032 รหัส Obec 6 หลัก : 130034 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนยะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankhunya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านอมเม็ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอมเม็ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130288 รหัส Smis 8 หลัก : 50050053 รหัส Obec 6 หลัก : 130288 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านอมเม็ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : OMMENG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสามสบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามสบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130282 รหัส Smis 8 หลัก : 50050072 รหัส Obec 6 หลัก : 130282 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสามสบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansamsob ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130316 รหัส Smis 8 หลัก : 50050091 รหัส Obec 6 หลัก : 130316 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพุย สาขาพุยใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130297 รหัส Smis 8 หลัก : 50050110 รหัส Obec 6 หลัก : 130297 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เอาะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoa School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130066 รหัส Smis 8 หลัก : 50050008 รหัส Obec 6 หลัก : 130066 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansobchamfangsai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130035 รหัส Smis 8 หลัก : 50050033 รหัส Obec 6 หลัก : 130035 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhunkang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนออป.13

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออป.13 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130289 รหัส Smis 8 หลัก : 50050054 รหัส Obec 6 หลัก : 130289 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ออป.13 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : oop ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผานัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผานัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130283 รหัส Smis 8 หลัก : 50050073 รหัส Obec 6 หลัก : 130283 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผานัง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Phanung ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130342 รหัส Smis 8 หลัก : 50050093 รหัส Obec 6 หลัก : 130342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แดดน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maedadnoi School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130318 รหัส Smis 8 หลัก : 50050112 รหัส Obec 6 หลัก : 130318 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน