ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งสืบค้น ข้อมูลโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามเขตพื้นที่การศีกษาทั้งหมด 6 เขต  สำหรับระดับประถมศีกษา และอีก 1 เขต (สพม34) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

━ สพม. เขต 34

ข้อมูลโรงเรียนไชยปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131020 รหัส Smis 8 หลัก : 50032008 รหัส Obec 6 หลัก : 131020 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไชยปราการ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chaiprakarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130997 รหัส Smis 8 หลัก : 50012009 รหัส Obec 6 หลัก : 130997 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยสะเก็ดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOISAKETWITTAYAKOM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131017 รหัส Smis 8 หลัก : 50052007 รหัส Obec 6 หลัก : 131017 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตื่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaetuenWittayacom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131019 รหัส Smis 8 หลัก : 50032007 รหัส Obec 6 หลัก : 131019 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแหงวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wianghaengwittayakom School...

ข้อมูลโรงเรียนหอพระ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหอพระ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130986 รหัส Smis 8 หลัก : 50012003 รหัส Obec 6 หลัก : 130986 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หอพระ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Horpra ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131065 รหัส Smis 8 หลัก : 50052008 รหัส Obec 6 หลัก : 131065 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MATTAYOMGALYANIVADHANACHALERMPRAKIAT ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131005 รหัส Smis 8 หลัก : 50032004 รหัส Obec 6 หลัก : 131005 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝางชนูปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fangchanupathum ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130985 รหัส Smis 8 หลัก : 50012002 รหัส Obec 6 หลัก : 130985 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัฒโนทัยพายัพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wattanothaipayap School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420347 รหัส Smis 8 หลัก : 58012001 รหัส Obec 6 หลัก : 420347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130995 รหัส Smis 8 หลัก : 50032002 รหัส Obec 6 หลัก : 130995 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อรุโณทัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Arunothai Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130984 รหัส Smis 8 หลัก : 50012001 รหัส Obec 6 หลัก : 130984 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยุพราชวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YupparajWittayalai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420349 รหัส Smis 8 หลัก : 58012003 รหัส Obec 6 หลัก : 420349 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนยวมวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunyuamwittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131002 รหัส Smis 8 หลัก : 50022005 รหัส Obec 6 หลัก : 131002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นวมินทราชูทิศ พายัพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131009 รหัส Smis 8 หลัก : 50042001 รหัส Obec 6 หลัก : 131009 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่าตองวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpatong Wittayakom...

ข้อมูลโรงเรียนปายวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420350 รหัส Smis 8 หลัก : 58012004 รหัส Obec 6 หลัก : 420350 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปายวิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Paiwittayakarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130987 รหัส Smis 8 หลัก : 50012004 รหัส Obec 6 หลัก : 130987 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กาวิละวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kawilawittayalai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131010 รหัส Smis 8 หลัก : 50042002 รหัส Obec 6 หลัก : 131010 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420357 รหัส Smis 8 หลัก : 58012006 รหัส Obec 6 หลัก : 420357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangmaphapittayasan ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนศรีเนห์รู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเนห์รู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130016 รหัส Smis 8 หลัก : 50010001 รหัส Obec 6 หลัก : 130016 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีเนห์รู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srinehru ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130011 รหัส Smis 8 หลัก : 50010018 รหัส Obec 6 หลัก : 130011 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนปิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandonpin ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130158 รหัส Smis 8 หลัก : 50010036 รหัส Obec 6 หลัก : 130158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร้องขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongkheelek School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าขุย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าขุย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130134 รหัส Smis 8 หลัก : 50010069 รหัส Obec 6 หลัก : 130134 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าขุย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpakhui school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130553 รหัส Smis 8 หลัก : 50010100 รหัส Obec 6 หลัก : 130553 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันกลางเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsanklangneur ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออนหลวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนหลวย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130946 รหัส Smis 8 หลัก : 50010137 รหัส Obec 6 หลัก : 130946 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านออนหลวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banonlouy ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130017 รหัส Smis 8 หลัก : 50010002 รหัส Obec 6 หลัก : 130017 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดช่างเคี่ยน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watchangkian School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130024 รหัส Smis 8 หลัก : 50010019 รหัส Obec 6 หลัก : 130024 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดท่าเดื่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watthaduea community...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130139 รหัส Smis 8 หลัก : 50010037 รหัส Obec 6 หลัก : 130139 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อหิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban bor...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าเสร้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130138 รหัส Smis 8 หลัก : 50010073 รหัส Obec 6 หลัก : 130138 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเสร้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpasao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130555 รหัส Smis 8 หลัก : 50010102 รหัส Obec 6 หลัก : 130555 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sankamphaengkantaanusorn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130018 รหัส Smis 8 หลัก : 50010003 รหัส Obec 6 หลัก : 130018 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเจ็ดยอด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watjedyod ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130022 รหัส Smis 8 หลัก : 50010020 รหัส Obec 6 หลัก : 130022 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดป่าข่อยใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watpakoitai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130172 รหัส Smis 8 หลัก : 50010039 รหัส Obec 6 หลัก : 130172 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่จ้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaejong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130164 รหัส Smis 8 หลัก : 50010075 รหัส Obec 6 หลัก : 130164 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นม่วงเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansantonmuangnua ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130556 รหัส Smis 8 หลัก : 50010103 รหัส Obec 6 หลัก : 130556 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกำแพง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansankumpang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดข่วงสิงห์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130019 รหัส Smis 8 หลัก : 50010004 รหัส Obec 6 หลัก : 130019 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดข่วงสิงห์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watkhuangsing ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องอ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องอ้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130023 รหัส Smis 8 หลัก : 50010021 รหัส Obec 6 หลัก : 130023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดร้องอ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WADRONGOR ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130599 รหัส Smis 8 หลัก : 50020192 รหัส Obec 6 หลัก : 130599 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเหมือด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baanpamaud ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130367 รหัส Smis 8 หลัก : 50020027 รหัส Obec 6 หลัก : 130367 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekrai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองก๋าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองก๋าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130419 รหัส Smis 8 หลัก : 50020055 รหัส Obec 6 หลัก : 130419 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองก๋าย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130422 รหัส Smis 8 หลัก : 50020084 รหัส Obec 6 หลัก : 130422 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watpongyangchalermprakiat school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130530 รหัส Smis 8 หลัก : 50020120 รหัส Obec 6 หลัก : 130530 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ยางห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeyangha ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130521 รหัส Smis 8 หลัก : 50020139 รหัส Obec 6 หลัก : 130521 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลานคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaelankam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130265 รหัส Smis 8 หลัก : 50020168 รหัส Obec 6 หลัก : 130265 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปั๋ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maepungschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แต

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130613 รหัส Smis 8 หลัก : 50020204 รหัส Obec 6 หลัก : 130613 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แต ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกเปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกเปา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130594 รหัส Smis 8 หลัก : 50020236 รหัส Obec 6 หลัก : 130594 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบวกเปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbaukpao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130404 รหัส Smis 8 หลัก : 50020001 รหัส Obec 6 หลัก : 130404 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกื้ด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แสะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แสะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130368 รหัส Smis 8 หลัก : 50020028 รหัส Obec 6 หลัก : 130368 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แสะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maesaeschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเอียก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเอียก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130420 รหัส Smis 8 หลัก : 50020056 รหัส Obec 6 หลัก : 130420 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเอียก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : 0 ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแหะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแหะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130423 รหัส Smis 8 หลัก : 50020085 รหัส Obec 6 หลัก : 130423 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองแหะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : konghae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130531 รหัส Smis 8 หลัก : 50020121 รหัส Obec 6 หลัก : 130531 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban borkaew ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130517 รหัส Smis 8 หลัก : 50020140 รหัส Obec 6 หลัก : 130517 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่สาบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : CHUMCHONBANMAESAB ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130267 รหัส Smis 8 หลัก : 50020170 รหัส Obec 6 หลัก : 130267 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130627 รหัส Smis 8 หลัก : 50020210 รหัส Obec 6 หลัก : 130627 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเจดีย์แม่ครัว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Chedi...

ข้อมูลโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130608 รหัส Smis 8 หลัก : 50020238 รหัส Obec 6 หลัก : 130608 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chonpratan KernMaeKwang...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งละคร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130095 รหัส Smis 8 หลัก : 50030006 รหัส Obec 6 หลัก : 130095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งละคร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชียงดาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงดาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130100 รหัส Smis 8 หลัก : 50030002 รหัส Obec 6 หลัก : 130100 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงดาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banchiangdao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130125 รหัส Smis 8 หลัก : 50030024 รหัส Obec 6 หลัก : 130125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Nong...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130207 รหัส Smis 8 หลัก : 50030054 รหัส Obec 6 หลัก : 130207 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUANA ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหมืองแร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130227 รหัส Smis 8 หลัก : 50030074 รหัส Obec 6 หลัก : 130227 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : muangraeschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งถืบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130181 รหัส Smis 8 หลัก : 50030095 รหัส Obec 6 หลัก : 130181 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งถืบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongtueb ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130475 รหัส Smis 8 หลัก : 50030119 รหัส Obec 6 หลัก : 130475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสุขฤทัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSUKRUTHAI SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งไฮ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130512 รหัส Smis 8 หลัก : 50030145 รหัส Obec 6 หลัก : 130512 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งไฮ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงตำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงตำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130889 รหัส Smis 8 หลัก : 50030170 รหัส Obec 6 หลัก : 130889 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงตำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongtum school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131066 รหัส Smis 8 หลัก : 50030198 รหัส Obec 6 หลัก : 131066 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130103 รหัส Smis 8 หลัก : 50030005 รหัส Obec 6 หลัก : 130103 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangdaeng ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130192 รหัส Smis 8 หลัก : 50030075 รหัส Obec 6 หลัก : 130192 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งหลุก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthunglook ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนดอยสามหมื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสามหมื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130126 รหัส Smis 8 หลัก : 50030025 รหัส Obec 6 หลัก : 130126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยสามหมื่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doisammuen ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านม่วงชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงชุม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130208 รหัส Smis 8 หลัก : 50030055 รหัส Obec 6 หลัก : 130208 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Moung...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130193 รหัส Smis 8 หลัก : 50030076 รหัส Obec 6 หลัก : 130193 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านยาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banyang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130231 รหัส Smis 8 หลัก : 50030097 รหัส Obec 6 หลัก : 130231 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองตุ้ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongtum school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130476 รหัส Smis 8 หลัก : 50030120 รหัส Obec 6 หลัก : 130476 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130513 รหัส Smis 8 หลัก : 50030146 รหัส Obec 6 หลัก : 130513 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยป่าซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaypasang ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 4

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130709 รหัส Smis 8 หลัก : 50040112 รหัส Obec 6 หลัก : 130709 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansansai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสามหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามหลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130663 รหัส Smis 8 หลัก : 50040022 รหัส Obec 6 หลัก : 130663 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสามหลัง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watsamlang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130732 รหัส Smis 8 หลัก : 50040056 รหัส Obec 6 หลัก : 130732 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำแพร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamphrae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหารแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130743 รหัส Smis 8 หลัก : 50040088 รหัส Obec 6 หลัก : 130743 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหารแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Han khew...

ข้อมูลโรงเรียนวัดกองทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกองทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130699 รหัส Smis 8 หลัก : 50040121 รหัส Obec 6 หลัก : 130699 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดกองทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watkongsai School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130928 รหัส Smis 8 หลัก : 50040145 รหัส Obec 6 หลัก : 130928 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Luang Pattana...

ข้อมูลโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131060 รหัส Smis 8 หลัก : 50040170 รหัส Obec 6 หลัก : 131060 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพันตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันตน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130919 รหัส Smis 8 หลัก : 50040131 รหัส Obec 6 หลัก : 130919 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพันตน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpanton ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130644 รหัส Smis 8 หลัก : 50040023 รหัส Obec 6 หลัก : 130644 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท่าโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wattapong school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130746 รหัส Smis 8 หลัก : 50040058 รหัส Obec 6 หลัก : 130746 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130744 รหัส Smis 8 หลัก : 50040089 รหัส Obec 6 หลัก : 130744 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดศรีสว่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Srisawang...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130717 รหัส Smis 8 หลัก : 50040123 รหัส Obec 6 หลัก : 130717 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเศรษฐีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wswschool@hotmail.com ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130929 รหัส Smis 8 หลัก : 50040146 รหัส Obec 6 หลัก : 130929 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พัฒนาต้นน้ำที่ 5...

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130917 รหัส Smis 8 หลัก : 50040129 รหัส Obec 6 หลัก : 130917 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดห้วยแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaykaew ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130647 รหัส Smis 8 หลัก : 50040026 รหัส Obec 6 หลัก : 130647 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kiewlaenoi ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดคีรีเขต

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีเขต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130747 รหัส Smis 8 หลัก : 50040059 รหัส Obec 6 หลัก : 130747 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดคีรีเขต ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watkeereekat ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130703 รหัส Smis 8 หลัก : 50040090 รหัส Obec 6 หลัก : 130703 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปากเหมือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakmuang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130914 รหัส Smis 8 หลัก : 50040126 รหัส Obec 6 หลัก : 130914 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหล่าป่าฝาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : LAOPAFANG ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่งูด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งูด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130838 รหัส Smis 8 หลัก : 50050126 รหัส Obec 6 หลัก : 130838 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่งูด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaengud ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสลี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130802 รหัส Smis 8 หลัก : 50050133 รหัส Obec 6 หลัก : 130802 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านบ่อสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan Borsalee...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130817 รหัส Smis 8 หลัก : 50050153 รหัส Obec 6 หลัก : 130817 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAELONG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130846 รหัส Smis 8 หลัก : 50050171 รหัส Obec 6 หลัก : 130846 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศูนย์อพยพแปลง 8 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาเกียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเกียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130791 รหัส Smis 8 หลัก : 50050190 รหัส Obec 6 หลัก : 130791 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาเกียน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannakian ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130771 รหัส Smis 8 หลัก : 50050208 รหัส Obec 6 หลัก : 130771 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทุ่งต้นงิ้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongtonngew School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130784 รหัส Smis 8 หลัก : 50050225 รหัส Obec 6 หลัก : 130784 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetoom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตีนตก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีนตก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130839 รหัส Smis 8 หลัก : 50050127 รหัส Obec 6 หลัก : 130839 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตีนตก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banteentok school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130804 รหัส Smis 8 หลัก : 50050135 รหัส Obec 6 หลัก : 130804 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130818 รหัส Smis 8 หลัก : 50050154 รหัส Obec 6 หลัก : 130818 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านท่าข้าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbantakam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130847 รหัส Smis 8 หลัก : 50050172 รหัส Obec 6 หลัก : 130847 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NONGBUAKAM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห่างหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่างหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130793 รหัส Smis 8 หลัก : 50050191 รหัส Obec 6 หลัก : 130793 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห่างหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Hang...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางเปียง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเปียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130786 รหัส Smis 8 หลัก : 50050209 รหัส Obec 6 หลัก : 130786 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านยางเปียง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : yangpieng ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130785 รหัส Smis 8 หลัก : 50050226 รหัส Obec 6 หลัก : 130785 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ่างขาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAEANGKANG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130797 รหัส Smis 8 หลัก : 50050128 รหัส Obec 6 หลัก : 130797 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่โถวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maethowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130806 รหัส Smis 8 หลัก : 50050136 รหัส Obec 6 หลัก : 130806 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banbourluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหางดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหางดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130819 รหัส Smis 8 หลัก : 50050155 รหัส Obec 6 หลัก : 130819 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหางดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhangdong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130852 รหัส Smis 8 หลัก : 50050173 รหัส Obec 6 หลัก : 130852 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannoihuayrinvittaya School ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 6

ข้อมูลโรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130062 รหัส Smis 8 หลัก : 50050004 รหัส Obec 6 หลัก : 130062 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านข่วงเปาใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khuangpaotai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130039 รหัส Smis 8 หลัก : 50050019 รหัส Obec 6 หลัก : 130039 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : muangklang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130083 รหัส Smis 8 หลัก : 50050040 รหัส Obec 6 หลัก : 130083 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่ากล้วยพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pakluaypattana ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130327 รหัส Smis 8 หลัก : 50050061 รหัส Obec 6 หลัก : 130327 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่รวม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunmaeruam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งแก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130313 รหัส Smis 8 หลัก : 50050083 รหัส Obec 6 หลัก : 130313 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งแก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban tungkae ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่มะลอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130299 รหัส Smis 8 หลัก : 50050101 รหัส Obec 6 หลัก : 130299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่มะลอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Benmaemalor ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนากลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130302 รหัส Smis 8 หลัก : 50050119 รหัส Obec 6 หลัก : 130302 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนากลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : naklang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130061 รหัส Smis 8 หลัก : 50050003 รหัส Obec 6 หลัก : 130061 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaisai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพระบาท

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระบาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130040 รหัส Smis 8 หลัก : 50050020 รหัส Obec 6 หลัก : 130040 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระบาท ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprabath ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130067 รหัส Smis 8 หลัก : 50050041 รหัส Obec 6 หลัก : 130067 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสะแพด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaysapad ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130333 รหัส Smis 8 หลัก : 50050062 รหัส Obec 6 หลัก : 130333 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toongyao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางหินฝน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหินฝน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130307 รหัส Smis 8 หลัก : 50050084 รหัส Obec 6 หลัก : 130307 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหินฝน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban phanghinfon ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่วาก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่วาก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130300 รหัส Smis 8 หลัก : 50050102 รหัส Obec 6 หลัก : 130300 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่วาก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaewak ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาฮ่อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130303 รหัส Smis 8 หลัก : 50050120 รหัส Obec 6 หลัก : 130303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาฮ่อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nahong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยปู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130343 รหัส Smis 8 หลัก : 50050094 รหัส Obec 6 หลัก : 130343 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยปู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanHuayPoo ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130044 รหัส Smis 8 หลัก : 50050022 รหัส Obec 6 หลัก : 130044 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaepon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130078 รหัส Smis 8 หลัก : 50050042 รหัส Obec 6 หลัก : 130078 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพุทธนิมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watputthanimit ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านต่อเรือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต่อเรือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130334 รหัส Smis 8 หลัก : 50050063 รหัส Obec 6 หลัก : 130334 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต่อเรือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : TORUE ที่อยู่ :...

แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน