ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งสืบค้น ข้อมูลโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามเขตพื้นที่การศีกษาทั้งหมด 6 เขต  สำหรับระดับประถมศีกษา และอีก 1 เขต (สพม34) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

━ สพม. เขต 34

ข้อมูลโรงเรียนแม่แตง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130998 รหัส Smis 8 หลัก : 50022001 รหัส Obec 6 หลัก : 130998 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แตง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetang School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131014 รหัส Smis 8 หลัก : 50052004 รหัส Obec 6 หลัก : 131014 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฮอดพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hotpittakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131022 รหัส Smis 8 หลัก : 50012011 รหัส Obec 6 หลัก : 131022 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ออนวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEONWITTAYALAI SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131015 รหัส Smis 8 หลัก : 50052005 รหัส Obec 6 หลัก : 131015 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเต่าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doitao Wittayakom...

ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันกำแพง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANKAMPHAENG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131016 รหัส Smis 8 หลัก : 50052006 รหัส Obec 6 หลัก : 131016 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อมก๋อยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Omkoiwittakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนไชยปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131020 รหัส Smis 8 หลัก : 50032008 รหัส Obec 6 หลัก : 131020 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไชยปราการ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chaiprakarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130997 รหัส Smis 8 หลัก : 50012009 รหัส Obec 6 หลัก : 130997 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยสะเก็ดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOISAKETWITTAYAKOM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131017 รหัส Smis 8 หลัก : 50052007 รหัส Obec 6 หลัก : 131017 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตื่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaetuenWittayacom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131019 รหัส Smis 8 หลัก : 50032007 รหัส Obec 6 หลัก : 131019 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแหงวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wianghaengwittayakom School...

ข้อมูลโรงเรียนหอพระ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหอพระ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130986 รหัส Smis 8 หลัก : 50012003 รหัส Obec 6 หลัก : 130986 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หอพระ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Horpra ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131065 รหัส Smis 8 หลัก : 50052008 รหัส Obec 6 หลัก : 131065 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MATTAYOMGALYANIVADHANACHALERMPRAKIAT ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131005 รหัส Smis 8 หลัก : 50032004 รหัส Obec 6 หลัก : 131005 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝางชนูปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Fangchanupathum ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130985 รหัส Smis 8 หลัก : 50012002 รหัส Obec 6 หลัก : 130985 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัฒโนทัยพายัพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wattanothaipayap School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420347 รหัส Smis 8 หลัก : 58012001 รหัส Obec 6 หลัก : 420347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130995 รหัส Smis 8 หลัก : 50032002 รหัส Obec 6 หลัก : 130995 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อรุโณทัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Arunothai Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130984 รหัส Smis 8 หลัก : 50012001 รหัส Obec 6 หลัก : 130984 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยุพราชวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YupparajWittayalai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนขุนยวมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420349 รหัส Smis 8 หลัก : 58012003 รหัส Obec 6 หลัก : 420349 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนยวมวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunyuamwittaya ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนวัดขะจาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขะจาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130025 รหัส Smis 8 หลัก : 50010015 รหัส Obec 6 หลัก : 130025 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดขะจาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Kha...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเมืองสาตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเมืองสาตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130006 รหัส Smis 8 หลัก : 50010032 รหัส Obec 6 หลัก : 130006 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเมืองสาตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watmuangsart ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชลประทานผาแตก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานผาแตก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130151 รหัส Smis 8 หลัก : 50010062 รหัส Obec 6 หลัก : 130151 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชลประทานผาแตก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Cholprathanpateak ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130574 รหัส Smis 8 หลัก : 50010094 รหัส Obec 6 หลัก : 130574 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงป่าเอื้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongpaeuang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130953 รหัส Smis 8 หลัก : 50010126 รหัส Obec 6 หลัก : 130953 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watdonchai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนศิริมังคลาจารย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130012 รหัส Smis 8 หลัก : 50010016 รหัส Obec 6 หลัก : 130012 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศิริมังคลาจารย์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SIRIMONGKALAJAN ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130154 รหัส Smis 8 หลัก : 50010033 รหัส Obec 6 หลัก : 130154 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ดอกแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaedokdang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านลวงเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130152 รหัส Smis 8 หลัก : 50010063 รหัส Obec 6 หลัก : 130152 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลวงเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Loungnuae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130565 รหัส Smis 8 หลัก : 50010096 รหัส Obec 6 หลัก : 130565 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongwuadangsrichanwittayakan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออนกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130947 รหัส Smis 8 หลัก : 50010133 รหัส Obec 6 หลัก : 130947 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านออนกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banonklang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130010 รหัส Smis 8 หลัก : 50010017 รหัส Obec 6 หลัก : 130010 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เหียะสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaeheaschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130156 รหัส Smis 8 หลัก : 50010035 รหัส Obec 6 หลัก : 130156 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bancherngdoi ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าสักงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130150 รหัส Smis 8 หลัก : 50010064 รหัส Obec 6 หลัก : 130150 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสักงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasakngam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านมอญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมอญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130552 รหัส Smis 8 หลัก : 50010099 รหัส Obec 6 หลัก : 130552 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านมอญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดเปาสามขา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเปาสามขา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130948 รหัส Smis 8 หลัก : 50010135 รหัส Obec 6 หลัก : 130948 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเปาสามขา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Paosamkha...

ข้อมูลโรงเรียนศรีเนห์รู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีเนห์รู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130016 รหัส Smis 8 หลัก : 50010001 รหัส Obec 6 หลัก : 130016 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีเนห์รู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srinehru ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130011 รหัส Smis 8 หลัก : 50010018 รหัส Obec 6 หลัก : 130011 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนปิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandonpin ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130158 รหัส Smis 8 หลัก : 50010036 รหัส Obec 6 หลัก : 130158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร้องขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongkheelek School ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนวัดปางมะกล้วย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130362 รหัส Smis 8 หลัก : 50020022 รหัส Obec 6 หลัก : 130362 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดปางมะกล้วย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watpangmakluai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาหมอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาหมอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130388 รหัส Smis 8 หลัก : 50020049 รหัส Obec 6 หลัก : 130388 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาหมอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPHAMON ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกจั่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130424 รหัส Smis 8 หลัก : 50020080 รหัส Obec 6 หลัก : 130424 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบวกจั่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbuakjun ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130536 รหัส Smis 8 หลัก : 50020117 รหัส Obec 6 หลัก : 130536 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกิ่วเสือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130547 รหัส Smis 8 หลัก : 50020135 รหัส Obec 6 หลัก : 130547 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วเสือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankewsuea ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130242 รหัส Smis 8 หลัก : 50020163 รหัส Obec 6 หลัก : 130242 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanklang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองมะจับ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130609 รหัส Smis 8 หลัก : 50020200 รหัส Obec 6 หลัก : 130609 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองมะจับ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONGMAJUB ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130622 รหัส Smis 8 หลัก : 50020231 รหัส Obec 6 หลัก : 130622 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanhuaykieangSchool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนป่าแป๋วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130364 รหัส Smis 8 หลัก : 50020024 รหัส Obec 6 หลัก : 130364 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแป๋วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Papae Wittaya ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130417 รหัส Smis 8 หลัก : 50020053 รหัส Obec 6 หลัก : 130417 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่ายางวิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpayangwittayacarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130426 รหัส Smis 8 หลัก : 50020082 รหัส Obec 6 หลัก : 130426 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130537 รหัส Smis 8 หลัก : 50020118 รหัส Obec 6 หลัก : 130537 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำจาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130522 รหัส Smis 8 หลัก : 50020137 รหัส Obec 6 หลัก : 130522 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130243 รหัส Smis 8 หลัก : 50020164 รหัส Obec 6 หลัก : 130243 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ประชาสามัคคีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : prachasamakkeewittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่มหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130611 รหัส Smis 8 หลัก : 50020202 รหัส Obec 6 หลัก : 130611 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่มหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banromluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่โจ้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130623 รหัส Smis 8 หลัก : 50020232 รหัส Obec 6 หลัก : 130623 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โจ้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanmaejoschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130365 รหัส Smis 8 หลัก : 50020025 รหัส Obec 6 หลัก : 130365 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaelao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130418 รหัส Smis 8 หลัก : 50020054 รหัส Obec 6 หลัก : 130418 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่าตึงวิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanpatangwitayacar ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130204 รหัส Smis 8 หลัก : 50030052 รหัส Obec 6 หลัก : 130204 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpabong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130122 รหัส Smis 8 หลัก : 50030021 รหัส Obec 6 หลัก : 130122 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบคาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130087 รหัส Smis 8 หลัก : 50030046 รหัส Obec 6 หลัก : 130087 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคาบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansobkab school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่งนก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130224 รหัส Smis 8 หลัก : 50030071 รหัส Obec 6 หลัก : 130224 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PongnokSchool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130235 รหัส Smis 8 หลัก : 50030092 รหัส Obec 6 หลัก : 130235 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเฮี่ยน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYHEINSCHOOL ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130472 รหัส Smis 8 หลัก : 50030116 รหัส Obec 6 หลัก : 130472 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huaysala ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130481 รหัส Smis 8 หลัก : 50030139 รหัส Obec 6 หลัก : 130481 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHANGTUM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนามน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130871 รหัส Smis 8 หลัก : 50030167 รหัส Obec 6 หลัก : 130871 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนามน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสันติวนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติวนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130899 รหัส Smis 8 หลัก : 50030195 รหัส Obec 6 หลัก : 130899 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติวนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANTIWANA ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดจอมคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมคีรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130085 รหัส Smis 8 หลัก : 50030044 รหัส Obec 6 หลัก : 130085 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดจอมคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watjomkiri ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองคอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130123 รหัส Smis 8 หลัก : 50030022 รหัส Obec 6 หลัก : 130123 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองคอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Muangkong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130089 รหัส Smis 8 หลัก : 50030048 รหัส Obec 6 หลัก : 130089 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ้อใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : meaaornai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130876 รหัส Smis 8 หลัก : 50030160 รหัส Obec 6 หลัก : 130876 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaykrai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ใจ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ใจ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130233 รหัส Smis 8 หลัก : 50030093 รหัส Obec 6 หลัก : 130233 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ใจ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAEJAI ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130473 รหัส Smis 8 หลัก : 50030117 รหัส Obec 6 หลัก : 130473 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chotkunakasem Ban...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130510 รหัส Smis 8 หลัก : 50030143 รหัส Obec 6 หลัก : 130510 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan Mae...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางป๋อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางป๋อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130878 รหัส Smis 8 หลัก : 50030168 รหัส Obec 6 หลัก : 130878 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางป๋อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangpor ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยไผ่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130894 รหัส Smis 8 หลัก : 50030196 รหัส Obec 6 หลัก : 130894 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไผ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYPHAI ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 4

ข้อมูลโรงเรียนวัดท้องฝาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้องฝาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130659 รหัส Smis 8 หลัก : 50040018 รหัส Obec 6 หลัก : 130659 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท้องฝาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watthongfai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดขุนคง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนคง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130735 รหัส Smis 8 หลัก : 50040053 รหัส Obec 6 หลัก : 130735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดขุนคง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watkunkong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130725 รหัส Smis 8 หลัก : 50040082 รหัส Obec 6 หลัก : 130725 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanNongtong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130691 รหัส Smis 8 หลัก : 50040115 รหัส Obec 6 หลัก : 130691 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดปากกอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : CHUMCHONWATPAKKONG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130925 รหัส Smis 8 หลัก : 50040141 รหัส Obec 6 หลัก : 130925 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่วินสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maewinsamakkee school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหัวข่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวข่วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130970 รหัส Smis 8 หลัก : 50040166 รหัส Obec 6 หลัก : 130970 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวข่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuakhuang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130660 รหัส Smis 8 หลัก : 50040019 รหัส Obec 6 หลัก : 130660 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าขุนคง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขุนคง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130736 รหัส Smis 8 หลัก : 50040054 รหัส Obec 6 หลัก : 130736 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าขุนคง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baantakunkong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130729 รหัส Smis 8 หลัก : 50040085 รหัส Obec 6 หลัก : 130729 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansaimoon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันดอนมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130721 รหัส Smis 8 หลัก : 50040117 รหัส Obec 6 หลัก : 130721 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันดอนมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sandonmon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังผาปูน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผาปูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130926 รหัส Smis 8 หลัก : 50040142 รหัส Obec 6 หลัก : 130926 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดวังผาปูน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watwangpapoon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130967 รหัส Smis 8 หลัก : 50040167 รหัส Obec 6 หลัก : 130967 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ขาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaekhan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่ากาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130661 รหัส Smis 8 หลัก : 50040020 รหัส Obec 6 หลัก : 130661 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท่ากาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watthakan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแสนตอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนตอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130730 รหัส Smis 8 หลัก : 50040055 รหัส Obec 6 หลัก : 130730 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนตอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santor ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีล้อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130745 รหัส Smis 8 หลัก : 50040087 รหัส Obec 6 หลัก : 130745 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดศรีล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watsrilomschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130697 รหัส Smis 8 หลัก : 50040119 รหัส Obec 6 หลัก : 130697 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระนอนหนองผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WAT PRANONNONGPHUENG ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130927 รหัส Smis 8 หลัก : 50040143 รหัส Obec 6 หลัก : 130927 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban hoay...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130966 รหัส Smis 8 หลัก : 50040169 รหัส Obec 6 หลัก : 130966 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่หนองหอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmainonghoi ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอกแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130799 รหัส Smis 8 หลัก : 50050130 รหัส Obec 6 หลัก : 130799 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอกแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandokdang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตาลเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130836 รหัส Smis 8 หลัก : 50050148 รหัส Obec 6 หลัก : 130836 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตาลเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantannua ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฉิมพลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉิมพลี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130865 รหัส Smis 8 หลัก : 50050168 รหัส Obec 6 หลัก : 130865 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฉิมพลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banchimplee School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตูบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130861 รหัส Smis 8 หลัก : 50050186 รหัส Obec 6 หลัก : 130861 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตูบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetoob ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130765 รหัส Smis 8 หลัก : 50050204 รหัส Obec 6 หลัก : 130765 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหล่อดูก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaylordook@hotmail.com ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130781 รหัส Smis 8 หลัก : 50050222 รหัส Obec 6 หลัก : 130781 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านยางแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banyangkaew ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130800 รหัส Smis 8 หลัก : 50050131 รหัส Obec 6 หลัก : 130800 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองลอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankongloi school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโค้งงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งงาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130823 รหัส Smis 8 หลัก : 50050151 รหัส Obec 6 หลัก : 130823 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโค้งงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhongngam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130844 รหัส Smis 8 หลัก : 50050169 รหัส Obec 6 หลัก : 130844 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwanglaung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแปลง 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130842 รหัส Smis 8 หลัก : 50050188 รหัส Obec 6 หลัก : 130842 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแปลง 2 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านซิแบร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซิแบร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130770 รหัส Smis 8 หลัก : 50050206 รหัส Obec 6 หลัก : 130770 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านซิแบร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : zibrae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130782 รหัส Smis 8 หลัก : 50050223 รหัส Obec 6 หลัก : 130782 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุงลอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban tungloi...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130801 รหัส Smis 8 หลัก : 50050132 รหัส Obec 6 หลัก : 130801 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantoong school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130824 รหัส Smis 8 หลัก : 50050152 รหัส Obec 6 หลัก : 130824 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandoikham ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแปลง 5

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง 5 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130845 รหัส Smis 8 หลัก : 50050170 รหัส Obec 6 หลัก : 130845 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแปลง 5 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130843 รหัส Smis 8 หลัก : 50050189 รหัส Obec 6 หลัก : 130843 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130767 รหัส Smis 8 หลัก : 50050207 รหัส Obec 6 หลัก : 130767 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchon banmai...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงติง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงติง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130783 รหัส Smis 8 หลัก : 50050224 รหัส Obec 6 หลัก : 130783 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุงติง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANTOONGTING ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 6

ข้อมูลโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130036 รหัส Smis 8 หลัก : 50050016 รหัส Obec 6 หลัก : 130036 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Niyompriphahmon Intanon ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองคัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130073 รหัส Smis 8 หลัก : 50050037 รหัส Obec 6 หลัก : 130073 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองคัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongkhun School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130293 รหัส Smis 8 หลัก : 50050058 รหัส Obec 6 หลัก : 130293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจันทร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130341 รหัส Smis 8 หลัก : 50050079 รหัส Obec 6 หลัก : 130341 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจันทร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banchan school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130349 รหัส Smis 8 หลัก : 50050098 รหัส Obec 6 หลัก : 130349 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130326 รหัส Smis 8 หลัก : 50050116 รหัส Obec 6 หลัก : 130326 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่หยอด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunmaeyod school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองอาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองอาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130037 รหัส Smis 8 หลัก : 50050017 รหัส Obec 6 หลัก : 130037 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองอาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmuengang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130075 รหัส Smis 8 หลัก : 50050038 รหัส Obec 6 หลัก : 130075 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baanhuaymung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130344 รหัส Smis 8 หลัก : 50050059 รหัส Obec 6 หลัก : 130344 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจ่มหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banjamluang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130350 รหัส Smis 8 หลัก : 50050080 รหัส Obec 6 หลัก : 130350 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่มุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่มุ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130296 รหัส Smis 8 หลัก : 50050099 รหัส Obec 6 หลัก : 130296 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่มุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maemu ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130331 รหัส Smis 8 หลัก : 50050117 รหัส Obec 6 หลัก : 130331 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130038 รหัส Smis 8 หลัก : 50050018 รหัส Obec 6 หลัก : 130038 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำตกแม่กลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannamtokmaeklang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่สารภี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130077 รหัส Smis 8 หลัก : 50050039 รหัส Obec 6 หลัก : 130077 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สารภี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Mai...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130347 รหัส Smis 8 หลัก : 50050060 รหัส Obec 6 หลัก : 130347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayya School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสองธาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสองธาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130306 รหัส Smis 8 หลัก : 50050082 รหัส Obec 6 หลัก : 130306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสองธาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sangtan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่นาจร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่นาจร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130298 รหัส Smis 8 หลัก : 50050100 รหัส Obec 6 หลัก : 130298 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่นาจร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAENAJON ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130332 รหัส Smis 8 หลัก : 50050118 รหัส Obec 6 หลัก : 130332 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางเกี๊ยะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pangkia ที่อยู่...

แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน