ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งสืบค้น ข้อมูลโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามเขตพื้นที่การศีกษาทั้งหมด 6 เขต  สำหรับระดับประถมศีกษา และอีก 1 เขต (สพม34) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

━ สพม. เขต 34

ข้อมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131002 รหัส Smis 8 หลัก : 50022005 รหัส Obec 6 หลัก : 131002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นวมินทราชูทิศ พายัพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131009 รหัส Smis 8 หลัก : 50042001 รหัส Obec 6 หลัก : 131009 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่าตองวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpatong Wittayakom...

ข้อมูลโรงเรียนปายวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420350 รหัส Smis 8 หลัก : 58012004 รหัส Obec 6 หลัก : 420350 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปายวิทยาคาร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Paiwittayakarn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130987 รหัส Smis 8 หลัก : 50012004 รหัส Obec 6 หลัก : 130987 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กาวิละวิทยาลัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kawilawittayalai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131010 รหัส Smis 8 หลัก : 50042002 รหัส Obec 6 หลัก : 131010 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420357 รหัส Smis 8 หลัก : 58012006 รหัส Obec 6 หลัก : 420357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pangmaphapittayasan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130994 รหัส Smis 8 หลัก : 50032001 รหัส Obec 6 หลัก : 130994 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงดาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangdao Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131013 รหัส Smis 8 หลัก : 50042003 รหัส Obec 6 หลัก : 131013 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HANGDONGRATHRATHUPATHUM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420353 รหัส Smis 8 หลัก : 58022001 รหัส Obec 6 หลัก : 420353 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesarieng Boripat...

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131012 รหัส Smis 8 หลัก : 50022009 รหัส Obec 6 หลัก : 131012 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANSAI WITTAYAKOM ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131018 รหัส Smis 8 หลัก : 50042004 รหัส Obec 6 หลัก : 131018 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สารภีพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sarapeepittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420355 รหัส Smis 8 หลัก : 58022002 รหัส Obec 6 หลัก : 420355 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สบเมยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sobmoeiwittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131008 รหัส Smis 8 หลัก : 50022008 รหัส Obec 6 หลัก : 131008 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พร้าววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phrao Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131021 รหัส Smis 8 หลัก : 50042005 รหัส Obec 6 หลัก : 131021 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกาดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANKADWITTAYAKOM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420356 รหัส Smis 8 หลัก : 58022003 รหัส Obec 6 หลัก : 420356 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เฉลิมรัชวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chalermrushwittayakom school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131004 รหัส Smis 8 หลัก : 50022007 รหัส Obec 6 หลัก : 131004 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สะเมิงพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Samoengpittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสองแคววิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131023 รหัส Smis 8 หลัก : 50042006 รหัส Obec 6 หลัก : 131023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สองแคววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Songkwaewittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1058420358 รหัส Smis 8 หลัก : 58022004 รหัส Obec 6 หลัก : 420358 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelanoi Daroonsik ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าตัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130020 รหัส Smis 8 หลัก : 50010005 รหัส Obec 6 หลัก : 130020 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดป่าตัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watpaton ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130026 รหัส Smis 8 หลัก : 50010022 รหัส Obec 6 หลัก : 130026 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าหลุกสันทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthaluksansai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130167 รหัส Smis 8 หลัก : 50010046 รหัส Obec 6 หลัก : 130167 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไม้แดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpamaidang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130562 รหัส Smis 8 หลัก : 50010080 รหัส Obec 6 หลัก : 130562 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130563 รหัส Smis 8 หลัก : 50010105 รหัส Obec 6 หลัก : 130563 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันโค้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsankhong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130021 รหัส Smis 8 หลัก : 50010006 รหัส Obec 6 หลัก : 130021 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanbaantormaunglung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130014 รหัส Smis 8 หลัก : 50010023 รหัส Obec 6 หลัก : 130014 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าป้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าป้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130168 รหัส Smis 8 หลัก : 50010047 รหัส Obec 6 หลัก : 130168 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าป้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpapong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130548 รหัส Smis 8 หลัก : 50010081 รหัส Obec 6 หลัก : 130548 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองโค้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปูคา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130575 รหัส Smis 8 หลัก : 50010106 รหัส Obec 6 หลัก : 130575 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูคา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaepuka ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130032 รหัส Smis 8 หลัก : 50010007 รหัส Obec 6 หลัก : 130032 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คำเที่ยงอนุสสรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : KhamthiengAnussorn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130015 รหัส Smis 8 หลัก : 50010024 รหัส Obec 6 หลัก : 130015 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สังวาลย์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sangwanwittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางน้ำถุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130140 รหัส Smis 8 หลัก : 50010049 รหัส Obec 6 หลัก : 130140 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางน้ำถุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban pangnamthu ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130549 รหัส Smis 8 หลัก : 50010082 รหัส Obec 6 หลัก : 130549 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banborsangnarakornprasard ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดล้านตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล้านตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130577 รหัส Smis 8 หลัก : 50010108 รหัส Obec 6 หลัก : 130577 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดล้านตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watlantong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนท่าศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130001 รหัส Smis 8 หลัก : 50010008 รหัส Obec 6 หลัก : 130001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thasala ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130007 รหัส Smis 8 หลัก : 50010025 รหัส Obec 6 หลัก : 130007 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชิงดอยสุเทพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban choengdoi...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130141 รหัส Smis 8 หลัก : 50010050 รหัส Obec 6 หลัก : 130141 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หวาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maewan ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130397 รหัส Smis 8 หลัก : 50020004 รหัส Obec 6 หลัก : 130397 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบวกหมื้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbuakmu school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130392 รหัส Smis 8 หลัก : 50020035 รหัส Obec 6 หลัก : 130392 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบ้านเหล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watbanlao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130351 รหัส Smis 8 หลัก : 50020062 รหัส Obec 6 หลัก : 130351 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าจี้วังแดงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pajeewangdaengwittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130452 รหัส Smis 8 หลัก : 50020094 รหัส Obec 6 หลัก : 130452 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaesa ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดอมลอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130532 รหัส Smis 8 หลัก : 50020124 รหัส Obec 6 หลัก : 130532 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดอมลอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watomlong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าลาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าลาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130527 รหัส Smis 8 หลัก : 50020146 รหัส Obec 6 หลัก : 130527 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าลาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpalan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130247 รหัส Smis 8 หลัก : 50020177 รหัส Obec 6 หลัก : 130247 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจ่งกู่เรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banjaengkururn ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันคะยอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันคะยอม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130632 รหัส Smis 8 หลัก : 50020214 รหัส Obec 6 หลัก : 130632 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันคะยอม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsankayom ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130398 รหัส Smis 8 หลัก : 50020005 รหัส Obec 6 หลัก : 130398 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่าสักวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpasakwittaya School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดแม่กะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่กะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130384 รหัส Smis 8 หลัก : 50020037 รหัส Obec 6 หลัก : 130384 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดแม่กะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watmaeka ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130354 รหัส Smis 8 หลัก : 50020065 รหัส Obec 6 หลัก : 130354 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130448 รหัส Smis 8 หลัก : 50020095 รหัส Obec 6 หลัก : 130448 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsaimoon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130523 รหัส Smis 8 หลัก : 50020125 รหัส Obec 6 หลัก : 130523 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : 0 ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านป้อก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านป้อก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130528 รหัส Smis 8 หลัก : 50020147 รหัส Obec 6 หลัก : 130528 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบ้านป้อก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Banpok ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันปง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130258 รหัส Smis 8 หลัก : 50020178 รหัส Obec 6 หลัก : 130258 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันปง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanpong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130596 รหัส Smis 8 หลัก : 50020215 รหัส Obec 6 หลัก : 130596 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsansaimuen ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130400 รหัส Smis 8 หลัก : 50020007 รหัส Obec 6 หลัก : 130400 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่ำเปิงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rampoeng Wittaya ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนภูดินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูดินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130378 รหัส Smis 8 หลัก : 50020038 รหัส Obec 6 หลัก : 130378 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูดินวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phudinwittaya ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 3

ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130906 รหัส Smis 8 หลัก : 50030177 รหัส Obec 6 หลัก : 130906 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่างิ้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PANGIEW ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130115 รหัส Smis 8 หลัก : 50030011 รหัส Obec 6 หลัก : 130115 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทรายขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysaikaow ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนแกน้อยศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแกน้อยศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130129 รหัส Smis 8 หลัก : 50030031 รหัส Obec 6 หลัก : 130129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แกน้อยศึกษา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kaenoisuksa ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130211 รหัส Smis 8 หลัก : 50030058 รหัส Obec 6 หลัก : 130211 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมากเลี่ยม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huay mark...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130196 รหัส Smis 8 หลัก : 50030079 รหัส Obec 6 หลัก : 130196 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองขวาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkwang ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130179 รหัส Smis 8 หลัก : 50030100 รหัส Obec 6 หลัก : 130179 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทรายคองน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaikongnoi ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130502 รหัส Smis 8 หลัก : 50030126 รหัส Obec 6 หลัก : 130502 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา 12...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130500 รหัส Smis 8 หลัก : 50030151 รหัส Obec 6 หลัก : 130500 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandonchai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130888 รหัส Smis 8 หลัก : 50030179 รหัส Obec 6 หลัก : 130888 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงผาพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banweangpapattana ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองนะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองนะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130127 รหัส Smis 8 หลัก : 50030029 รหัส Obec 6 หลัก : 130127 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองนะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baanmuangna ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130116 รหัส Smis 8 หลัก : 50030012 รหัส Obec 6 หลัก : 130116 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Patthanatonnamkhunkong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเขียว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130130 รหัส Smis 8 หลัก : 50030032 รหัส Obec 6 หลัก : 130130 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเขียว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongkeaw ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขอบด้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอบด้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130199 รหัส Smis 8 หลัก : 50030059 รหัส Obec 6 หลัก : 130199 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขอบด้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bangkhobdong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวิรุณเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิรุณเทพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130223 รหัส Smis 8 หลัก : 50030082 รหัส Obec 6 หลัก : 130223 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิรุณเทพ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiroonthep ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130215 รหัส Smis 8 หลัก : 50030103 รหัส Obec 6 หลัก : 130215 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นดู่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santondoo ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130503 รหัส Smis 8 หลัก : 50030127 รหัส Obec 6 หลัก : 130503 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางต้นเดื่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangtonduae ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโละ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโละ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130490 รหัส Smis 8 หลัก : 50030154 รหัส Obec 6 หลัก : 130490 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโละ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banloa ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ขิ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130880 รหัส Smis 8 หลัก : 50030181 รหัส Obec 6 หลัก : 130880 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ขิ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maekhi ที่อยู่...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 4

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130754 รหัส Smis 8 หลัก : 50040076 รหัส Obec 6 หลัก : 130754 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันป่าสัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanpasak ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านร่องน้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130640 รหัส Smis 8 หลัก : 50040031 รหัส Obec 6 หลัก : 130640 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องน้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongnam ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130759 รหัส Smis 8 หลัก : 50040063 รหัส Obec 6 หลัก : 130759 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดช่างคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watchangkham ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130693 รหัส Smis 8 หลัก : 50040094 รหัส Obec 6 หลัก : 130693 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท่าต้นกวาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thatonkaow school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130916 รหัส Smis 8 หลัก : 50040128 รหัส Obec 6 หลัก : 130916 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดทุ่งศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toongsala ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130974 รหัส Smis 8 หลัก : 50040149 รหัส Obec 6 หลัก : 130974 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหล่าเป้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Laopao ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดนันทาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130715 รหัส Smis 8 หลัก : 50040098 รหัส Obec 6 หลัก : 130715 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดนันทาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watnantaram ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130641 รหัส Smis 8 หลัก : 50040032 รหัส Obec 6 หลัก : 130641 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดดงป่างิ้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATDONGPANGUEW SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจอมทอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130739 รหัส Smis 8 หลัก : 50040064 รหัส Obec 6 หลัก : 130739 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดจอมทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watchomtong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดแม่สะลาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130695 รหัส Smis 8 หลัก : 50040096 รหัส Obec 6 หลัก : 130695 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดแม่สะลาบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watmaesalab ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130920 รหัส Smis 8 หลัก : 50040132 รหัส Obec 6 หลัก : 130920 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดมะกับตองหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watmakubtongloung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130975 รหัส Smis 8 หลัก : 50040150 รหัส Obec 6 หลัก : 130975 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเจริญสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banjareansamakkee ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130731 รหัส Smis 8 หลัก : 50040086 รหัส Obec 6 หลัก : 130731 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDONG ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130643 รหัส Smis 8 หลัก : 50040034 รหัส Obec 6 หลัก : 130643 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงพี่น้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MUANGPEENONG SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130756 รหัส Smis 8 หลัก : 50040066 รหัส Obec 6 หลัก : 130756 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท้าวบุญเรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Taoboonrueng ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนวัดตำหนัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนัก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130719 รหัส Smis 8 หลัก : 50040100 รหัส Obec 6 หลัก : 130719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดตำหนัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wattumnak ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130921 รหัส Smis 8 หลัก : 50040133 รหัส Obec 6 หลัก : 130921 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไตรมิตรวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Trimitvittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอยหล่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130977 รหัส Smis 8 หลัก : 50040152 รหัส Obec 6 หลัก : 130977 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยหล่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanDoiLow ที่อยู่ :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 5

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาแตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแตน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130829 รหัส Smis 8 หลัก : 50050150 รหัส Obec 6 หลัก : 130829 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแตน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphatan School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130808 รหัส Smis 8 หลัก : 50050138 รหัส Obec 6 หลัก : 130808 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankhoon school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองหิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองหิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130821 รหัส Smis 8 หลัก : 50050157 รหัส Obec 6 หลัก : 130821 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองหิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankonghin ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130854 รหัส Smis 8 หลัก : 50050175 รหัส Obec 6 หลัก : 130854 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองผักบุ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongpakbung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผีปานเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130982 รหัส Smis 8 หลัก : 50050194 รหัส Obec 6 หลัก : 130982 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผีปานเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpheepannua ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบลาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบลาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130775 รหัส Smis 8 หลัก : 50050212 รหัส Obec 6 หลัก : 130775 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบลาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansoblan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130835 รหัส Smis 8 หลัก : 50050149 รหัส Obec 6 หลัก : 130835 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungpong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาฟ่อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130809 รหัส Smis 8 หลัก : 50050139 รหัส Obec 6 หลัก : 130809 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาฟ่อน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannafon ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านวังลุง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังลุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130822 รหัส Smis 8 หลัก : 50050158 รหัส Obec 6 หลัก : 130822 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังลุง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wanglung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบงตัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบงตัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130855 รหัส Smis 8 หลัก : 50050176 รหัส Obec 6 หลัก : 130855 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบงตัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbongtan ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเต

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สะเต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130983 รหัส Smis 8 หลัก : 50050195 รหัส Obec 6 หลัก : 130983 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สะเต ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaestay ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130777 รหัส Smis 8 หลัก : 50050214 รหัส Obec 6 หลัก : 130777 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลานหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelanloung ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาคอเรือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130831 รหัส Smis 8 หลัก : 50050123 รหัส Obec 6 หลัก : 130831 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนาคอเรือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nakhoruea ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130810 รหัส Smis 8 หลัก : 50050140 รหัส Obec 6 หลัก : 130810 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Mae...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแควมะกอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควมะกอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130826 รหัส Smis 8 หลัก : 50050159 รหัส Obec 6 หลัก : 130826 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแควมะกอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kwomakok school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130850 รหัส Smis 8 หลัก : 50050177 รหัส Obec 6 หลัก : 130850 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแอ่นใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banannmai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่โขง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โขง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130790 รหัส Smis 8 หลัก : 50050196 รหัส Obec 6 หลัก : 130790 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โขง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekhong School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130779 รหัส Smis 8 หลัก : 50050215 รหัส Obec 6 หลัก : 130779 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

━ สพป. เชียงใหม่ เขต 6

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130534 รหัส Smis 8 หลัก : 50020136 รหัส Obec 6 หลัก : 130534 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตะละ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetala ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนศรีจอมทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีจอมทอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130048 รหัส Smis 8 หลัก : 50050026 รหัส Obec 6 หลัก : 130048 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีจอมทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : srichomthong ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130081 รหัส Smis 8 หลัก : 50050045 รหัส Obec 6 หลัก : 130081 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๗๙...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ปาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130337 รหัส Smis 8 หลัก : 50050066 รหัส Obec 6 หลัก : 130337 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maepan school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130310 รหัส Smis 8 หลัก : 50050087 รหัส Obec 6 หลัก : 130310 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเฮาะวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Hoe...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบแม่รวม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130328 รหัส Smis 8 หลัก : 50050106 รหัส Obec 6 หลัก : 130328 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบแม่รวม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SOBMAERUAM ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแปะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130060 รหัส Smis 8 หลัก : 50050002 รหัส Obec 6 หลัก : 130060 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแปะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPAE ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130049 รหัส Smis 8 หลัก : 50050027 รหัส Obec 6 หลัก : 130049 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยส้มป่อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huaysompoy ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าหลุก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหลุก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130053 รหัส Smis 8 หลัก : 50050048 รหัส Obec 6 หลัก : 130053 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าหลุก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Talook ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนอินทนนท์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130338 รหัส Smis 8 หลัก : 50050067 รหัส Obec 6 หลัก : 130338 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อินทนนท์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Inthanonwittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแปะสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130311 รหัส Smis 8 หลัก : 50050088 รหัส Obec 6 หลัก : 130311 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแปะสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pae...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยผา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130330 รหัส Smis 8 หลัก : 50050107 รหัส Obec 6 หลัก : 130330 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaypa school ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130063 รหัส Smis 8 หลัก : 50050005 รหัส Obec 6 หลัก : 130063 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthakham ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130056 รหัส Smis 8 หลัก : 50050029 รหัส Obec 6 หลัก : 130056 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำดิบ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Huay...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130051 รหัส Smis 8 หลัก : 50050051 รหัส Obec 6 หลัก : 130051 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบเตี๊ยะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Soptia School ที่อยู่...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเนินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130339 รหัส Smis 8 หลัก : 50050068 รหัส Obec 6 หลัก : 130339 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเนินวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannurnschool ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แฮใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130312 รหัส Smis 8 หลัก : 50050089 รหัส Obec 6 หลัก : 130312 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แฮใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaehaetai ที่อยู่ :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ซา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ซา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130294 รหัส Smis 8 หลัก : 50050108 รหัส Obec 6 หลัก : 130294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ซา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaesa ที่อยู่ :...

แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน