หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น ๓ ประจาปี...

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น ๓ ประจาปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วย บริษัท ไร้ท์แมน จากัด ได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) ให้เป็นผู้ดาเนินการจัดงาน “โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น ๓ ประจาปี ๒๕๖๒” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการฝึกเขียนแผนธุรกิจยุคใหม่ Modern Business Model Canvas ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่จะทาให้ New Startup ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการทั้ง ๕ ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้)

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ

๑. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศ
๒. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ
๓. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและการวางแผนการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน
๔. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโลกธุรกิจและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานคือ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนามย่อม (SMEs), ผู้ประกอบการ Startups (New Product/New Customer/New Idea) ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ/ตั้งใจในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
พื้นที่ดาเนินการจัดงาน จานวน ๕ ภูมิภาค ได้แก่

ภาคเหนือ

๑) วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒
สถานที่จัดงาน จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ภาคกลาง

๒) วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
สถานที่จัดงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงแรมดิเอมเมอรัล (รัชดา)

ภาคใต้

๓) วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สถานที่จัดงาน จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) โรงแรมสยามออเรียลทัล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔) วันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สถานที่จัดงาน จังหวัดอุดรธานี โรงแรมนภาลัย

ภาคตะวันออก

๕) วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถานที่จัดงาน จังหวัดชลบุรี (พัทยา) โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

ซึ่งโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น ๓ สถานบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา/เสวนา/ให้คาปรึกษา โดยมีรายระเอียดการดาเนินการ ๒ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ โดยจัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนา/ฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ การค้าออนไลน์ และการค้าระหว่างประเทศ การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ราย (อย่างน้อย ๑ วัน)
ช่วงที่ ๒ กิจกรรม Workshop และให้คาปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (อย่างน้อย ๑ วัน)
สุดท้ายจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการให้เหลือ ๒๐๐ รายและ ๑๐ ราย ตามลาดับ เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอด และจัดกิจกรรมให้คาปรึกษาเชิงลึกและกิจกรรมนาเสนอแผนธุรกิจยอดเยี่ยม (Top ๑๐)

สิทธิประโยชน์สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจานวน ๒๐o ท่าน
๑. เรียนหลักสูตร Online (E-Academy : NEA) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ๑ หลักสูตร
๒. ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ Thaitrade.com
๓. สิทธิพิเศษร่วมออกบูธสินค้า/บริการ กับทางสถาบันฯ NEA ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตามเห็นชอบของสถาบันฯ เห็นชอบ)
๔. การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตามประเภทของสินค้าและบริการ
๕. มีสิทธิพิเศษในการได้รับคาปรึกษาขอทุนจาก SME Bank
๖. รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด
*หมายเหตุ: รอบ ๑๐ คนสุดท้าย รุ่น ๓ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยผ่าน การเข้ารอบใน รุ่น ๑ และ รุ่น ๒

รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด ๕ รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ : เงินสด ๑oo,ooo บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : เงินสด ๕o,ooo บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : เงินสด ๓o,ooo บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
๔. รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล : เงินสด ๑o,ooo บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

*หมายเหตุ: ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑o คนสุดท้าย จะได้รับสิทธิ์อยู่ในกลุ่ม Line ให้คาปรึกษา จากวิทยากร
ในการนี้บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจตอบรับเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/เสวนา/ให้คาปรึกษา ในโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่น ๓ ประจาปี ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ภูมิภาค ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมตามเอกสารฉบับนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงาน รบกวนตอบกลับมาโดยเร็วเพื่อสิทธิพิเศษในการสารองที่นั่งภายในงาน

คลิกเพื่อดู กำหนดการ(ภาคเหนือ)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -