หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อัตลักษณ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องกับแผนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV ทางภาคเหนือตอนบนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดอัตลักษณ์ของ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

จังหวัดเชียงใหม่ บ้านออนใต้ : บ้านจุ้ม เมืองเย็น ร้อยเรื่องเล่า พันนาภูเลา “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” การรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้านผูกพันภายในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ นั่นหมายถึงวิถีชีวิตแบบ “บ้านจุ้ม เมืองเย็น” (บ้านที่อุดมสมบูรณ์ เมืองที่สงบร่มเย็น) “ร้อยเรื่องเล่า” ชุมชนออนใต้ ถิ่นเมืองเก่าที่มีตำนานมากมาย “ร้อยเรื่องเล่า” หนึ่งใน “ร้อยเรื่องเล่า” คือ การค้นพบศิลาจารึกในวัดเชียงแสน บ่งบอกว่าชาวบ้านที่นี่อพยพมาจากพันนาพูเลา แขวงเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงราย) มาตั้งอยู่ริมน้ำแม่ออนก่อตั้งบ้านเมือง ผลิตเครื่องถ้วยชาม สร้างถิ่นฐานอยู่บนผืนดินแห่งนี้จนกระทั่งถึงกาลล่มสลายพื้นที่แห่งนี้คือ ตำบลออนใต้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านผาบ่อง บ้านหมอกจำแป่ และบ้านปางหมู : เรื่องเล่าแห่งสายน้ำ ข้ามสะพานแห่งวัฒนธรรม “เรื่องเล่าแห่งสายน้ำ” เรื่องราวและวิถีชุมชนของทั้ง 3 ตำบล มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำปายตอนล่าง เรื่องราวนั้นล้วนเกิดขึ้นจากประเพณีและวิถีวัฒนธรรมชองชาวไทยใหญ่ “ข้ามสะพานแห่งวัฒนธรรม” คือเรื่องราวของสะพานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 3 ตำบล แต่ละแห่งมีจุดเริ่มต้นมากจากความศรัทธาของคนในชุมชน เช่น สะพานซูตองเป้ สะพานที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้านปางหมูและชาวบ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุ และสามเณร สามารถมีหนทางที่ข้ามมาเพื่อรับบิณฑบาตได้ในช่วงหน้าน้ำ

จังหวัดลำพูน บ้านหนองเงือกและบ้านดอนหลวง : เลื่องลือหัตถกรรม นำเด่นผ้าฝ้าย วัฒนธรรมสืบสาย ชาติพันธุ์ไทยอง “เลื่องลือหัตถกรรม นำเด่นผ้าฝ้าย” หัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายทอมือด้วยลวดลายแบบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานนับร้อยปี “วัฒนธรรมสืบสาย ชาติพันธุ์ไทยอง” ชาวหนองเงือกมีบรรพบุรุษเป็นชาวยอง อาศัยอยู่ในมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนาซึ่งปัจจุบันอยู่ในการปกครองของประเทศจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำทา อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำปาง บ้านศาลาบัวบกและบ้านศาลาเม็ง : ถิ่นเครื่องปั้นลือนาม เล่าขานผ่านวิถีชุมชนเซรามิค “ถิ่นเครื่องปั้นลือนาม เล่าขานผ่านวิถีชุมชนเซรามิค” วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิคเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานละภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนดั้งเดิมจากเมื่อครั้งอดีตทั้งในแง่ของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดำเนินวีถีชีวิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.northernciv.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -